Schema de ajutor de stat pentru activitati de cercetare-dezvoltare si inovare (2)

Ajutoarele pentru intreprinderile nou-infiintate sunt eligibile in urmatoarele conditii:

 1. intreprinderile eligibile sa primeasca ajutoare sunt orice intreprinderi mici (inclusiv microintreprinderi) inovatoare, necotate, care au fost inregistrate cu maximum 5 ani in urma si care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

(i)nu au preluat activitatea unei alte intreprinderi, cu exceptia cazului in care cifra de afaceri a activitatii preluate reprezinta mai putin de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii eligibile in exercitiul financiar anterior preluarii;

(ii)nu au distribuit inca profituri;

(iii)nu au preluat o alta intreprindere sau nu s-au format printr-o fuziune, cu exceptia cazului in care cifra de afaceri a intreprinderii preluate reprezinta mai putin de 10% din cifra de afaceri a intreprinderii eligibile in exercitiul financiar anterior preluarii sau cifra de afaceri a intreprinderii formate printr-o fuziune depaseste cu mai putin de 10% cifra de afaceri combinata pe care intreprinderile care fuzioneaza au realizat-o in exercitiul financiar anterior fuziunii.

In cazul intreprinderilor eligibile care nu fac obiectul unei obligatii de inregistrare se poate considera ca perioada de eligibilitate de 5 ani incepe din momentul in care intreprinderea respectiva fie isi incepe activitatea economica, fie devine platitoare de impozite pentru activitatea sa economica. In cadrul prezentei scheme sunt sprijinite doar intreprinderile nou-infiintate inovatoare;

 1. prin derogare de la lit. a), intreprinderile formate prin fuziunea unor intreprinderi eligibile pentru ajutor in temeiul prezentului alineat sunt considerate de asemenea intreprinderi eligibile pentru o perioada de maximum 5 ani de la data inregistrarii celei mai vechi dintre intreprinderile care fuzioneaza;
 2. nu se acorda ajutor de infiintare pentru proiectele sprijinite in cadrul prezentei scheme;
 3. cuantumurile maxime ale ajutorului pentru intreprinderile nou-infiintate se vor calcula aplicand intensitatile maxime permise prevazute in anexa, fara a se depasi pragurile maxime prevazute in tabelul nr. 1.

 

Ajutoarele pentru proiecte de cercetare si dezvoltare sunt eligibile in urmatoarele conditii:

 1. partea din proiectul de cercetare si dezvoltare care beneficiaza de ajutor trebuie sa se incadreze complet in una sau in mai multe dintre categoriile urmatoare:

(i)cercetare industriala;

(ii)dezvoltare experimentala;

(iii)studii de fezabilitate;

 1. costurile eligibile ale proiectelor de cercetare si dezvoltare sunt alocate unei categorii specifice de cercetare si dezvoltare si sunt urmatoarele:

(i)costurile cu personalul: cercetatori, tehnicieni si alti membri ai personalului auxiliar, in masura in care acestia sunt angajati in proiect;

(ii)costurile instrumentelor si ale echipamentelor, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari. In cazul in care aceste instrumente si echipamente nu sunt folosite pe intreaga lor durata de viata in proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzatoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;

(iii)costurile cu cladirile si terenurile, in masura utilizarii acestora in cadrul proiectului si pe durata perioadei acestei utilizari. In ceea ce priveste cladirile sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzatoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. In cazul terenurilor sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;

(iv)costurile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe, in conditii de concurenta deplina, precum si costurile aferente serviciilor de consultanta si serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;

(v)cheltuielile de regie suplimentare si alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor si ale altor produse similare, suportate direct ca urmare a proiectului.

(vi)costurile eligibile pentru studiile de fezabilitate sunt costurile aferente studiului;

 1. cuantumurile maxime ale ajutoarelor de cercetare si dezvoltare se vor calcula aplicand intensitatile maxime permise prevazute in anexa, fara a se depasi pragurile maxime prevazute in tabelul nr. 1.

