Schema de ajutor pentru producatorii de plante aromatice

Hotararea Guvernului (HG) nr.652/2021 privind aprobarea programului de sustinere a productiei de plante aromatice pentru anul 2021 a fost publicata in Monitorul Oficial nr.610 din data de 18 iunie 2021.

Practic HG 652/2021 este actul care contine programul de sustinere a productiei de plante aromatice in anul 2021.

Astfel, cei care pot cere bani de la stat pana pe 30 iunie 2021 sunt producatorii agricoli persoane fizice care au un atestat de producator emis in baza Legii 145/2014 (pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol), producatorii agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale sau intreprinderi familiale, dar si producatorii agricoli persoane juridice.

Precizam ca schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2021, pentru sustinerea productiei urmatoarelor plante aromatice:

 1. busuioc;
 2. cimbru;
 3. coriandru;
 4. fenicul;

Conditiile de indeplinit pentru primirea ajutorului de minimis pentru productia de plante aromatice:

 • solicitantii sa fie inregistrati in Registrul unic de identificare si sa detina un cod unic de inregistrare atribuit de catre Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA);
 • sa foloseasca o suprafata cumulata de minimum 1ha cultivata exclusiv cu una dintre culturile de coriandru, fenicul sau mustar sau o suprafata cumulata de minimum 0,5ha cultivata exclusiv cu una dintre culturile de busuioc sau cimbru;
 • sa obtina productiile minime corespunzatoare culturii infiintate (4.000 kg planta proaspata/0,5 ha sau 650 kg planta uscata/0,5 ha pentru busuioc; 4.000 kg planta proaspata/0,5 ha sau 1.000 kg planta uscata/0,5 ha pentru cimbru; 800 kg samanta/ha pentru coriandru; 650 kg samanta/ha pentru fenicul; 950 kg samanta/ha pentru mustar);
 • sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza se afla suprafetele cultivate cu plante aromatice;
 • sa faca dovada obtinerii productiei minime realizate prin documente justificative.

Mentionam ca dovada obtinerii productiei de plante aromatice, potrivit HG 652/2021, o constituie contractul de vanzare insotit de factura sau fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol. In situatia in care beneficiarul are si calitatea de utilizator al productiei, acesta face dovada obtinerii productiei minime prin documente contabile interne.

In cazul nerespectarii de catre beneficiari a conditiilor prevazute mai sus, acestia sunt obligati la restituirea contravalorii ajutorului de minimis, la care se adauga dobanzi si penalitati de intarziere calculate de la data incasarii acestuia pana la data recuperarii integrale, conform prevederilor Legii nr.500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Este foarte important de subliniat faptul ca sprijinul financiar al statului se acorda pentru o singura cultura, nu pentru mai multe, si se achita intr-o singura transa acordata anul acesta.

Valoarea ajutorului este stabilita in functie de suprafata cultivata, dupa cum urmeaza:

 • busuioc: 2.600 euro/ha, dar nu mai putin de 0,5 ha;
 • cimbru: 3.400 euro/ha, dar nu mai putin de 0,5 ha;
 • coriandru: 100 euro/ha;
 • fenicul: 200 euro/ha;
 • mustar: 150 euro/ha.

Valoarea ajutorului de minimis se acorda beneficiarilor proportional cu suprafata efectiv cultivata si este exprimata in lei, la cursul de schimb de 4,8725 lei pentru un euro, stabilit de Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2020.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de inscriere in program, si in cele doua exercitii financiare precedente.

Pentru a solicita ajutorul de stat, se utilizeaza modelul cererii anexat la HG 652/2021 (anexa 1). Documentul se depune la centrele teritoriale ale APIA pana la 30 iunie 2021, impreuna cu:

 • copie a actului de identitate al solicitantului sau al reprezentantului legal, daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;
 • copie a atestatului de producator valabil pana la 31 decembrie 2021;
 • imputernicire/procura notariala si o copie a actului de identitate al reprezentantului legal, dupa caz;
 • copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea;
 • dovada unui cont activ la o banca sau la Trezorerie;
 • adeverinta in original, din Registrul agricol conform inscrisurilor aferente anului 2021, care atesta suprafata de teren utilizata de solicitant si cultivata cu plante aromatice, in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza.

Dosarul de inscriere poate fi transmis inclusiv electronic sau prin posta ori curier. Documentele transmise electronic trebuie sa fie semnate si datate, iar copiile trebuie sa fie certificate „conform cu originalul“ de catre solicitanti.

Ulterior, producatorii acceptati in program trebuie sa notifice reprezentantii Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), prin e-mail, fax sau posta, cu minimum zece zile lucratoare inainte de data la care va incepe recoltarea plantelor aromatice.

Documentele justificative vor trebui depuse pana la 15 octombrie 2021.

Registrul electronic de gestionare a cererilor pentru inscrierea in Programul de sustinere a productiei de plante aromatice, precum si documentatia depusa pentru accesarea acestuia se pastreaza la centrele locale/judetene APIA si, respectiv, al municipiului Bucuresti, pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost platit ajutorul de minimis.

APIA central publica pe site-ul institutiei Lista beneficiarilor ajutoarelor de minimis si sumele acordate potrivit HG 542/2021.

Conform actualelor dispozitii, ajutorul de minimis acordat in temeiul prezentei hotarari este avut in vedere pentru a fi dedus din orice schema viitoare de ajutor de minimis.

Baza legala:

 • Hotararea 652/2021 privind aprobarea programului de sustinere a productiei de plante aromatice pentru anul 2021;
 • http://www.apia.org.ro/ .