Comertul intracomunitar cu bunuri – noi reglementari privind TVA (2)

Conform OpANAF 1019/2021, numarul autorizatiei este de forma ROTVAROXXXXXXYYYYY, unde RO reprezinta codul de tara ISO 3166 alfa – 2 al Romaniei, TVA reprezinta codul autorizatiei, ROXXXXXX reprezinta codul biroului vamal care elibereaza autorizatia si YYYYY reprezinta identificatorul unic al autorizatiei atribuit de biroul vamal. Identificatorul unic se acorda in ordine cronologica si crescatoare.

Titularul autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import are urmatoarele obligatii:

 1. sa depuna lunar, in formatul electronic stabilit de biroul vamal, o declaratie speciala de TVA si sa plateasca cuantumul TVA incasat in luna calendaristica de raportare, la biroul vamal la care au fost depuse declaratii vamale de punere in libera circulatie in cadrul mecanismului special, in termenul prevazut la art. 3153 alin. (6) din Codul fiscal. Modelul declaratiei speciale de TVA este prevazut in anexa nr. 3 la prezentele norme;
 2. sa comunice biroului vamal persoana/persoanele desemnata/desemnate pentru depunerea declaratiilor speciale de TVA (nume, prenume, functia, codul numeric personal, telefon si adresa de e-mail);
 3. sa tina, in formatul electronic stabilit de biroul vamal, registre de evidenta a operatiunilor reglementate de acest mecanism special, in conformitate cu prevederile art. 3153 alin. (7) din Codul fiscal;
 4. sa informeze biroul vamal, pe cale electronica, in termen de 3 zile de la producere, cu privire la orice modificari intervenite ulterior emiterii autorizatiei, care pot influenta mentinerea sau continutul acesteia, inclusiv cele cu privire la incetarea activitatii sau neindeplinirea conditiilor necesare pentru a utiliza mecanismul special;
 5. sa suplimenteze cuantumul garantiei constituite in termen de 15 zile de la solicitarea biroului vamal;
 6. sa ia toate masurile corespunzatoare pentru a se asigura ca persoana destinatara a bunurilor plateste TVA corecta.

Conform dispozitiilor legale, biroul vamal modifica sau revoca autorizatia pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, in oricare dintre urmatoarele cazuri:

 • la cererea persoanei autorizate;
 • cand una dintre conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiei nu mai este indeplinita;
 • cand persoana autorizata nu isi indeplineste cel putin una dintre obligatiile prevazute mai sus (art.7 din OpANAF 1019/2021).

Biroul vamal comunica in scris titularului autorizatiei motivele pe baza carora intentioneaza sa ia decizia modificarii sau revocarii autorizatiei, cu exceptia cazului prevazut la art. 8 lit. a) – la cererea persoanei autorizate -, in aplicarea prevederilor art.9 din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare.

Biroul vamal monitorizeaza conditiile care trebuie indeplinite de titularul autorizatiei si respectarea obligatiilor care decurg din autorizatie. Biroul vamal:

 1. a) verifica anual conditiile care au stat la baza emiterii autorizatiilor pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import;
 2. b) verifica trimestrial cuantumul garantiei constituite si, dupa caz, comunica titularului autorizatiei necesitatea ajustarii acestuia la nivelul celui mai ridicat cuantum al taxei pe valoarea adaugata inscris in declaratiile speciale de TVA depuse in trimestrul verificat;
 3. c) in functie de numarul si frecventa operatiunilor, efectueaza periodic sau cel putin o data pe an controlul ulterior al declaratiilor vamale depuse in cadrul mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, pentru a se asigura de indeplinirea obligatiilor pe care titularul autorizatiei si le-a asumat la depunerea cererii de autorizare.

Este important de precizat faptul ca titularul a carui autorizatie pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import a fost revocata poate solicita acordarea unei alte autorizatii numai dupa inlaturarea motivelor avute in vedere la revocare, cu reluarea formalitatilor de autorizare prevazute de prezentele norme.

In cazul in care titularul nu plateste TVA incasata pentru care plata a fost amanata pana cel mai tarziu la termenul mentionat la art. 3153 alin. (6) din Codul fiscal, biroul vamal efectueaza demersurile legale in vederea executarii garantiei, pe baza informatiilor referitoare la valoarea totala a TVA inscrisa in declaratiile vamale de punere in libera circulatie depuse in cadrul mecanismului special pentru luna calendaristica de raportare.

Modificarea informatiilor inscrise eronat in declaratia speciala de TVA mentionata la art. 7 lit. a) se face prin completarea si transmiterea unei declaratii rectificative, in termen de 3 ani de la data la care trebuia depusa declaratia initiala.

In declaratia speciala de TVA rectificativa se completeaza toate rubricile formularului cu datele valabile la momentul declararii, indiferent daca acestea au mai fost declarate.

Se completeaza cate o declaratie speciala de TVA rectificativa pentru fiecare perioada de raportare pentru care se opereaza rectificari.

MODEL (Anexa nr.3/OpANAF 1019/2021):

DECLARATIE SPECIALA DE TVA pentru declararea si plata TVA la import in cadrul mecanismului special, prevazut la art. 3153 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

Societatea, ………………………………………………………………, inregistrata in scopuri de TVA cu nr. …………………………….., titular al Autorizatiei pentru utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import nr. ……………………………. din data de …………………….., declar prin prezenta ca am platit in contul nr. ……………………………….. al biroului vamal …………………………. suma de …………………… lei, reprezentand cuantumul total al taxei pe valoarea adaugata incasate in luna …………… anul …………

– Anexat prezentei declaratii se regasesc copia dovezii efectuarii platii si tabelul centralizator care cuprinde un numar de ……. inregistrari reprezentand informatii din toate declaratiile de punere in libera circulatie a bunurilor depuse in luna ……………. anul ………… la biroul vamal ………………., in contul destinatarilor, prin utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, prevazut la art. 3153 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Numele si prenumele ………………………………………………..

Functia ……………………………………………………………………

Codul numeric personal …………………………………………….

Semnatura ………………………………………………………………

 (- ANEXA la Declaratia speciala de TVA pentru declararea si plata TVA la import in cadrul mecanismului special nr. …… data ………..)

Nr. crt. MRN declaratie vamala de PLC Data acordarii liberului de vama Numar de identificare destinatar TVA declarat TVA incasat Observatii*
1
2
3
…..

*In cazurile in care TVA declarat nu coincide cu TVA incasat se vor inscrie motivele diferentei dintre aceste valori.

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OUG 59/2021 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Ordinul ANAF 1019/2021 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea si utilizarea mecanismului special pentru declararea si plata TVA la import, modelul si continutul declaratiei speciale de TVA.