Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate. Modificari

In Monitorul Oficial cu numarul 319 din data de 16 aprilie 2020 s-a publicat OUG nr.49 din 15 aprilie 2020 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie sociala.

In cazul persoanelor prevazute la art.1, modul si durata de acordare a concediilor si a indemnizatiilor pentru incapacitate temporara de munca determinata de infectia cu COVID-19, in conditiile de la alin.(1), sunt prevazute in normele de aplicare aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate.

Concediul si indemnizatia pentru carantina se acorda asiguratilor carora li se interzice continuarea activitatii din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilita prin documentul eliberat de directia de sanatate publica.

In perioada situatiei de urgenta instituite in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, persoanele prevazute la art. 1, carora li se interzice continuarea activitatii si pentru care a fost instituita masura de carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina, indiferent de locul in care aceasta se instituie respectiv institutionalizata, la o locatie declarata de catre persoana carantinata sau prin izolare, care se acorda pentru perioada si pe baza documentelor prevazute prin ordin al ministrului sanatatii, in functie de evolutia situatiei epidemiologice.

Pentru persoanele aflate in situatiile prevazute la alin.(1), certificatele de concediu medical se elibereaza de catre medicii de familie dupa ultima zi a perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de zile calendaristice de la data incetarii perioadei starii de urgenta instituite potrivit alin. (1).

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru situatiile prevazute la alin. (1) reprezinta 75% din baza de calcul stabilita conform art.10.

Certificatele de concediu medical se elibereaza de catre casa de asigurari de sanatate la care angajatorul persoanei asigurate depune declaratia prevazuta la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, sau de catre cea cu care aceasta are incheiat contractul de asigurare pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, dupa caz, pe baza actelor doveditoare traduse si autentificate, in conditiile si pana la duratele maxime prevazute de prezenta ordonanta de urgenta, dar nu mai tarziu de 15 zile de la data revenirii in tara a persoanelor prevazute la alin.(1).

Documentele prevazute la art.271 alin. (2) pot fi transmise casei de asigurari de sanatate care elibereaza certificatul de concediu medical de catre persoanele prevazute la alin. (1) pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta sau, dupa caz, de catre persoanele care autentifica documentele prin mijloace electronice de transmitere la distanta, iar casa de asigurari, la randul sau, poate transmite certificatul de concediu medical, pe suport hartie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanta, beneficiarilor/persoanelor in drept/angajatorilor, dupa caz.

Indemnizatiile prevazute la art. 26 alin. (1) se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul curant sau, dupa caz, de casa de asigurari de sanatate prevazuta la art. 271 alin. (2) si a certificatului pentru persoanele cu handicap, emis in conditiile legii, dupa caz.

Indemnizatiile prevazute la art. 26 alin. (11) se acorda pe baza certificatului de concediu medical eliberat de medicul specialist sau, dupa caz, de casa de asigurari de sanatate prevazuta la art. 271 alin. (2).

Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 26 alin. (1) este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat in sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor interventii chirurgicale. In aceste cazuri, durata concediului medical este stabilita de catre medicul specialist in functie de evolutia bolii.

Durata de acordare a indemnizatiei prevazute la art. 26 alin. (11) este corespunzatoare numarului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical stabilite de medicul specialist.

Indemnizatiile aferente certificatelor de concediu medical acordate in perioada starii de urgenta instituite in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 1/1999, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 453/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi solicitate pe baza actelor justificative de catre persoanele prevazute la art. 1 alin. (1) si (2), art. 32 alin. (1), precum si de platitorii prevazuti la art. 36 alin. (3) lit. a) si b), in termen de 180 de zile de la data incetarii perioadei starii de urgenta.