 

Ajutoarele pentru proiecte carora li s-a acordat o eticheta de calitate „marca de excelenta” sunt eligibile in urmatoarele conditii:

 1. aceasta finantare se poate acorda IMM-urilor pentru proiectele de cercetare si dezvoltare, precum si pentru studiile de fezabilitate carora li s-a acordat o eticheta de calitate „marca de excelenta” in cadrul programului Orizont Europa;
 2. activitatile eligibile ale proiectului de cercetare si dezvoltare sau ale studiului de fezabilitate care beneficiaza de ajutor sunt cele definite ca fiind eligibile in normele programului Orizont Europa, excluzandu-se activitatile care nu se rezuma la activitati de dezvoltare experimentala;
 3. categoriile, cuantumurile maxime si metodele de calcul ale costurilor eligibile ale proiectului de cercetare si dezvoltare sau ale studiului de fezabilitate care beneficiaza de ajutor sunt cele definite ca fiind eligibile in normele programului Orizont Europa;
 4. cuantumul maxim al ajutorului nu depaseste 2,5 milioane euro per IMM, pe proiect de cercetare si dezvoltare sau studiu de fezabilitate;
 5. finantarea publica totala acordata fiecarui proiect de cercetare si dezvoltare sau fiecarui studiu de fezabilitate nu depaseste rata de finantare stabilita pentru respectivul proiect de cercetare si dezvoltare sau pentru respectivul studiu de fezabilitate in temeiul normelor programului Orizont Europa.

 

Ajutoarele pentru actiunile de teaming sunt eligibile in urmatoarele conditii:

 1. aceasta finantare se poate acorda pentru actiunile de teaming cofinantate care implica cel putin doua state membre si care sunt selectate pe baza evaluarii efectuate si a clasamentului intocmit de experti independenti in urma unor cereri de propuneri transnationale, in temeiul normelor programului Orizont Europa;
 2. activitatile eligibile ale actiunii de teaming cofinantate sunt cele definite ca fiind eligibile in normele programului Orizont Europa. Sunt excluse activitatile care nu se rezuma la activitati de dezvoltare experimentala;
 3. categoriile, cuantumurile maxime si metodele de calcul ale costurilor eligibile sunt cele definite ca fiind eligibile in normele programului Orizont Europa. In plus, sunt eligibile costurile de investitie in active corporale si necorporale aferente proiectelor;
 4. finantarea publica totala acordata nu depaseste rata de finantare stabilita pentru actiunile de teaming in urma selectiei, a clasificarii si a evaluarii efectuate in temeiul normelor programului Orizont Europa. In plus, pentru investitiile in active corporale si necorporale aferente proiectelor, ajutorul nu depaseste 70% din costurile de investitie;
 5. in ceea ce priveste ajutoarele pentru investitiile in infrastructuri din cadrul actiunilor de teaming se aplica urmatoarele conditii suplimentare:

(i)in cazul in care infrastructura serveste atat unor activitati economice, cat si unor activitati neeconomice, finantarea, costurile si veniturile aferente fiecarui tip de activitate sunt contabilizate separat, pe baza principiilor de contabilitate analitica aplicate in mod coerent si justificabile in mod obiectiv;

(ii)pretul perceput pentru exploatarea sau utilizarea infrastructurii trebuie sa corespunda unui pret de piata;

(iii)accesul la infrastructura este deschis mai multor utilizatori si se acorda in mod transparent si nediscriminatoriu;

(iv)in cazul in care infrastructura beneficiaza de finantare din fonduri publice atat pentru activitatile economice, cat si pentru activitatile neeconomice, se va asigura monitorizarea prin instituirea unui mecanism de clawback, care respecta legislatia nationala in vigoare. Actul prin care se instituie mecanismul de clawback se va adopta in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a masurii de ajutor de stat.

