Procedura de acordare a esalonarii la plata – forma simplificata

Ordinul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) nr.1767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.1072 din data de 9 noiembrie 2021.

Conform actului normativ, procedura se aplica obligatiilor fiscale principale si accesorii restante, administrate de organul fiscal central, denumit in continuare organ fiscal, a caror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii si nestinse pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, pentru care debitorii pot depune cereri de esalonare la plata.

Prin obligatii fiscale administrate de organul fiscal se intelege:

 1. obligatiile fiscale principale reprezentand impozite, taxe, contributii si alte sume datorate bugetului general consolidat, precum si obligatiile fiscale accesorii;
 2. amenzile de orice fel administrate de organul fiscal;
 3. creantele bugetare stabilite de alte organe si transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii, inclusiv creantele bugetare rezultate din raporturi juridice contractuale stabilite prin hotarari judecatoresti sau alte inscrisuri care, potrivit legii, constituie titluri executorii;
 4. creante rezultate din savarsirea unor infractiuni, respectiv prejudicii, cheltuieli judiciare si amenzi judiciare/penale.

Nu se incadreaza in categoria creantelor prevazute la lit.d) si nu se acorda esalonari la plata pentru sumele care fac obiectul unei confiscari, precum si cele reprezentand echivalentul in bani al unor bunuri care au fost considerate a constitui produs direct sau indirect al unei infractiuni.

Obligatiile fiscale prevazute a caror vechime este de maximum 12 luni anterioare depunerii cererii si vizeaza inclusiv perioade fiscale anterioare sunt stabilite prin urmatoarele documente/acte administrative depuse/comunicate pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala:

 1. declaratii fiscale, inclusiv cele depuse cu intarziere;
 2. decizii de impunere;
 3. declaratii rectificative;
 4. decizii referitoare la obligatiile fiscale accesorii;
 5. titluri executorii transmise spre recuperare organelor fiscale, potrivit legii;
 6. orice alte acte prin care se stabilesc impozite, taxe, contributii sociale si alte sume datorate bugetului general consolidat.

Esalonarea la plata se acorda de catre organul fiscal, pe o perioada de cel mult 12 luni, prin emiterea deciziei de esalonare la plata a obligatiilor fiscale, la care se anexeaza graficul de plata care cuprinde rate lunare, in functie de numarul de luni de esalonare la plata aprobat. Perioada de esalonare la plata acordata nu poate fi mai mare decat perioada de esalonare la plata solicitata de debitor.

Esalonarile la plata ale obligatiilor fiscale se solicita de catre debitor in baza unei cereri, al carei model este prevazut in anexa nr.1 (mai jos), depusa la organul fiscal.

Mentionam ca, potrivit actului normativ, modalitatile de depunere sunt urmatoarele:

 1. la registratura organului fiscal;
 2. prin posta, cu confirmare de primire;
 3. prin intermediul serviciului “Spatiu privat virtual”.

Este important de precizat faptul, ca pentru debitorii care au infiintate sedii secundare inregistrate fiscal, potrivit legii, cererea de acordare a esalonarilor la plata se depune de catre debitor, atat pentru obligatiile fiscale datorate de acesta, cat si pentru cele ale sediilor sale secundare.

Cererea se depune la organul fiscal competent pentru administrarea obligatiilor fiscale ale debitorului si se analizeaza raportat la totalul obligatiilor debitorului si ale sediilor sale secundare.

Pentru persoanele fizice care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere, potrivit legii, cererea de acordare a esalonarilor la plata se depune de catre debitor, persoana fizica, separat pentru obligatiile fiscale ale persoanei fizice si separat pentru obligatiile fiscale ale persoanei/persoanelor fizice, dupa caz, care desfasoara activitati economice in mod independent sau exercita profesii libere.

Cererea/Cererile se depune/depun la organul fiscal competent prevazut la titlul III capitolul I din Codul de procedura fiscala si se analizeaza separat, nefiind conditionata depunerea uneia de a celeilalte.

In situatia in care debitorul opteaza pentru plata diferentiata a ratelor de esalonare, acesta mentioneaza in cerere propunerea de grafic, care va cuprinde, pentru fiecare rata, procentul care poate fi achitat din obligatiile fiscale principale si accesorii, respectiv:

 1. cel putin 5% din cuantumul obligatiilor fiscale ce pot fi esalonate la plata, pentru jumatate din perioada de esalonare solicitata;
 2. diferenta de procent se imparte in mod egal pentru fiecare rata de esalonare, pentru urmatoarele luni ramase din propunerea de grafic.

