Plafonarea preturilor la electricitate si gaze

Preturile la curent electric si gaze naturale sunt plafonate in acest sezon rece, adica intre noiembrie 2021 si martie 2022, pentru clientii casnici, spitale, crese si gradinite publice sau private, organizatii neguvernamentale, biserici si alte categorii de consumatori, potrivit unei legi aparute acum cateva zile.

Concret, una dintre masurile cuprinse in Legea 259/2021, aparuta vineri si care vizeaza modificarea si completarea prevederilor privind mecanismul compensarii facturilor la curent si gaze, introdus prin OUG 118/2021, stabileste plafonarea preturilor la energie electrica si gaze naturale pentru mai multe categorii de consumatori.

Categoriile de clienti finali pentru care pretul la electricitate sau gaze naturale se plafoneaza pe perioada sezonului rece, adica intre 1 noiembrie 2021 si 31 martie 2022 si sunt stabilite astfel:

 1. clienti, astfel cum sunt definiti la art.3 pct.15 si art.100 pct. 23 din Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, denumiti in continuare clienti casnici;
 2. intreprinderi mici si mijlocii, astfel cum sunt definite in Legea nr. 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, denumite in continuare IMM-uri, cabinete medicale individuale si alte profesii liberale, indiferent de forma de organizare;
 3. microintreprinderi, persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale, intreprinderi familiale, organizate potrivit legii;
 4. spitale publice si private, definite conform Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, unitati de invatamant publice si private, definite conform Legii educatiei nationale nr.1/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si crese;
 5. organizatii neguvernamentale reglementate potrivit legii, precum si unitatile de cult, astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 489/2006 privind libertatea religioasa si regimul general al cultelor, republicata;
 6. furnizori publici si privati de servicii sociale prevazute in Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 867/2015 pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum si a regulamentelor-cadru de organizare si functionare a serviciilor sociale, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conform art.2, alin.(2) din Legea nr.259/2021, schema de sprijin cuprinde urmatoarele masuri:

 1. pentru clientii casnici – acordarea unei compensatii unitare in valoare de cel mult 0,291 lei/kWh, in cazul energiei electrice, si in valoare de cel mult 33% din valoarea componentei pretului gazelor naturale din contractul de furnizare al clientului beneficiar, in cazul gazelor naturale, in conditiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta;
 2. pentru toti operatorii economici, clienti finali, din categoriile prevazute la lit.b) si c), mentionate mai sus, pentru fiecare loc de consum:
 • exceptarea, in cazul energiei electrice, de la plata contravalorii tarifelor reglementate, respectiv tariful de introducere/extragere din retea, tariful de distributie, tariful de servicii de sistem, tariful de transport, precum si de la plata certificatelor verzi, contributiei pentru cogenerare de inalta eficienta si accizei;
 • exceptarea, in cazul gazelor naturale, de la plata contravalorii costului de transport, tarifului de distributie si accizei.

Valoarea compensatiei prevazute la alin.(2) lit.a) poate fi actualizata prin hotarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Energiei si Ministerului Muncii si Protectiei Sociale, cu minimum 5 zile lucratoare inainte de perioada de aplicare.

Valoarea in lei a compensatiei pentru un loc de consum se determina ca produs intre valoarea unitara a compensatiei prevazute la alin. (2) lit. a) si consumul facturat aferent perioadei de acordare a compensatiei, daca acesta este mai mic sau egal cu consumul de referinta, si se aplica in fiecare factura emisa clientilor casnici de catre furnizorii de energie electrica si gaze naturale pentru consumul din perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022.

Consumul de referinta pentru un loc de consum se determina ca produs intre consumul zilnic de referinta si numarul de zile din perioada de facturare. Consumul zilnic de referinta pentru fiecare luna din perioada noiembrie 2021 – martie 2022 este prevazut in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta de urgenta.

Clientii casnici, beneficiari ai ajutoarelor financiare pentru consumatorul vulnerabil de energie, acordate in baza Legii nr.226/2021 privind stabilirea masurilor de protectie sociala pentru consumatorul vulnerabil de energie, in situatia in care compensarea prevazuta de prezenta ordonanta de urgenta este mai mare decat valoarea ajutorului acordat consumatorilor vulnerabili in baza prevederilor art.7 si 25 din Legea nr. 226/2021, beneficiaza de compensatia prevazuta la alin. (2) lit. a) calculata ca diferenta dintre compensarea prevazuta in anexa si nivelul ajutorului acordat pentru acelasi client casnic in calitate de consumator vulnerabil.

Compensarea consumatorului vulnerabil se realizeaza cu respectarea limitelor maxime de consum prevazute la art. 3 si in anexa.

Limita maxima a consumului pentru perioada de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, pentru clientii prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a) –clientii casnici, este:

 1. a) 1.500 kWh energie electrica, alocat in transe lunare, conform anexei;
 2. b) echivalentul in kWh a 1.000 m3 de gaze naturale la un factor de conversie de 10,6 kWh per m3, alocat in transe lunare, conform anexei.

La limitele prevazute anterior se accepta o abatere in favoarea beneficiarului compensatiei prevazut la art.1 alin. (2) lit. a) – clientii casnici – de maximum 10%.

