Noile modele ale formularelor 208, 209 si 253 – precizari

OpANAF nr.1075 din 2021 pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularelor 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“ si 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“, precum si a modelului si continutului formularului 253 Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“, aprobate prin OMFP.MJ nr.1022/2562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit a fost publicat in Monitorul oficial nr.673 din data de 8 iulie 2021.

Precizam ca actul normativ analizat se adreseaza notarilor publici in fata carora sunt semnate contractele de transfer a drepturilor de proprietate asupra constructiilor de orice fel sau asupra terenurilor sau ce realizeaza dezbateri succesorale generate de decesul unei persoane fizice.

Initiatorii precizeaza, in Referatul de aprobare a actului normativ, ca, potrivit Legii nr.104/2020 pentru completarea art.60 pct.1 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, veniturile realizate din transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlu de mostenire, in cazul persoanelor fizice cu handicap grav sau accentuat, sunt scutite de la plata impozitului pe venit, indiferent de momentul dezbaterii succesiunii. Totodata, potrivit dispozitiilor art.101 alin.(3) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, obligatia de a depune declaratia fiscala se mentine si in cazul in care obligatia fiscala respectiva este scutita la plata, conform reglementarilor legale.

Din punct de vedere fiscal, procedurile de impozitare si obligatiile declarative sunt reglementate de art. 111 si art. 113 din Codul fiscal. Iata mai jos cateva aspecte importante:

La transferul dreptului de proprietate asupra proprietatii imobiliare din patrimoniul personal al unei persoane fizice se beneficiaza de scutire de impozit pentru un venit neimpozabil in suma de 450.000 lei alocat pentru fiecare tranzactie.

In conditiile in care imobilul este detinut in coproprietate de doi sau mai multi cedenti, venitul scutit de impozit se aloca fiecarui coproprietar proportional cu cota de detinere prin raportare la plafonul de 450.000 lei.

Daca venitul realizat din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal al unei persoane fizice depaseste suma de 450.000 lei, peste venitul ce excede acest plafon neimpozabil se datoreaza un impozit pe venit in procent de 3%. Impozitul se calculeaza si se incaseaza de notarul public si se plateste la bugetul de stat pana pe data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost retinut.

In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unor bunuri imobile, in cadrul procedurii succesiunii nu se datoreaza impozit daca succesiunea este finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii.

In conditiile in care dezbaterea succesiunii este finalizata ulterior termenului de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, mostenitorii datoreaza un impozit in procent de 1% aplicat la valoarea masei succesorale.

Notarii publici au obligatia sa depuna semestrial la autoritatea fiscala declaratii cu privire la aceste transferuri ale dreptului de proprietate.

Ordinul nr.1075 din 2021 actualizeaza formularele urmatoarelor declaratii si formulare:

  • Formularul 208 „Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“;
  • Formularul 209 „Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“;
  • Formularului 253 „Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal“.
  • Declaratia 208 privind impozitul pe venitul din transferul proprietatii imobiliare se depune pana pe data de 25 a primei luni din semestrul urmator celui incheiat.

Asa cum am mentionat si mai sus, noutatea consta in faptul ca, in D208 se vor declara si tranzactiile scutite de impozit cand persoana ce realizeaza venituri este persoana cu handicap si beneficiaza de aceasta scutire de impozit conform Codului fiscal.

Aceasta declaratie este una informativa si cuprinde detalierea privind partile contractante, impozitul datorat pentru fiecare tranzactie, modalitatea de transfer a dreptului de proprietate, valoarea de piata, valoarea de transfer si taxele notariale.

Formularul 209 este o declaratie privind veniturile din transferul proprietatii imobiliare din patrimoniul personal cand proprietatea se transfera prin alta procedura decat procedura notariala, de exemplu, in urma unei proceduri in instanta de judecata.

Declaratia se depune de persoana fizica la autoritatea fiscala in vederea calcularii impozitului in termen de 10 zile de la data documentului ce atesta transferul dreptului de proprietate.

Autoritatea fiscala calculeaza impozitul datorat de persoana fizica si emite decizia de impunere – Formular 253.

Impozitul datorat de persoana fizica trebuie achitat in termen de maxim 60 de zile de la primirea deciziei de impunere.

Baza legala:

– Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

  • OpANAF nr.1075/2021 pentru modificarea modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularelor 208 ”Declaratie informativa privind impozitul pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal” si 209 ”Declaratie privind veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, precum si a modelului si continutului formularului 253 ”Decizie de impunere privind venitul din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal”, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice si al ministrului justitiei nr. 1.022/2.562/2016 privind aprobarea procedurilor de stabilire, plata si rectificare a impozitului pe veniturile din transferul proprietatilor imobiliare din patrimoniul personal si a modelului si continutului unor formulare utilizate in administrarea impozitului pe venit.