Venituri din drepturi de proprietate intelectuala (2)

Tratamentul fiscal al veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala primite de la alti platitori decat cei mentionati anterior:

Venitul net din drepturile de proprietate intelectuala, inclusiv din crearea unor lucrari de arta monumentala, primit de la alti platitori decat persoane juridice sau alte entitati care au obligatia de a conduce evidenta contabila, se stabileçte de contribuabili prin scaderea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 40% asupra venitului brut.

In cazul exploatarii de catre mostenitori a drepturilor de proprietate intelectuala, precum si in cazul remuneratiei reprezentand dreptul de suita si al remuneratiei compensatorii pentru copia privata, venitul net se determina prin scaderea din venitul brut a sumelor ce revin organismelor de gestiune colectiva sau altor platitori de asemenea venituri , potrivit legii, fara aplicarea cotei forfetare de cheltuieli de 40% asupra venitului brut.

Pentru determinarea venitului net din drepturi de proprietate intelectuala, contribuabilii pot completa numai partea referitoare la venituri din Registrul de evidenta fiscala.

Stabilirea venitului net anual in sistem real pe baza datelor din contabilitate – optiune:

Contribuabilii care obtin venituri din drepturi de proprietate intelectuala au dreptul sa opteze pentru determinarea venitului net in sistem real. Mentionam ca optiunea este obligatorie pentru contribuabil pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi si se considera reinnoita pentru o noua perioada daca contribuabilul nu solicita revenirea la sistemul anterior, prin completarea corespunzatoare a declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator expirarii perioadei de 2 ani.

Optiunea pentru determinarea venitului net in sistem real se exercita prin completarea declaratiei unice, cu informatii privind determinarea venitului net anual in sistem real si depunerea formularului la organul fiscal competent pana la data de 25 mai, inclusiv, in cazul contribuabililor care au desfasurat activitate in anul precedent, respectiv in termen de 30 de zile de la inceperea activitatii, in cazul contribuabililor care incep activitatea in cursul anului fiscal.

Obligatiile declarative si regulile de impunere sunt cele stabilite pentru veniturile nete anuale din activitati independente determinate in sistem real.

Este important de mentionat faptul ca, potrivit Codului Fiscal, persoanele fizice care realizeaza venituri din drepturi de proprietate intelectuala, impuse in sistem real, au obligatia declararii atat a venitului estimat , cat si a venitului realizat. In cazul veniturilor de aceasta natura, contribuabilii au obligatia estimarii obligatiilor datorate in anul de impunere, prin completarea Capitolului II din declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale, precum si definitivarea acestor obligatii, in anul urmator celui de impunere, prin completarea Capitolului I din aceeasi declaratie.

Venitul net anual impozabil se calculeaza de contribuabil, la nivelul tuturor surselor din activitati independente si drepturi de proprietate intelectuala, determinate in sistem real.

Veniturile ce se realizeaza intr-o fractiune de an sau in perioade diferite ce reprezinta fractiuni ale aceluiasi an, se considera venit anual.

In cazul veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala, pentru care venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, la determinarea venitului net anual impozabil, contribuabilul stabileste:

 1. venitul net anual recalculat/pierderea neta recalculata pe fiecare sursa din categoriile de venituri prevazute, prin deducerea din venitul net anual, determinat in sistem real, a pierderilor fiscale reportate;
 2. venitul net anual impozabil care se determina prin insumarea tuturor veniturilor nete anuale, recalculate, prevazute la lit.a), din care se deduce contributia de asigurari sociale datorata potrivit prevederilor titlului V – Contributii sociale obligatorii din Codul fiscal.

Pierderea fiscala anuala inregistrata pe fiecare sursa din drepturi de proprietate intelectuala determinata in sistem real, se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil cu venituri obtinute din aceeasi sursa de venit din urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.

Pierderile din aceasta categorie de venituri provenind din strainatate se reporteaza si se compenseaza de catre contribuabil cu veniturile de aceeasi natura si sursa, realizate in strainatate, pe fiecare tara, inregistrate in urmatorii 7 ani fiscali consecutivi.

