Scutirile de TVA din domeniul medical – restituirea TVA in cazul ONG-urilor

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.788 din data de 1 septembrie 2023 s-a publicat Ordinul MF nr.2438 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizitiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitatile nonprofit, pentru care se aplica scutirea de taxa conform art. 294 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal.

Procedura recent aprobata a fost necesara in contextul in care, prin Legea nr. 88/2023 s-a reglementat scutirea de TVA pentru:

 • serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unitati spitalicesti din reteaua publica de stat, precum si serviciile de construire, reabilitare, modernizare de unitati spitalicesti, prestate catre entitati nonprofit inscrise in Registrul public organizat de ANAF;
 • livrarile de echipamente medicale, aparate, dispozitive, articole, accesorii si echipamente de protectie, materiale si consumabile de uz sanitar, destinate in mod normal utilizarii in domeniul ingrijirilor de sanatate sau pentru utilizarea de catre persoanele cu handicap, precum si adaptarea, repararea, inchirierea si leasingul unor astfel de bunuri, efectuate catre unitati spitalicesti din reteaua publica de stat, precum si cele efectuate catre entitati nonprofit inscrise in Registrul public organizat de ANAF.

 

In ceea ce priveste entitatilor nonprofit, scutirea de TVA se aplica prin restituirea taxei aferente achizitiilor de bunuri sau servicii efectuate de catre aceste entitati, potrivit procedurii de mai jos:

 

Procedura de restituire a TVA:

Conform Ordinului MF nr.2438/2023, restituirea TVA se efectueaza de catre organul fiscal competent in a carui evidenta fiscala este inregistrata entitatea nonprofit care are dreptul sa solicite restituirea.

 

Pentru restituirea taxei, entitatea nonprofit trebuie sa depuna la organul fiscal competent o cerere de restituire a TVA, conform anexei care face parte integranta din prezenta procedura, insotita de urmatoarele documente:

 

 1. un borderou care sa cuprinda, in ordine cronologica, pentru fiecare achizitie, urmatoarele informatii: denumirea, numarul si data documentului, valoarea fara TVA, valoarea TVA, valoarea inclusiv TVA;
 2. copii de pe facturile in care sunt consemnate bunurile si serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea;
 3. copii de pe declaratiile vamale de import, in cazul bunurilor importate;
 4. copii de pe bonurile fiscale a caror valoare individuala, inclusiv TVA, nu este mai mare de 100 de euro; In situatia in care aceasta valoare este depasita, solicitantii trebuie sa prezinte copii de pe facturi.
 5. documentele din care rezulta ca bunurile/serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea TVA sunt destinate unitatilor spitalicesti detinute si exploatate de entitatea nonprofit, in cazul in care bunurile/serviciile achizitionate au aceasta destinatie;
 6. documentele din care rezulta ca bunurile/serviciile achizitionate pentru care se solicita restituirea TVA sunt donate/puse gratuit la dispozitia unitatilor spitalicesti din reteaua publica de stat, respectiv contractul de donatie/punere la dispozitie cu titlu gratuit si procesul-verbal de predare-primire, in cazul in care bunurile/serviciile achizitionate au aceasta destinatie;
 7. declaratia pe propria raspundere a reprezentantului legal al entitatii nonprofit din care sa rezulte ca bunurile sunt destinate in mod normal utilizarii in domeniul ingrijirilor de sanatate sau pentru utilizarea de catre persoanele cu handicap, bunuri esentiale pentru compensarea si depasirea handicapurilor.

 

Entitatile nonprofit pot solicita restituirea taxei pe valoarea adaugata in termen de 90 de zile de la incheierea lunii calendaristice pentru care se solicita restituirea, astfel:

 • pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care au fost prestate in beneficiul lor in cursul lunii pentru care se solicita restituirea, in cazul in care bunurile/serviciile achizitionate sunt destinate unitatilor spitalicesti detinute si exploatate de entitatea nonprofit;
 • pentru bunuri ce le-au fost livrate sau servicii care au fost prestate in beneficiul lor, care sunt donate/puse gratuit la dispozitia unitatilor spitalicesti din reteaua publica de stat in cursul lunii pentru care se solicita restituirea, in cazul in care bunurile/serviciile achizitionate sunt destinate unitatilor spitalicesti din reteaua publica de stat.

 

Prin exceptie, in situatia in care entitatile nonprofit nu au depus in termen cererea de restituire a taxei pe valoarea adaugata si/sau documentatia aferenta, la solicitarea acestora, directorul general al Directiei generale regionale a finantelor publice poate aproba efectuarea restituirii taxei pe valoarea adaugata, daca cererea este depusa in termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului urmator celui in care a luat nastere dreptul la restituirea taxei.

Astfel, pe baza documentelor prevazute mai sus depuse de solicitanti, autoritatea fiscala competenta va intocmi un referat semnat de conducatorul acesteia, din care sa rezulte ca, desi cererile de restituire au fost depuse cu intarziere fata de termenul prevazut, sunt indeplinite conditiile pentru acordarea restituirii taxei pe valoarea adaugata, care va fi inaintat directorului general al Directiei generale regionale a finantelor publice, pentru aprobarea efectuarii restituirii taxei pe valoarea adaugata.

Solutionarea cererilor de restituire a TVA se realizeaza conform procedurii stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Entitatile nonprofit trebuie sa justifice respectarea destinatiei sumelor reprezentand TVA restituite de la bugetul de stat, inclusiv a sumelor care au fost compensate cu obligatii fiscale ale entitatii, cu documente care sa ateste achizitia ulterioara de bunuri/servicii prevazute la art. 294 alin. (5) lit. a) si b) din Codul fiscal.

 

[Extras din Ordinul 2438/2023 CERERE DE RESTITUIRE a TVA aferente achizitiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitatile nonprofit, pentru care se aplica scutirea prevazuta la art. 294 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal]

 

Denumirea entitatii nonprofit ……………………..

Codul de identificare fiscala ………………………

Adresa …………………………………………………..

Telefon …………………………………………………..

Nr. de inregistrare ……………………………………

 

 

CERERE DE RESTITUIRE

In conformitate cu prevederile art. 2 din Procedura de restituire a TVA aferente achizitiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitatile nonprofit, pentru care se aplica scutirea de taxa conform art. 294 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor nr. 2.438/2023, prin prezenta cerere solicitam restituirea taxei pe valoarea adaugata, in suma de …….. lei, pentru bunurile/serviciile achizitionate care sunt:

|_| destinate unitatilor spitalicesti detinute si exploatate de entitatea nonprofit, respectiv:

…………………….. (denumire, adresa unitate spitaliceasca)

…………………….. (denumire, adresa unitate spitaliceasca)

|_| donate/puse gratuit la dispozitia unitatilor spitalicesti din reteaua publica de stat, respectiv:

…………………….. (denumire, adresa unitate spitaliceasca beneficiara)

…………………….. (denumire, adresa unitate spitaliceasca beneficiara)

Solicitam restituirea in contul nr. ….., deschis la ………………………….., sucursala …………

 

 

Reprezentantul legal al entitatii nonprofit,

………………………………………………………..

(numele si prenumele)

………………………………………………………..

(semnatura)

Data ……………………..

 

 

Baza legala:

 • Ordinul MF nr.2438/2023 pentru aprobarea Procedurii de restituire a TVA aferente achizitiilor de bunuri sau servicii efectuate de entitatile nonprofit, pentru care se aplica scutirea de taxa conform art. 294 alin. (5) lit. a) si b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Legea 88/2023 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.