Noi reglementari contabile aplicabile operatorilor economici

Ordinul Ministerului Finantelor (MF) nr.1239 pentru modificarea si completarea reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici a fost publicat in Monitorul Oficial nr.1012 din 22 octombrie 2021.

Aspecte referitoare la beneficiile acordate angajatilor:

In Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt cuprinse prevederi cu privire la tratamentul contabil aplicabil beneficiilor acordate angajatilor atat direct de catre entitatea raportoare, cat si de catre societatea-mama a entitatii raportoare sau de o alta societate din grup.

In dispozitiile valabile pana la adoptarea Ordinului nr.1239/2021 nu era mentionat expres cazul in care tranzactia din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plateste pentru instrumentele de capitaluri proprii pe care angajatii le primesc direct de la societatea-mama a entitatii raportoare sau de la o alta societate din grup.

Astfel, in noul act normativ (OMF nr.1239/2021) se precizeaza faptul ca daca tranzactia din cadrul grupului presupune angajamente de rambursare prin care entitatea raportoare plateste pentru instrumentele de capitaluri proprii acordate angajatilor, aceasta contabilizeaza acordarea instrumentelor de capitaluri proprii, in mod distinct de angajamentul de rambursare din cadrul grupului.

Situatii financiare anuale intocmite de PJ straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania si al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic:

Reglementarile contabile aplicabile operatorilor economici cuprind prevederi referitoare la contabilitatea operatiunilor derulate de persoanele juridice straine care au locul de exercitare a conducerii efective in Romania.

 Acestea au fost introduse prin OMF nr.762/5 iulie 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Sub aspectul primelor situatii financiare anuale intocmite de aceste entitati, reglementarile existente pana la adoptarea Ordinului nr.1239/2021 cuprindeau mentiuni exprese doar in ceea ce priveste entitatile care au ales, potrivit legii, un exercitiu financiar diferit de anul calendaristic, nu si in ceea ce priveste entitatile al caror exercitiu financiar coincide cu anul calendaristic.

Noul act normativ precizeaza data la care se refera primele situatii financiare anuale intocmite de entitatile amintite, respectiv 31 decembrie 2021.

Declaratia nefinanciara intocmita de entitati potrivit cerintelor cuprinse in reglementarile contabile aplicabile:

Potrivit Legii contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, societatile-mama, definite astfel in reglementarile contabile aplicabile grupurilor de societati, intocmesc si prezinta si situatii financiare anuale consolidate, in conditiile prevazute de reglementarile contabile aplicabile.

Prin reglementarile contabile aplicabile operatorilor economici, si anume Reglementarile contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, aprobate prin OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv Reglementarile contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, aprobate prin OMFP nr. 2844/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, au fost transpuse prevederile Directivei 2014/95/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 22 octombrie 2014 de modificare a Directivei 2013/34/UE in ceea ce priveste prezentarea de informatii nefinanciare si de informatii privind diversitatea de catre anumite intreprinderi si grupuri mari.

Mentionam ca o entitate este scutita de la obligatia de a prezenta asemenea informatii, in conditiile prevazute de reglementarile contabile.

Astfel, conform dispozitiilor legale, o entitate care este filiala este scutita de obligatia mentionata daca entitatea respectiva si filialele sale sunt incluse in raportul consolidat al administratorilor sau in raportul separat al unei alte entitati, intocmit in conformitate cu prevederile cuprinse in reglementarile contabile.

Referitor la entitatile obligate sa prezinte informatii nefinanciare, prin Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088 au fost introduse inclusiv prevederi referitoare la anumite categorii de informatii pe care trebuie sa le prezinte entitatile respective.

Prin noul act normativ se mentioneaza expres ca scutirea unei filiale de la obligatia de a prezenta informatii nefinanciare se aplica atunci cand filiala respectiva este inclusa in situatiile financiare anuale consolidate intocmite de o societate-mama potrivit reglementarilor contabile aplicabile.

In plus, au fost completate informatiile care trebuie raportate de entitati prin intermediul declaratiei nefinanciare, cu cele prevazute la art.8 din Regulamentul (UE) 2020/852 al Parlamentului European si al Consiliului din 18 iunie 2020 privind instituirea unui cadru care sa faciliteze investitiile durabile si de modificare a Regulamentului (UE) 2019/2088. In functie de natura informatiilor prezentate, acestea se vor raporta potrivit cerintelor art. 27 ale aceluiasi Regulament.

Baza legala:

  • Ordinul MF nr.762/2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile;
  • Ordinul MF nr.1239/2021 pentru modificarea si completarea reglementarilor contabile aplicabile operatorilor economici.