Prevenirea si combaterea spalarii banilor – Modificari si completari

In Monitorul Oficial cu numarul 620 din data de 15 iulie 2020 s-a publicat ORDONANTA DE URGENTA (OUG) nr.111 din 1 iulie 2020 privind modificarea si completarea Legii nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, pentru completarea art.218 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului, pentru modificarea si completarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, precum si pentru completarea art.12 alin.(5) din Legea nr.237/2015 privind autorizarea si supravegherea activitatii de asigurare si reasigurare.

Autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1), atunci cand actioneaza in domeniul de aplicare al prezentei legi, coopereaza in ceea ce priveste elaborarea si punerea in aplicare a politicilor si a activitatilor de combatere a spalarii banilor si a finantarii terorismului.

In aplicarea dispozitiilor alin.(3), autoritatile si institutiile prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d) transmit Oficiului o informare privind indeplinirea responsabilitatilor ce le revin, conform planului de actiune stabilit prin evaluarea nationala a riscurilor, modul in care colaboreaza cu alte autoritati si, in masura in care aceste informatii sunt disponibile, resursele financiare si umane alocate prevenirii si combaterii spalarii banilor si finantarii terorismului.

Oficiul centralizeaza informatiile primite conform alin. (61) si transmite un raport Comisiei Europene privind masurile luate pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului conform planului de actiune stabilit prin evaluarea nationala a riscurilor, autoritatile implicate, contributia fiecareia, modalitatea de cooperare interna, resursele umane si financiare alocate pentru combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului.

Oficiul poate furniza informatii suplimentare relevante altor state membre care efectueaza evaluarea riscului, daca este cazul. Un rezumat al evaluarii riscului si actualizari ale acesteia, care nu contin informatii clasificate, sunt puse la dispozitia publicului, prin postarea pe site-ul Oficiului.

Agentia Nationala de Integritate intocmeste lista cu functiile publice importante prevazute in legislatia nationala, mentionate la alin. (2) lit. a) – g), pe baza datelor si informatiilor transmise de indata de catre entitatile in sarcina carora rezida aceasta obligatie. Agentia Nationala de Integritate actualizeaza aceasta lista pe baza datelor si informatiilor comunicate de entitatile in sarcina carora rezida aceasta obligatie, transmise nu mai tarziu de 5 zile de la data intervenirii de modificari.

Organizatiile internationale acreditate pe teritoriul Romaniei intocmesc de indata lista cu functiile publice importante, in sensul alin. (2) lit. h), pe care o transmit Agentiei Nationale de Integritate. Agentia Nationala de Integritate actualizeaza aceasta lista pe baza datelor si informatiilor comunicate de organizatiile internationale acreditate pe teritoriul Romaniei, transmise nu mai tarziu de 5 zile de la data intervenirii de modificari.

Listele prevazute la alin. (31) si (32) sunt publicate pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Integritate sub forma structurata si se transmit, exclusiv prin mijloace electronice de comunicare, ori de cate ori se impune, Comisiei Europene.

Agentia Nationala de Integritate stabileste, prin metodologie aprobata de catre presedintele acesteia, modalitatea de transmitere, precum si structura datelor si informatiilor ce urmeaza a fi gestionate/raportate, urmand a comunica modalitatea aleasa entitatilor in sarcina carora rezida aceasta obligatie.”

In sensul prezentei legi, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele ori in interesul caruia/careia se realizeaza, direct sau indirect, o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

Notiunea de beneficiar real include cel putin:

 1. in cazul societatilor supuse inregistrarii in registrul comertului si entitatilor corporative straine:
 2. persoana fizica sau persoanele fizice care detin sau controleaza in ultima instanta societatea supusa inregistrarii in registrul comertului prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate asupra unui procent suficient din numarul de actiuni ori din drepturile de vot ori prin participatia in capitalurile proprii ale societatii respective, inclusiv prin detinerea de actiuni la purtator, sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, alta decat o societate cotata pe o piata reglementata care face obiectul cerintelor de divulgare a informatiilor in conformitate cu dreptul Uniunii Europene sau cu standarde internationale echivalente care asigura transparenta corespunzatoare a informatiilor privind exercitarea dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participare in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o persoana fizica este un indiciu al exercitarii directe a dreptului de proprietate. Detinerea a 25% plus unu actiuni sau participarea in capital al unei societati intr-un procent de peste 25% de catre o entitate corporativa straina, care se afla sub controlul unei persoane fizice, sau de catre mai multe entitati corporative straine, care se afla sub controlul aceleiasi persoane fizice, este un indiciu al exercitarii indirecte a dreptului de proprietate;
 3. in cazul in care, dupa depunerea tuturor diligentelor si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana in conformitate cu pct. 1 sau in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, persoana fizica care ocupa o functie de conducere de rang superior, si anume: administratorul/administratorii, membrii consiliului de administratie/supraveghere, directori cu competente delegate de la administratorul/consiliul de administratie, membrii directoratului. Entitatile raportoare tin evidenta masurilor luate in vederea identificarii beneficiarilor reali in conformitate cu pct. 1 si cu prezentul punct, precum si a dificultatilor intampinate in procesul de verificare a identitatii beneficiarului real;
 4. in cazul fiduciilor sau constructiilor juridice similare – toate persoanele urmatoare:
 5. constituitorul/constituitorii, precum si persoanele desemnate sa ii/le reprezinte interesele in conditiile legii;
 6. fiduciarul/fiduciarii;
 7. beneficiarul/beneficiarii sau, in cazul in care identitatea acestuia/acestora nu este identificata, categoria de persoane in al caror interes principal se constituie sau functioneaza fiducia sau constructia juridica similara;
 8. oricare alta persoana fizica ce exercita controlul in ultima instanta asupra fiduciei sau a constructiei juridice similare din dreptul strain prin exercitarea directa sau indirecta a dreptului de proprietate sau prin alte mijloace;
 9. in cazul persoanelor juridice fara scop lucrativ:
 10. asociatii sau fondatorii;
 11. membrii in consiliul director;
 12. persoanele cu functii executive imputernicite de consiliul director sa exercite atributii ale acestuia;
 13. in cazul asociatiilor, categoria de persoane fizice ori, dupa caz, persoanele fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite, respectiv, in cazul fundatiilor, categoria de persoane fizice in al caror interes principal acestea au fost constituite.