Procedura de decontare a indemnizatiei pentru zilele libere platite parintilor

In Monitorul Oficial nr. 972 din 12 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul nr.391/2021 al ANOFM privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din OUG nr.110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum si a modelului acestora.

Reamintim faptul ca, potrivit OUG 110/2021 (publicat in MO 945/04.10.2021), se acorda zile libere unuia dintre parinti pentru supravegherea copiilor cu varsta de pana la 12 ani inclusiv, precum si pentru parintii care au in intretinere copii sau adulti cu handicap cuprinsi intr-o forma de invatamant, respectiv inscrisi in cadrul unei unitati de invatamant preuniversitar, inclusiv de educatie timpurie anteprescolara, denumite in continuare unitati de invatamant.

Prevederile de mai sus se aplica pe perioada starii de alerta si dupa incetarea acesteia, dar nu mai tarziu de finalizarea cursurilor anului scolar 2021-2022, fara a se include vacantele, in situatia limitarii sau suspendarii activitatilor didactice care presupun prezenta fizica a copiilor in unitatile de invatamant si in unitatile de educatie timpurie anteprescolara, unde acestia sunt inscrisi, in conditiile prevazute in O.ME si O.MS nr.5196/1756/2021 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2, emis in temeiul art.2 din OUG nr.141/2020 privind instituirea unor masuri pentru buna functionare a sistemului de invatamant si pentru modificarea si completarea Legii educatiei nationale nr.1/2011, aprobata cu modificari prin Legea nr.87/2021, cu modificarile ulterioare, pentru stabilirea unor masuri de organizare a activitatii in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant, in conditii de siguranta epidemiologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2.

Potrivit procedurii de decontare a sumelor mentionate mai sus, pentru decontarea sumelor respective, angajatorii depun la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti in a caror/carei raza teritoriala acestia sau sucursalele/punctele de lucru ale acestora, dupa caz, isi desfasoara activitatea o cerere, care va fi datata si semnata de reprezentantul legal.

Cererea va fi insotita de urmatoarele documente justificative:

  1. lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;
  2. copii de pe statele de plata si pontajele din care sa reiasa acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;
  3. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta;
  4. dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorii pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

Cererea si documentele justificative se transmit de catre angajatori electronic sau in format letric la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, in termenul de 30 de zile de la data efectuarii platii contributiilor si impozitelor aferente indemnizatiei pentru zilele libere acordate parintilor.

Subliniem faptul ca angajatorii isi asuma raspunderea pentru corectitudinea si veridicitatea datelor inscrise in documente.

Verificarea de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a indeplinirii conditiilor prevazute in OUG se face pe baza listelor nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidentiate pe unitati de educatie timpurie anteprescolara, de invatamant sau servicii de zi, transmise de catre institutiile publice in a caror coordonare sau subordine se afla unitatile de invatamant sau serviciile de zi, in termenul de maximum 10 zile de la decizia de limitare sau suspendare a cursurilor in unitatea de invatamant sau a activitatilor din serviciile de zi prevazut de art. 9 alin. (1) din OUG 110/2021.

Stabilirea sau, dupa caz, respingerea dreptului angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face in baza deciziilor emise de directorii executivi ai agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti.

Dreptul angajatorilor de a beneficia de decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei se respinge in situatia in care cererea si documentele justificative se transmit dupa implinirea termenului prevazut mai sus, precum si in situatia in care se constata de catre agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti neindeplinirea conditiilor de decontare a indemnizatiei.

Decontarea sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera se face prin virament in conturile deschise de angajatori la institutiile de credit, in termenul de 30 de zile lucratoare de la data inregistrarii documentelor justificative, care curge de la data inregistrarii la agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti a documentelor mentionate anterior.

CERERE (Anexa nr.1):

Angajator ……………………………………

CUI/CIF ……………………………………..

Cod CAEN …………………………………..

Cont bancar nr. ……………………………

Telefon: ………………………………………

E-mail: ………………………………………..

Catre Agentia pentru Ocuparea Fortei de Munca Judeteana …………../Municipiului Bucuresti

Subsemnatul/Subsemnata, ……………………………, legitimat/legitimata cu CI/BI seria …….. nr. ……………, eliberata/eliberat de …………………. la data de ……………, CNP ……………………….., in calitate de reprezentant legal al angajatorului ………………………………….., avand CUI ………….., cu sediul social in localitatea …………………., str. ………………… nr. ………., judetul ………………../municipiul ……………, sectorul …….., telefon: ……………., fax: …………………………., e-mail: …………………….., in temeiul art. 8 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, va solicit decontarea sumei totale de ………………… lei reprezentand indemnizatiile brute aferente unui numar de ………… angajati pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din ordonanta de urgenta.

Atasez prezentei:

a)lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada;

b)copii de pe statele de plata si pontajele din care reiese acordarea indemnizatiei pentru fiecare zi libera;

c)declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al angajatorului prin care se atesta ca lista prevazuta la lit. a) contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de ordonanta de urgenta;

d)dovada platii impozitului si contributiilor de asigurari sociale, de asigurari sociale de sanatate, precum si a contributiei asiguratorii pentru munca aferente indemnizatiei pentru fiecare zi libera.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar …………………….

Semnatura ………………………

Data …………………………..

DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE (Anexa nr.3):

Subsemnatul/Subsemnata, …………………………………………, legitimat/legitimata cu CI/BI seria …….. nr. ………….., eliberata/eliberat de ……………………………… la data de …………., CNP ………………………, in calitate de reprezentant legal al angajatorului …………………………, avand CUI …………., cu sediul social in localitatea ……………………………., str. …………………. nr. ………., judetul ………………………./municipiul …………………, sectorul …………., telefon: …………………………., fax: …………………………., e-mail: …………………….., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, declar pe propria raspundere ca lista angajatilor care au beneficiat de zilele libere, precum si indemnizatia acordata pe aceasta perioada contine persoanele care indeplinesc conditiile reglementate de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2.

Numele si prenumele reprezentantului legal, in clar …………………….

Semnatura ………………………

Data …………………………..

Baza legala:

  • Ordonanta de urgenta (OUG) 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2;
  • Ordinul ANOFM 391/2021 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizatiei pentru fiecare zi libera acordata in conditiile art. 1 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 110/2021 privind acordarea unor zile libere platite parintilor si altor categorii de persoane in contextul raspandirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum si a modelului acestora.