Contractul de internship (2)

Contractul incheiat intre organizatia-gazda si intern trebuie inmanat internului inaintea inceperii activitatii si transmis in Registrul de Evidenta a Contractelor de Internship, infiintat de catre Agentia Municipala de Ocupare a Fortei de Munca. Acest registru se comporta similar Revisalului pentru angajatii cu contract individual de munca (se opereaza pe baza de user si parola, se respecta termene de inregistrare pentru contractele noi si pentru modificarile celor existente, etc).

Contractul de internship se incheie obligatoriu in forma scrisa, in limba romana, cel tarziu in ziua anterioara inceperii programului de internship. Obligatia de incheiere a contractului de internship in forma scrisa revine organizatiei- gazda.

Durata maxima a contractului de internship este de 6 luni, fara posibilitatea prelungirii. Contractul de internship se suspenda daca internul se afla in concediu pentru incapacitate temporara de munca.

La incetarea contractului de internship, partile pot conveni ca activitatea sa continue prin incheierea, in conditiile legii, a unui contract individual de munca.

Facilitati:

Organizatiile-gazda care, in termen de 60 de zile de la finalizarea programului de internship, incheie un contract individual de munca cu persoana care a desfasurat programul de internship primesc, la cerere, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o prima de promovare a angajarii in cuantum de 4.586 de lei pentru fiecare persoana astfel angajata, dupa indeplinirea obligatiei de mentinere a raporturilor de munca pentru o perioada neintrerupta de cel putin 24 de luni. Cererea trebuie inregistrata la Agentia Municipala de Ocupare a Fortei de Munca in termen de maxim 6 luni de la intocmirea contractului individual de munca.

Atentie: Acordarea primei de promovare a angajarii se realizeaza in limita fondurilor alocate cu aceasta destinatie (Exista posibilitatea indeplinirii tuturor conditiilor pentru acordarea primei de promovare a angajarii, dar din lipsa fondurilor, aceasta sa nu se plateasca organizatiilor-gazda).

 Modelul cadru al contractului de internship:

CONTRACT DE INTERNSHIP incheiat si inregistrat sub nr. …../…….. in registrul general de evidenta a contractelor de internship

(A)Partile contractului

Organizatia-gazda – persoana juridica …………………….., cu sediul in …………………, inregistrata la registrul comertului ………………………. sub nr. ………………., cod fiscal …………………….., telefon …………………….., reprezentata legal prin …………………………, in calitate de ……………………..

Si

internul – domnul/doamna …………………………, domiciliat/domiciliata in localitatea ………………………., str. …………………. nr. …, judetul/sectorul ……………………….., posesor/posesoare al/a buletinului/cartii de identitate/pasaportului seria ………………… nr. ……………, eliberat/eliberata de ……………. la data de …………….., CNP …………………..

au incheiat prezentul contract de internship in urmatoarele conditii asupra carora au convenit.

(B)Obiectul contractului ………………………

(C)Durata contractului este de ……………. luni, pe perioada cuprinsa între data de ……….. si data de ……………..

(D)Locul de munca

Activitatea se desfasoara la ……………………….

(E)Atributiile internului*

______

*Atributiile internului sunt prevazute in fisa de internship, anexa la contractul de internship.

(F)Durata muncii

1.Durata timpului de lucru este de …………. ore/zi, ……………. ore/saptamana.

2.Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: …………….. (ore/zi), respectiv …………. (ore/saptamana).

3.Programul de lucru se poate modifica in conditiile Legii nr. 176/2018 privind internshipul.

4.Este interzisa efectuarea de ore suplimentare.

(G)Indemnizatia pentru internship

1.Indemnizatia pentru internship lunara este de ……………….. lei.

2.Data/Datele la care se plateste indemnizatia pentru internship este/sunt …………… .

(H)Drepturi specifice legate de sanatatea si securitatea in munca:

a) echipament de protectie ……………………;

b) echipament de lucru …………………………..;

c) antidoturi …………………………………………..;

d) alimentatie de protectie ………………………;

e) alte drepturi si obligatii privind sanatatea si securitatea in munca …………………… .

(I)Drepturi si obligatii generale ale partilor

1.Internul are, in principal, urmatoarele drepturi:

 1. a) sa primeasca indemnizatia pentru internship de la organizatia-gazda in cuantumul stipulat in prezentul contract de internship;
 2. b) sa beneficieze de asistenta si coordonarea indrumatorului desemnat de organizatia-gazda;
 3. c) sa i se stabileasca activitati al caror nivel de complexitate poate sa evolueze treptat pe parcursul programului de internship;

d)s a i se asigure resursele materiale necesare pregatirii sale profesionale si perfectionarii cunostintelor sale practice;

 1. e) sa beneficieze de acces la informatii care sa ii permita consolidarea cunostintelor si dezvoltarea abilitatilor;
 2. f) sa i se asigure timpul necesar pregatirii in scopul dobandirii/consolidarii de abilitati practice si/sau competente;
 3. g) sa participe la formele de pregatire desfasurate de organizatia-gazda, dupa caz;
 4. h) sa beneficieze de evaluare obiectiva;
 5. i) sa primeasca referatul de evaluare si certificatul de internship;
 6. j) sa conteste referatul de evaluare daca este nemultumit de rezultatul evaluarii.

