Modificari in domeniul Insolventei

Legea nr. 113/2020 privind aprobarea OUG nr. 88/2018 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul insolvenței și a altor acte normative publicată în Monitorul Oficial (Partea I) nr.600  din data de 8 iulie 2020.

Un aspect foarte important se referea la la valoarea prag – care reprezintă cuantumul minim al creanței, pentru a putea fi introdusă cererea de deschidere a procedurii de insolvență.

Astfel, valoarea-prag, potrivit noilor dispozitii, este de 50.000 lei atât pentru creditori, cât și pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit în procedura de lichidare prevăzută de Legea societăților nr.31/1990, pentru creanțe de altă natură decât cele salariale, iar pentru salariați este de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

Mentionam ca potrivit vechilor prevederi, valoarea-prag era de 40.000 lei atat pentru creditori, cat si pentru debitori, inclusiv pentru cererile formulate de lichidatorul numit in procedura de lichidare, pentru creante de alta natura decat cele salariale, iar pentru salariati era tot de 6 salarii medii brute pe economie/salariat.

In plus, este introdus in procedura insolventei instrumentul „conventia de plata”, adica intelegerea intre debitor si creditor privind stingerea in una sau mai multe transe a obligatiilor la alte termene decat cele scadente conform prevederilor contractuale sau legale.

Pentru preluarea pozitiei de administrator judiciar intr-un dosar de insolventa, practicienii in insolventa interesati vor depune la dosar o oferta, la care vor anexa dovada calitatii de practician in insolventa si o copie a politei de asigurare profesionala. In oferta, practicianul in insolventa interesat va putea arata si disponibilitatea de timp si de resurse umane, precum si experienta generala sau specifica necesare preluarii dosarului si bunei administrari a cazului. In cazul in care debitorul, respectiv creditorul/creditorii nu au formulat propuneri si nu sunt oferte depuse la dosar, judecatorul-sindic va desemna provizoriu, pana la prima adunare a creditorilor, un practician in insolventa ales in mod aleatoriu din Tabloul Uniunii Nationale a Practicienilor in Insolventa din Romania.

Conform Legii insolventei nr.85/2014, in vederea indeplinirii atributiilor sale, administratorul judiciar va putea desemna persoane de specialitate precum avocati, experti contabili, evaluatori sau alti specialisti. Potrivit noilor dispozitii cuprinse in Legea nr.113, „nu vor putea fi desemnate acele persoane care se afla intr-o relatie contractuala de natura a crea un conflict de interese, acestea trebuind a se abtine sau pot fi recuzate”.

Reamintim faptul ca, potrivit art.75 din Legea nr.85/2014, de la data deschiderii procedurii de insolventa se suspenda de drept toate actiunile judiciare, extrajudiciare sau masurile de executare silita pentru realizarea creantelor asupra averii debitorului.

Conform Legii nr.113/2020, nu sunt supuse suspendarii actiunile judiciare pentru determinarea existentei si/sau cuantumului unor creante asupra debitorului, nascute dupa data deschiderii procedurii. Pentru astfel de actiuni se va putea formula, pe parcursul perioadei de observatie si de reorganizare, o cerere de plata, transmisa cu confirmare de primire, ce va fi analizata de administratorul judiciar intr-un termen de 15 zile de la data primirii, fara ca aceste creante sa fie inscrise in tabelul de creante. Impotriva masurii dispuse de administratorul judiciar se va putea formula contestatie.

Titularul unei creante curente, certe, lichide si exigibile ce a fost recunoscuta de catre administratorul judiciar ori cu privire la care acesta a omis sa se pronunte in termen de 15 zile de la data primirii cererii de plata sau recunoscuta de judecatorul-sindic, in cazul in care cuantumul creantei depaseste valoarea-prag, poate solicita pe parcursul duratei perioadei de observatie deschiderea procedurii de faliment al debitorului daca aceste creante nu sunt achitate in termen de 60 de zile de la data luarii masurii administratorului judiciar de admitere sau omitere a pronuntarii asupra cererii de plata ori a hotararii instantei de judecata.

In plus, creantele fiscale constatate printr-un act administrativ fiscal contestat si a carui executare silita nu a fost suspendata prin hotarare judecatoreasca definitiva vor fi admise la masa credala si trecute provizoriu pana la finalizarea contestatiei de catre instanta de contencios administrativ.

In conditiile in care debitorul nu se conformeaza planului de reorganizare judiciara sau se acumuleaza noi datorii catre creditorii din cadrul procedurii de insolventa, oricare dintre creditori sau administratorul judiciar poate solicita oricand judecatorului-sindic sa dispuna intrarea in faliment a debitorului. Cererea se judeca de urgenta si cu precadere, in termen de 30 de zile de la inregistrarea acesteia la dosarul cauzei. Cererea va fi respinsa de catre judecatorul-sindic in situatia in care creanta nu este datorata, este achitata sau debitorul incheie o conventie de plata cu acest creditor.

O procedura de reorganizare prin continuarea activitatii sau de lichidare pe baza de plan va fi inchisa, prin sentinta, in baza unui raport al administratorului judiciar care constata indeplinirea tuturor obligatiilor de plata asumate prin planul confirmat, precum si plata creantelor curente scadente, data la care devin scadente si impozitele aferente eventualelor reduceri de creante in masura in care sunt datorate.

In conditiile in care o procedura incepe ca reorganizare, dar apoi devine faliment, aceasta va fi inchisa potrivit prevederilor art.167 din Legea insolventei.