Pentru a beneficia de compensatia prevazuta la art. 1 alin. (2) lit. a), consumul de energie electrica/gaze naturale al clientilor casnici din perioada de facturare nu poate fi mai mic de 1 kWh pe zi energie electrica in perioada de facturare, respectiv 7 kWh pe zi gaze naturale si nu trebuie sa depaseasca consumul de referinta determinat conform art. 1 alin. (5).

Compensatia acordata clientilor casnici, prevazuta la alin. (2) lit. a), precum si elementele exceptate de la plata prevazute la alin. (2) lit. b) – IMM – vor fi evidentiate distinct cu semnul «minus» in facturile/anexele la facturile emise de furnizorul de energie electrica/gaze naturale.

Schema de sprijin se aplica si in cazul condominiilor cu incalzire centralizata avand drept combustibil gazele naturale si care au un singur punct de consum care deserveste spatiile locative din condominiu. In acest caz, schema de sprijin se aplica in facturile emise asociatiei de proprietari/locatari pentru consumul de gaze naturale al condominiului.

Pentru calculul compensatiei prevazute la alin. (2) lit.a), in cazul condominiilor, consumul zilnic de referinta se determina ca produs intre consumul zilnic de referinta prevazut in anexa si numarul de spatii locative care fac parte din condominiu.

Pretul de referinta al energiei electrice este de 0,68 lei/kWh si include tarifele reglementate pentru servicii de retea, contributia pentru cogenerare de inalta eficienta, contravaloarea certificatelor verzi, acciza si TVA, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

Pretul de referinta al gazelor naturale este de 125 lei/MWh si nu include TVA, taxe si tarife reglementate, tarife de inmagazinare, precum si acciza, aplicabile la data de 30 octombrie 2021.

Prin aplicarea compensatiilor prevazute la alin. (2) lit. a) pretul final achitat de clientul casnic pentru furnizarea de energie electrica/gaze naturale nu poate scadea sub pretul de referinta stabilit  anterior.

Pentru a beneficia de compensare, reprezentantul administratiei condominiului sau proprietarii din condominiu va/vor depune lunar la furnizorul de gaze naturale modalitatea de repartizare a consumului total si consumul corespunzator fiecarui client casnic din cadrul condominiului.

In perioada aplicarii dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta, preturile la energie electrica si gaze naturale se plafoneaza, pentru clientii finali prevazuti la art. 1 alin. (1) lit. a), d), e) si f) – clienti casnici, spitale publice si private,ONG-uri, furnizori publici si privati de servicii sociale –  dupa cum urmeaza:

 • pretul final facturat al energiei electrice este plafonat la cel mult 1 leu/kWh, din care componenta de pret al energiei electrice va fi in valoare de maximum 0,525 lei/kWh;
 • pretul final facturat al gazelor naturale este plafonat la cel mult 0,37 lei/kWh, din care componenta de pret al gazelor naturale va fi in valoare de maximum 0,250 lei/kWh.

 Plafoanele prevazute anterior reprezinta pretul final facturat pentru clientul final, avand incluse:

 • pentru energie electrica – componenta de pret al energiei electrice, acciza, tarifele reglementate de transport si distributie, serviciile de sistem, certificatele verzi, contributia de cogenerare de inalta eficienta energetica, costurile de furnizare si taxa pe valoarea adaugata (TVA);
 • pentru gaze naturale – pretul de vanzare al gazelor naturale, costul de transport, tariful de inmagazinare, acciza, tariful de distributie, costurile de furnizare si TVA.

Diferenta intre pretul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 si plafonul maxim de 250 lei/MWh, reprezentand pretul gazelor naturale, va fi compensata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o pozitie distincta de cheltuieli bugetare.

Diferenta intre pretul mediu din perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022 si plafonul maxim de 525 lei/MWh, reprezentand pretul energiei electrice active, va fi compensata de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Energiei, de la o pozitie distincta de cheltuieli bugetare.

Documentele justificative ce trebuie prezentate de catre furnizorii de energie electrica si gaze naturale in vederea acoperirii diferentei de pret compensate sunt:

 1. documente justificative privind cantitatea de energie electrica/gaze naturale achizitionata in vederea acoperirii consumului clientilor casnici aflati in portofoliu pentru perioada de aplicare a prevederilor prezentei ordonante de urgenta, precum si pretul acesteia;
 2. documente justificative privind procentul cantitatii de energie electrica/gaze naturale achizitionate pe intreaga perioada a aplicarii prezentei ordonante de urgenta din total consum clienti aflati in portofoliu in perioada 1 aprilie 2021-31 martie 2022.

Calculul privind diferentele de pret prevazute anterior se realizeaza de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei in termen de 30 de zile de la data depunerii de catre furnizori a documentelor justificative.

In plus, Legea 259/2021 stabileste posibilitatea de suspendare a platii facturilor la electricitate si gaze timp de pana la sase luni pentru consumatorii vulnerabili si compensarea facturilor in cazul blocurilor cu incalzire centralizata pe gaze naturale.

Baza legala:

 • Legea 259/2021 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei ”Delta Dunarii”;
 • Ordonanta de urgenta 118/2021 privind stabilirea unei scheme de compensare pentru consumul de energie electrica si gaze naturale pentru sezonul rece 2021-2022, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilitati persoanelor care domiciliaza sau lucreaza in unele localitati din Muntii Apuseni si in Rezervatia Biosferei ”Delta Dunarii”.