2.Internului ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

 1. a) sa respecte sarcinile date de indrumatorul sau in cadrul activitatilor intreprinse, in conformitate cu prevederile contractului de internship si cu fisa de internship;
 2. b) sa il consulte pe indrumator pentru realizarea sarcinilor repartizate pe parcursul derularii programului de internship;
 3. c) sa respecte normele de confidentialitate in desfasurarea activitatii sale;
 4. d) sa respecte prevederile regulamentelor interne;
 5. e) sa respecte normele de securitate si sanatate in munca, precum si normele pentru situatii de urgenta;
 6. f) alte obligatii care decurg din contractul de internship si, respectiv, din fisa de internship, incheiate intre parti.

3.Organizatia-gazda are, in principal, urmatoarele drepturi:

 1. a) sa monitorizeze si sa evalueze activitatea si cunostintele asimilate de intern pe perioada si la sfarsitul programului de internship, prin intermediul indrumatorilor, in conditiile Legii nr. 176/2018 privind internshipul;
 2. b) sa ii stabileasca internului, prin fisa de internship, atributii in domeniul in care se realizeaza programul de internship;
 3. c) sa valorifice cunostintele teoretice si practice ale internului in perioada programului de internship;
 4. d) sa exercite controlul asupra modului de desfasurare si de indeplinire a activitatilor repartizate internului.

4.Organizatiei-gazda ii revin, in principal, urmatoarele obligatii:

 1. a) sa inmaneze internului, anterior inceperii activitatii, un exemplar din contractul de internship;
 2. b) sa plateasca internului indemnizatia pentru internship, conform contractului de internship;
 3. c) sa desemneze un indrumator care sa ghideze internul in vederea pregatirii profesionale, aprofundarii cunostintelor teoretice si imbunatatirii abilitatilor practice in domeniul in care se realizeaza programul de internship;
 4. d) sa asigure o dotare corespunzatoare – logistica, tehnica si tehnologica – necesara valorificarii cunostintelor teoretice ale internului si dezvoltarii cunostintelor practice;

e)sa supravegheze activitatea internului pe perioada desfasurarii programului de internship;

 1. f) sa elibereze internului, la sfarsitul programului de internship, certificatul de internship, in conditiile prevazute la art. 12 din Legea nr. 176/2018 privind internshipul;
 2. g) sa nu foloseasca internul pentru desfasurarea altor activitati decat cele prevazute in contractul de internship si fisa de internship;

h)sa respecte programul de activitate al internului in conditiile prevazute la art. 8 alin. (3) si (4) din Legea nr. 176/2018 privind internshipul;

 1. i) sa informeze despre evaluarea de risc din unitate si despre consecintele riscurilor existente;
 2. j) sa nu foloseasca internul la desfasurarea unor activitati aferente unor ocupatii din grupa majora 9 – Muncitori necalificati, conform Clasificarii ocupatiilor din Romania (COR), si/sau in activitati in conditii grele sau vatamatoare pentru intern;
 3. k) sa tina evidenta orelor de activitate prestate de fiecare intern si sa puna la dispozitia organelor de control aceasta evidenta ori de cate ori se solicita acest lucru;
 4. l) sa asigure pe parcursul desfasurarii programului de internship conditiile de securitate si sanatate in munca prevazute in Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, cu modificarile ulterioare;

m)sa puna la dispozitia organelor de control contractul de internship, fisa de internship, precum si documentele de evidenta a activitatii prestate de intern, inclusiv dovada acordarii indemnizatiei pentru internship.

(J)  Incetarea contractului

Contractul de internship inceteaza in urmatoarele conditii:

 1. a) la expirarea termenului stabilit in contract;
 2. b) de comun acord;

c )cand organizatia-gazda isi inceteaza activitatea;

 1. d) prin reziliere, de plin drept, in caz de neexecutare sau executare necorespunzatoare a obligatiilor prevazute in contractul de internship de catre una dintre parti, in masura in care, la notificarea adresata de partea lezata, partea in culpa nu depune diligentele necesare pentru executarea in mod corespunzator a obligatiilor ce ii revin potrivit obligatiilor contractuale, in termen de 5 zile de la primirea notificarii;
 2. e) prin incheierea unui contract individual de munca intre parti, conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. f) prin denuntarea unilaterala de catre oricare dintre parti, in situatii justificate, pe baza unei notificari prealabile transmise cu cel putin 15 zile inainte de data propusa pentru incetare;
 4. g) in situatia prevazuta la art. 21 alin. (3) din Legea nr. 176/2018 privind internshipul.

(K) Dispozitii finale

 1. Prevederile prezentului contract de internship se completeaza cu dispozitiile Legii nr. 176/2018 privind internshipul.
 2. Orice modificare privind clauzele contractuale in timpul executarii contractului de internship impune incheierea unui act aditional la contract, conform dispozitiilor legale.

(L) Solutionarea litigiilor

Litigiile in legatura cu incheierea, executarea, modificarea, suspendarea sau incetarea prezentului contract de internship sunt solutionate de instanta judecatoreasca competenta material si teritorial, potrivit legii.

Prezentul contract de internship s-a incheiat in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.

Organizatia-gazda,                                                                                             Intern,

…………………………                                                                                  ………………………..

Am primit un exemplar

………………………………