Acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din turism

In Monitorul Oficial cu numarul 1330 din data de 31 decembrie 2020 s-a publicat ORDONANTA DE URGENTA (OUG) nr.224 din 30 decembrie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si privind unele masuri fiscale.

Prin prezenta ordonanta de urgenta se stabileste cadrul legal cu privire la instituirea unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finantare din fonduri publice nationale si/sau din fonduri externe pentru intreprinderile din domeniul turismului, structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, structuri de alimentatie si agentii de turism, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19, precum si reglementarea unor masuri fiscale.

Ajutoarele de stat acordate in baza prezentei scheme sunt compatibile cu piata comuna in baza art. 107 alin. (3) lit. (b) din TFUE, astfel cum este interpretat de sectiunea a 2-a si sectiunea 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 (2020/C91I/01), cu modificarile si completarile ulterioare (C(2020) 2215 din 3 aprilie 2020, C(2020) 3156 din 8 mai 2020, C(2020) 4509 din 29 iunie 2020 si C(2020) 7127 din 13 octombrie 2020), si se acorda dupa comunicarea, de catre Comisia Europeana, a deciziei de autorizare.

Ajutorul se acorda beneficiarilor sub forma unor granturi in vederea acoperirii partiale, in cuantum de 20%, a pierderii din cifra de afaceri sau din rulaj, in cazul agentiilor de turism, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN enumerate la art. 3 alin. (2), suferita in anul 2020, comparativ cu anul 2019.

Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin prezenta schema este de 800.000 euro/intreprindere. Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, si anume inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Cursul de schimb euro/leu pentru calcularea plafonului maxim de 800.000 euro/intreprindere este cursul Bancii Nationale a Romaniei valabil la data emiterii contractului de finantare.

Beneficiarii schemei de ajutor de stat sunt intreprinderile care indeplinesc, la data depunerii cererii de finantare, conditiile de eligibilitate prevazute in schema de ajutor de stat, inclusiv cele impuse de legislatia in domeniul ajutoarelor de stat.

Beneficiarii prezentei scheme sunt agentii de turism licentiate care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu functiuni de cazare clasificate, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 5590, structuri de alimentatie, care desfasoara activitati conform codurilor CAEN 5610, 5621, 5629, 5630, care sunt inregistrate in scopuri fiscale pe teritoriul Romaniei.

Ajutorul poate fi acordat intreprinderilor care nu sunt in dificultate, in sensul definitiei de la art.1 alin. (3) lit. i) si/sau intreprinderilor care nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019, dar care s-au confruntat cu dificultati sau au intrat in dificultate ulterior, din cauza epidemiei de COVID-19.

Prin exceptie de la prevederile alin.(3), ajutorul se poate acorda microintreprinderilor sau intreprinderilor mici, in sensul anexei I la Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare, Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata interna in aplicarea articolelor 107 si 108 din tratat, care se aflau deja in dificultate la 31 decembrie 2019, cu conditia sa nu faca obiectul unei proceduri colective de insolventa in temeiul legislatiei nationale si sa nu fi primit ajutor pentru salvare sau ajutor pentru restructurare.

Pentru a putea beneficia de ajutor este necesar ca, la momentul acordarii ajutorului in temeiul prezentei ordonante de urgenta, operatorii economici prevazuti la alin. (4) care au primit ajutor pentru salvare sa fi rambursat imprumutul sau sa fi incetat garantia, iar operatorii economici care au primit ajutor pentru restructurare sa nu mai faca obiectul unui plan de restructurare.

Beneficiarii nu fac obiectul unei decizii emise de catre Comisia Europeana/alt furnizor de ajutor de stat/Consiliul Concurentei de recuperare a unui ajutor de stat/de minimis sau, in cazul in care au facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta a fost deja executata si creanta integral recuperata, cu dobanzile aferente.

Intreprinderile beneficiare trebuie sa indeplineasca si urmatoarele conditii pentru a fi eligibile:

  • nu au mai primit un alt ajutor conform sectiunii 3.1 din Comunicare sau, daca au primit, ajutorul primit insumat cu cel primit in baza prezentei scheme nu depaseste 800.000 euro;
  • nu se afla in insolventa la momentul inscrierii in cadrul schemei de ajutor de stat.

Sumele aferente schemei de ajutor de stat se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, cu incadrarea in prevederile bugetare aprobate cu aceasta destinatie si/sau din fonduri externe.

Prin schema de ajutor de stat se acorda ajutoare de stat unui numar estimat de 73.211 de beneficiari, dintre care 15.168 structuri de cazare, 52.583 structuri de alimentatie si 5.460 agentii de turism.

Semnarea contractului de finantare cu beneficiarul in cadrul schemei se va face pana cel tarziu la data de 30 iunie 2021, iar plata sumelor in 30 de zile de la semnarea contractului de finantare, cu respectarea art. 1 alin. (2).