 

Ajutoarele pentru investitii in infrastructurile de cercetare sunt eligibile in urmatoarele conditii:

 1. acest tip de finantare se acorda pentru construirea sau modernizarea infrastructurilor de cercetare care desfasoara activitati economice;
 2. in cazul in care o infrastructura de cercetare desfasoara atat activitati economice, cat si activitati fara caracter economic, finantarea, costurile si veniturile aferente fiecarui tip de activitate sunt luate in considerare separat, pe baza principiilor de contabilitate analitica aplicate in mod coerent si justificabile in mod obiectiv;
 3. pretul perceput pentru exploatarea sau utilizarea infrastructurii trebuie sa corespunda unui pret de piata;
 4. accesul la infrastructura este deschis pentru mai multi utilizatori si se acorda in mod transparent si nediscriminatoriu;
 5. costurile eligibile sunt costurile de investitii in active corporale si necorporale;
 6. intensitatea maxima va fi de 50% din costurile eligibile;
 7. se va asigura monitorizarea activitatilor economice/neeconomice prin instituirea unui mecanism de clawback care respecta legislatia nationala in vigoare. Actul prin care se instituie mecanismul de clawback va fi adoptat in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a masurii de ajutor de stat.

 

 

Activitatile de inovare destinate IMM-urilor sunt eligibile in urmatoarele conditii:

 1. costurile eligibile sunt urmatoarele:

(i)costurile obtinerii, validarii si protejarii brevetelor si altor active necorporale;

(ii)costurile pentru detasarea de personal cu inalta calificare de la un organism de cercetare si de difuzare a cunostintelor sau de la o intreprindere mare, care efectueaza activitati de cercetare, dezvoltare si inovare, intr-o functie nou-creata in cadrul intreprinderii beneficiare, fara sa se inlocuiasca alti membri ai personalului;

(iii)costurile pentru serviciile de consultanta si de asistenta in domeniul inovarii, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizatii de cercetare si de diseminare a cunostintelor, de infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare si experimentare;

 1. intensitatea ajutorului nu trebuie sa depaseasca 50% din costurile eligibile;
 2. in cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanta in domeniul inovarii si pentru serviciile de sprijinire a inovarii, intensitatea ajutorului poate fi majorata pana la 100% din costurile eligibile, cu conditia ca valoarea totala a ajutoarelor pentru serviciile de consultanta in domeniul inovarii si serviciile de sprijinire a inovarii sa nu depaseasca 220.000 euro per intreprindere, pe durata oricarei perioade de trei ani.

 

 

Ajutoarele pentru inovarea de proces si organizationala sunt eligibile in urmatoarele conditii:

 1. costurile eligibile sunt urmatoarele:

(i)costurile cu personalul;

(ii)costurile instrumentelor, echipamentelor, cladirilor si terenurilor, in masura in care acestea sunt utilizate in cadrul proiectului si pe durata acestei utilizari;

(iii)costurile aferente cercetarii contractuale, cunostintelor si brevetelor cumparate sau obtinute cu licenta din surse externe in conditii de concurenta deplina;

(iv)cheltuielile de regie suplimentare si alte costuri de exploatare, inclusiv costurile materialelor, ale consumabilelor si ale altor produse similare suportate direct ca urmare a proiectului;

 1. intensitatea maxima a ajutorului este de 50% din costurile eligibile.

 

Procedura de implementare si derulare a schemei se desfasoara dupa cum urmeaza:

 • lansarea apelului de proiecte;
 • depunerea cererii de finantare si a documentelor insotitoare de catre solicitanti prin sistemul informatic MYSMIS;
 • inregistrarea cererilor de finantare si a documentelor insotitoare de catre administratorul schemei;
 • verificarea conformitatii administrative a cererilor de finantare si a documentelor insotitoare. Numai proiectele care trec de aceasta etapa vor putea face obiectul etapei urmatoare;
 • evaluarea tehnico-financiara si selectia proiectelor;
 • demararea etapei de contractare a proiectelor care au fost admise in etapa anterioara;
 • intocmirea si semnarea contractului de finantare;
 • depunerea cererilor de rambursare/prefinantare/plata insotite de documentele justificative;
 • plata finantarii nerambursabile se face numai pe baza de documente justificative, dupa verificarea cheltuielilor;
 • monitorizarea implementarii proiectelor conform prevederilor contractuale si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, precum si pentru modificarea si completarea Legii concurentei nr. 21/1996, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 20/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 

 

 

Baza legala:

 • Ordinul MIPE nr.3284/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activitati de cercetare-dezvoltare si inovare finantate prin prioritatea 1. ”Sustinerea si promovarea unui sistem de CDI atractiv si competitiv in RO” a Programului Crestere inteligenta digitalizare si instrumente financiare;