Precizari legate de activitatea de audit intern

Conform Legii 162/2017 privind auditul statutar al situatiilor financiare anuale si al situatiilor financiare anuale consolidate si de modificare a unor acte normative (cu modificarile si completarile ulterioare), entitatile ale caror situatii financiare anuale sunt supuse auditului statutar sunt obligate sa organizeze si sa asigure exercitarea activitatii de audit intern potrivit cadrului legal.

Potrivit prevederilor art. 160, alin. (2) din Legea societatilor nr. 31/1990 entitatile ale caror situatii financiare sunt auditate, potrivit legii sau hotararii actionarilor, vor organiza auditul intern potrivit normelor elaborate de Camera Auditorilor Financiari din CAFR.

Potrivit prevederilor art. 34 din Legea 82/1991, situatiile financiare anuale ale persoanelor juridice de interes public sunt supuse auditului financiar, care se efectueaza de catre auditori financiari, persoane fizice sau juridice autorizate, in conditiile legii.

Este important de precizat faptul ca aceste prevederi vizeaza:

  • subunitatile fara personalitate juridica din Romania, care apartin unor persoane juridice cu sediul in strainatate, cu exceptia subunitatilor deschise de societati rezidente in state apartinand Spatiului Economic European, precum si societatilor-mama care au obligatia sa intocmeasca situatii financiare anuale consolidate, potrivit reglementarilor contabile aplicabile;
  •  situatiile financiare anuale intocmite de entitatile care au aceasta obligatie conform legislatiei specifice acestora;
  •  situatiile financiare anuale intocmite in vederea efectuarii operatiunilor de fuziune, divizare sau lichidare, daca persoanele respective au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.

Conform pct.563 alin.(1) din Reglementarile contabile, situatiile financiare anuale ale entitatilor mijlocii si mari, precum si ale societatilor/companiilor nationale, societatilor cu capital integral sau majoritar de stat si regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai multi auditori statutari sau firme de audit.

La alin (2) se mentioneaza ca sunt supuse, de asemenea, auditului, entitatile care, la data bilantului, depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele 3 criterii:

a) totalul activelor: 16.000.000 lei;

b) cifra de afaceri neta: 32.000.000 lei;

c) numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50.

Obligatia de auditare pentru entitatile prevazute la prezentul alineat se aplica atunci cand acestea depasesc limitele respective in doua exercitii financiare consecutive.

De asemenea, entitatile respective sunt scutite de la obligatia de auditare a situatiilor financiare anuale daca limitele a doua dintre cele trei criterii mentionate nu sunt depasite in doua exercitii financiare consecutive.

Activitatea de audit intern:

In Romania, auditul intern se practica in conformitate cu Normele elaborate de Camera Auditorilor Financiari (CAFR).

Conform art.23 din OUG nr.75/1999 privind activitatea de audit financiar – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele responsabile pentru organizarea activitatii de audit intern, coordonarea lucrarilor/angajamentelor si imputernicite pentru semnarea rapoartelor de audit intern trebuie sa aiba calitatea de auditor financiar.

Conform dispozitiilor din Normele de audit intern elaborate de CAFR , auditul intern este o activitate independenta si obiectiva care da unei entitati o asigurare in ceea ce priveste gradul de control asupra operatiunilor, o indruma pentru a-i imbunatati operatiunile, si contribuie la adaugarea unui plus de valoare.

Auditul intern ajuta aceasta organizatie sa isi atinga obiectivele evaluand, printr-o abordare sistematica si metodica, procesele sale de management al riscurilor, de control, si de guvernare a organizatiei, si facand propuneri pentru a le consolida eficacitatea.

Auditul intern este activitatea de examinare obiectiva a ansamblului activitatilor unei organizatii in scopul furnizarii unei evaluari independente a managementului riscului, controlului si proceselor de conducere a acesteia.

Acesta poate fi exercitat atat de persoane din interiorul organizatiei in cauza, cat si de persoane din exteriorul acesteia.

Auditul intern are scopul:

  • de a verifica daca activitatea organizatiei este in conformitate cu politicile, programele si managementul acestuia, conform prevederilor legale;
  • de a evalua cat de adecvate sunt controalele financiare si nefinanciare dispuse de conducerea entitatii economice, si daca acestea sunt aplicate si in ce masura, in scopul cresterii eficientei activitatii organizatiei;
  • de a evalua cat de adecvate sunt informatiile financiare si nefinanciare furnizate conducerii entitatii economice, pentru cunoasterea realitatilor din organizatia respectiva;
  • de a proteja elementele patrimoniale bilantiere si extrabilantiere ale organizatiei si de a identifica metodele de prevenire a fraudelor si a pierderilor de orice fel.

Este important de precizat faptul ca, desi Legea nr.162/2017 prevede obligativitatea  organizarii  si asigurarii exercitarii  activitatii de audit intern,  Legea societatilor nr. 31/1990,  legea contabilitatii  82/1991 si nici OUG 75/1999,  nu prevad sanctiuni pentru organizarea acestui tip de activitate.

In schimb, in Legea nr.672/2002 privind auditul public intern, sunt prevazute sanctiuni pentru entitatile publice.