In situatia in care perioada de esalonare la plata solicitata cuprinde un numar impar de luni de esalonare, numarul de luni rezultat din aplicarea prevederilor lit.a) se rotunjeste in plus.

Reamintim despre recentele modificari ale Codului de procedura fiscala aduse de OG 11/2021 prin care s-a instituit metoda esalonarii la plata prin procedura simplificata ca metoda permanenta.

Esalonarea la plata se poate acorda pentru toate obligatiile fiscale cuprinse in vectorul fiscal, inclusiv pentru obligatii fiscale asimilate, cum ar fi amenzile sau creante bugetare stabilite de instanta.

Nu se acorda esalonare simplificata pentru datorii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice si mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice.

Conform OG 11/2021, pentru esalonarea la plata, pe durata esalonarii se calculeaza dobanzi de intarziere, nivelul dobanzii de intarziere este de 0,01% pe zi.

ANEXA nr.1:CERERE de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata

A.Date de identificare ale debitorului

Cod de identificare fiscala: ……………………………………………….

Denumirea/Numele si prenumele: ……………………………………..

Domiciliu fiscal: judetul/sectorul ……………………….., localitatea ………………………., str. …………………….. nr. ……, bl. ……….., sc. ……., ap. ………….

Telefon ……………………., fax ……………………, e-mail …………………………………………..

Cod de identificare fiscala pentru sediile secundare:

………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..

B.Datele de identificare a imputernicitului/reprezentantului legal/reprezentantului fiscal

Denumirea/Numele si prenumele: ……………………….

Adresa: ……………………………………………………………

Codul de identificare fiscala: ……………………………….

C.Obiectul cererii

In temeiul prevederilor capitolului IV1 “Esalonare la plata, in forma simplificata, pentru obligatiile fiscale administrate de organul fiscal central” din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 1.767/2021 pentru aprobarea procedurii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central, solicit1):

esalonarea la plata a obligatiilor fiscale, pe o perioada de ……. luni2), conform art. 2091 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare
mentinerea valabilitatii esalonarii la plata si/sau a amanarii la plata a penalitatilor de nedeclarare, conform art. 20910 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare
modificarea deciziei de esalonare la plata si/sau a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, cu acordarea esalonarii la plata pe o perioada de ……….. luni2), conform art. 2095 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare
modificarea deciziei de esalonare la plata si/sau a deciziei de amanare la plata a penalitatilor de nedeclarare, conform art. 20913 din Legea nr. 207/2015, cu modificarile si completarile ulterioare

_______

1)Se bifeaza una din situatiile descrise.

2)Se mentioneaza numarul de luni pentru care se doreste esalonarea la plata, care poate fi de pana la 12 luni.

D.Solicit plata diferentiata a ratelor, iar propunerea de grafic este urmatoarea:

Rata lunara Procent aferent fiecarei rate lunare

(principal si accesorii esalonate)3)

(%)

R1
R2
R3
R12
TOTAL 100%

Prin prezenta cerere renunt la notificarea depusa privind intentia de a beneficia de facilitatile fiscale prevazute de cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, aprobata prin Legea nr. 216/2021, sau de cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile ulterioare.4)

_______

3)Procentul nu poate fi mai mic de 5% din cuantumul ratei de esalonare la plata, reprezentand obligatii fiscale principale si accesorii esalonate.

4)Aceste precizari sunt valabile pentru debitorii care au depus notificari privind intentia de a beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare/anularea la plata a obligatiilor accesorii depusa in temeiul cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, aprobata prin Legea nr. 216/2021, sau cap. II din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum si pentru instituirea unor masuri fiscale, cu modificarile ulterioare.

Reprezentant legal/fiscal/imputernicit al debitorului:

Nume si prenume: …………………………..

Calitatea: …………………………………..

Semnatura: ……………………………………..

Baza legala:

 • Ordonanta 11/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala si reglementarea unor masuri fiscale;
 • Codul de Procedura Fiscala din 2015 (Legea nr.207/2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul ANAF 1767/2021 pentru aprobarea Procedurii de acordare a esalonarii la plata, in forma simplificata, de catre organul fiscal central.