Completarea si Depunerea declaratiei unice privind impozitul pe venit çi contributiile sociale datorate de persoanele fizice (sistem real):

Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din drepturi de proprietate intelectuala determinate in sistem real, au obligatia de a depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale la organul fiscal competent, pentru fiecare an fiscal, pana la data de 25 mai, inclusiv a anului urmator celui de realizare a veniturilor in vederea definitivarii impozitului anual pe venit. Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice se completeaza pentru fiecare sursa din cadrul fiecarei categorii de venit. Pentru veniturile realizate intr-o forma de asociere, venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuita din asociere.

Contribuabilii care realizeaza, individual sau intr-o forma de asociere, venituri/pierderi din drepturi de proprietate intelectuala, au obligatia de a depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – „Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate”, pentru venitul estimat a se realiza in fiecare an fiscal, indiferent daca in anul fiscal anterior au inregistrat pierderi, pana la data de 25 mai inclusiv a fiecarui an.

Contribuabilii care incep o activitate in cursul anului fiscal sunt obligati sa depuna Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice – “Capitolul II. Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate” in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Persoanele fizice cu handicap grav ori accentuat scutite de la plata impozitului pe veniturile obtinute din drepturi de proprietate intelectuala au obligatia depunerii declaratiei unice privind impozitul pe venit si contributiile sociale.

Nu se depune Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile din drepturi de proprietate intelectuala, a caror impunere este finala.

Impozitul anual datorat se stabileste de contribuabili in Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice pentru veniturile realizate in anul fiscal anterior, prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil din care se deduce costul de achizitie al aparatelor de marcat electronice fiscale puse in functiune in anul respectiv.

Termenul de plata a impozitului este de pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a veniturilor.

Declaratia unica se depune, impreuna cu anexele completate, daca este cazul, astfel:

 1. prin mijloace electronice de transmitere la distanta, in conformitate cu prevederile legale in vigoare, respectiv:

–    prin intermediul serviciului „Spatiul Privat Virtual” (SPV);

–    pe site-ul www.e-guvernare.ro, cu semnatura electronica calificata.

Pentru depunerea declaratiei unice prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, contribuabilii trebuie sa detina un certificat digital calificat.

Programul de asistenta este pus la dispozitia contribuabililor gratuit de unitatile fiscale subordonate sau poate fi descarcat de pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, la adresa www.anaf.ro.

 1. in format hartie, direct la registratura organului fiscal sau prin posta, prin scrisoare recomandata, cu confirmare de primire.

Organul fiscal competent pentru primirea declaratiei unice este:

 1. a) organul fiscal central in a carui raza teritoriala contribuabilul are adresa unde isi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieste efectiv, in cazul in care aceasta este diferita de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal in Romania;
 2. b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fara domiciliu fiscal in Romania.

Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice care obtin venituri din drepturi de propietate intelectuala poate fi corectata de contribuabili din proprie initiativa, ori de cate ori informatiile actuale nu corespund celor din declaratia depusa anterior, prin depunerea unei declaratii rectificative in conditiile prevazute de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi formular, bifandu-se cu X casuta/casutele “Declaratie rectificativa privind capitolul I” si/sau “Declaratie rectificativa privind capitolul II”, completandu-se, dupa caz, capitolul I “Date privind impozitul pe veniturile realizate si contributiile sociale datorate pentru anul …..” si/sau capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate pentru anul”.

Declaratia rectificativa se completeaza inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute in capitolul supus rectificarii, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.

Veniturile necuprinse in declaratia initiala se declara prin depunerea unei declaratii rectificative.

Declaratia rectificativa se utilizeaza pentru:

 • corectarea impozitului pe venit, precum si a contributiilor sociale datorate de persoanele fizice;
 • modificarea datelor de identificare a persoanei fizice;
 • modificarea unor date referitoare la categoria/sursa veniturilor sau a nivelului acestora, potrivit legii;
 • modificarea unor date referitoare la contributia de asigurari sociale si contributia de asigurari sociale de sanatate;
 • corectarea altor informatii prevazute de formular.

Baza legala:

 • anaf.ro;
 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare; Calendarul obligatiilor fiscale.