Drepturile salariale acordate in baza unei hotarari judecatoresti

Conform Codului Muncii, republicat, cu modificarile si completarile ulterioare, art.80, in situatia in care o concediere a fost efectuata in mod netemeinic sau nelegal, instanta va dispune anularea ei si va obliga angajatorul la plata unei despagubiri egale cu salariile indexate, majorate si reactualizate si cu celelalte drepturi de care ar fi beneficiat salariatul. La solicitarea salariatului instanta care a dispus anularea concedierii va repune partile in situatia anterioara emiterii actului de concediere. In cazul in care salariatul nu solicita repunerea in situatia anterioara emiterii actului de concediere, contractul individual de munca va inceta de drept la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti.

Referitor la aspectele fiscale, conform art.78 alin.(4) din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,  in cazul veniturilor reprezentand salarii/solde, diferente de salarii/solde, dobanzi acordate in legatura cu acestea, precum si actualizarea lor cu indicele de inflatie, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, impozitul se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite.

Este important de precizat ca, potrivit art.76 alin.(2) lit.p) din Codul fiscal, aceste sume sunt considerate venituri asimilate salariilor si li se aplica regulile de impunere proprii veniturilor din salarii.

Potrivit art.146 alin.(9) din Codul fiscal, in cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul public de pensii, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale care erau in vigoare in acea perioada.

Contributiile de asigurari sociale datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

La art.147 alin.(3) din Codul fiscal se precizeaza ca in cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute la art. 146 alin. (10) si (11), sume reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul public de pensii, contributiile de asigurari sociale datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.

Conform art.168 alin.(7) si art.169 alin.(3) din Codul fiscal, in cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii/solde sau diferente de salarii/solde, cu exceptia sumelor reprezentand actualizarea acestora cu indicele de inflatie, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, sumele respective se defalca pe lunile la care se refera si se utilizeaza cotele de contributii de asigurari sociale de sanatate care erau in vigoare in acea perioada. Contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. In cazul in care au fost acordate sume de natura celor prevazute mai sus, contributiile de asigurari sociale de sanatate datorate potrivit legii se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.

Completare D112:

Conform Instructiunilor de completare a formularului 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, aprobate de Ordinul nr.203/207/188/2021, la Anexa 6, pct.II (2.4) lit.b) sunt precizate urmatoarele:

Caseta “Declaratie depusa ca urmare a acordarii unor drepturi banesti stabilite in baza unor hotarari judecatoresti definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, potrivit art. 47 alin (3) si alin (3^1), art.169 alin.(3) si alin.(3^2) din Codul fiscal” – se bifeaza cu X in situatia in care declaratia se rectifica in urma acordarii unor sume reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite prin lege sau in baza unor hotarari judecatoresti ramase definitive si irevocabile/hotarari judecatoresti definitive si executorii, inclusiv cele acordate potrivit hotararilor primei instante, executorii de drept, precum si in cazul in care prin astfel de hotarari s-a dispus reincadrarea in munca a unor persoane, in vederea stabilirii prestatiilor acordate de sistemul public de pensii.

Se intocmesc declaratii rectificative corespunzatoare fiecarei luni, bifandu-se cu X casuta corespunzatoare din formular.

Declaratia rectificativa se intocmeste pe acelasi model de formular ca si declaratia care se corecteaza, bifandu-se cu X casuta aflata pe prima pagina aformularului. Declaratia rectificativa se completeaza integral, inscriindu-se toate datele si informatiile prevazute de formular, inclusiv cele care nu difera fata de declaratia initiala.

Astfel, in cazul in care au fost acordate sume reprezentand salarii sau diferente de salarii, stabilite in baza unor hotarari judecatoresti, contributiile de asigurari sociale datorate se calculeaza, se retin la data efectuarii platii si se platesc pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume. Contributiile de asigurari sociale datorate se declara pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume, prin depunerea declaratiilor rectificative pentru lunile carora le sunt aferente sumele respective.

Este important de mentionat faptul ca se se utilizeaza cotele de contributii de asigurari care erau in vigoare in acea perioada. In ceea ce priveste impozitul pe venit, acesta se calculeaza si se retine la data efectuarii platii, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare la data platii pentru veniturile realizate in afara functiei de baza, si se plateste pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care au fost platite aceste sume.

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  •  Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
  • Codul Muncii din 2003 (Legea nr. 53 din 24 ianuarie 2003) – REPUBLICARE, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul MF 203/2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a ”Declaratiei privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.