Obtinerea Certificatului de Amanare TVA in vama – modificari

In Monitorul Oficial (Partea I) nr. 829 din data de 14 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul MF nr. 2494 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 3225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri.

Prin documentul recent publicat s-au efectuat schimbari semnificative in ceea ce priveste procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata taxei pe valoarea adaugata (TVA) la vama.

Reamintim faptul ca, potrivit art. 326, alin.(4), lit.a) din Codul fiscal, prin exceptie de la prevederile alin. (3) al aceluiasi articol, nu se face plata efectiva la organele vamale pentru importurile efectuate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, care indeplinesc cumulativ conditiile prevazute la art. 326, alin.(4^1) din Codul fiscal si care au obtinut certificat de amanare de la plata.

 

Potrivit art. 326, alin. (4^1) din Codul Fiscal, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cumulativ persoanele prevazute la alin. (4), lit. a) sunt urmatoarele:

 • sa nu aiba obligatii bugetare restante reprezentand impozite, taxe, contributii, inclusiv contributiile individuale ale salariatilor si orice alte venituri bugetare, cu exceptia celor esalonate si/sau reesalonate la plata, precum si a celor suspendate in conditiile legii;
 • in ultimele 6 luni anterioare lunii in care solicita eliberarea certificatului sa fi realizat importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a caror valoare cumulata este de cel putin 50 milioane lei. In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;
 • sa nu inregistreze debite fata de autoritatea vamala;
 • sa fie inregistrate in scopuri de TVA cu cel putin 6 luni inaintea depunerii cererii pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata;
 • sa nu fie in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.

 

Potrivit Ordinului MF 2494, in vederea obtinerii certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, persoanele prevazute la art.1, alin. (1) depun la Autoritatea Vamala Romana urmatoarele documente:

 1. o cerere-tip conform modelului din anexa nr. 1;
 2. copie dupa documentul care atesta calitatea de persoana inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal;
 3. certificat de atestare fiscala, in original, din care sa rezulte ca este indeplinita conditia prevazuta la art. 326, alin. (41), lit. a) din Codul fiscal;
 4. declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca in ultimele 6 luni anterioare lunii in care solicita eliberarea certificatului au realizat importuri din teritorii si state terte, astfel cum sunt definite la art. 267 din Codul fiscal, a caror valoare cumulata este de cel putin 50 milioane lei. In aceasta valoare nu se cuprind importurile de produse supuse accizelor armonizate;
 5. declaratie pe propria raspundere din care sa rezulte ca nu sunt in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara.

 

Potrivit ajustarilor aduse Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata TVA in vama, documentele necesare pentru obtinerea certificatului de amanare de la plata TVA in vama trebuie depuse la Autoritatea Vamala Romana, in loc de Directia Generala a Vamilor.

In cazul in care cerintele prevazute la articolul 326, alineatul (4^1) din Codul fiscal sunt indeplinite, Autoritatea Vamala Romana va elibera certificatul de amanare de la plata TVA in vama in termen de 30 de zile de la depunerea cererii si a documentatiei complete.

 Referitor la perioada de valabilitate, certificatul de amanare de la plata TVA in vama se elibereaza pentru o perioada de 6 luni. Aceasta prevedere a inlocuit vechea reglementare care mentiona ca certificatul se elibereaza pentru perioada indicata de solicitant.

Este important de precizat ca certificatele de amanare de la plata TVA in vama emise inainte de data intrarii in vigoare a acestor modificari, respectiv 14 septembrie, isi pastreaza valabilitatea pana la data de 31 decembrie 2023 sau pana la expirarea perioadei de valabilitate specificata in certificat, daca aceasta survine inainte de 31 decembrie 2023.

 

Mentionam ca, potrivit Ordinului MF nr. 2494, formularul Cerere pentru obtinerea amanarii TVA in vama” a fost inlocuit cu unul nou.

 

 ANEXA (extras din Ordinul MF 2494/2023):

 

 

CERERE pentru eliberarea certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata, in baza prevederilor art. 326 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

 

(- Anexa nr. 1 la norme)

1.Denumirea solicitantului ………………………………………………………………………..

2.Adresa …………………………………………………………………………………………………

3.Codul de inregistrare in scopuri de TVA …………………………………………………

4.Organul fiscal la care este inregistrat in scopuri de TVA …………………………..

5.Documente anexate ………………………………………………………………………………

6.Nume si prenume ………………………………………………………………………………..

7.Functia ……………………………………………….

8.Data …………………………………………………..

9.Semnatura si stampila

 

 

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
 • Ordinul MF nr.2494/2023 pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor nr. 3.225/2020 pentru aprobarea Normelor privind procedura de acordare a certificatului de amanare de la plata in vama a taxei pe valoarea adaugata si de eliberare a garantiei pentru importurile de bunuri.