Schema de ajutor de stat pentru activitati de cercetare-dezvoltare si inovare (1)

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.797 din data de 4 septembrie 2023 a fost publicat Ordinul M.I.P.E. nr.3284 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activitati de cercetare-dezvoltare si inovare finantate prin prioritatea 1. ”Sustinerea si promovarea unui sistem de CDI atractiv si competitiv in RO” a Programului Crestere inteligenta digitalizare si instrumente financiare, cu aplicabilitate din 4 septembrie 2023.

Este important de subliniat faptul ca, pentru a fi posibile inscrierile online in aplicatia MySMIS, este nevoie de anuntarea unei perioade concrete de inregistrare.

Precizam faptul ca autoritatea care administreaza schema este Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii, prin Organismul intermediar pentru cercetare (OIC), iar autoritatea care furnizeaza ajutorul de stat este Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, prin Autoritatea de management a Programului Crestere inteligenta, digitalizare si instrumente financiare (AM POCIDIF).

Prin prezenta schema se ofera sprijin pentru atingerea urmatoarelor obiective:

 • obiectivul principal: cercetare si dezvoltare;
 • obiectivele secundare: inovare; dezvoltare regionala si crearea de locuri de munca.

 

Schema mentionata cuprinde urmatoarele categorii de ajutoare:

 • ajutoare regionale pentru investitii;
 • ajutoare pentru intreprinderile nou-infiintate;
 • ajutoare pentru proiecte de cercetare si dezvoltare;
 • ajutoare pentru proiecte carora li s-a acordat o eticheta de calitate „marca de excelenta”;
 • ajutoare pentru actiuni de teaming;
 • ajutoare pentru investitii in infrastructurile de cercetare;
 • ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor;
 • ajutoare pentru inovarea de proces si organizationala.

 

Schema nu se aplica:

 • ajutoarelor destinate activitatilor legate de exportul catre tari terte sau catre alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantitatile exportate, de infiintarea si functionarea unei retele de distributie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
 • ajutoarelor conditionate de utilizarea preferentiala a produselor nationale fata de produsele importate;
 • ajutoarelor acordate in sectorul pescuitului si al acvaculturii, care intra in domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind organizarea comuna a pietelor in sectorul produselor pescaresti si de acvacultura, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1.184/2006 si (CE) nr. 1.224/2009 ale Consiliului si de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 104/2000 al Consiliului, cu exceptia ajutoarelor pentru accesul IMM-urilor la finantare (ajutoare pentru intreprinderile nou-infiintate), ajutoarelor in materie de cercetare si dezvoltare si ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;
 • ajutoarelor acordate in sectorul productiei agricole primare, cu exceptia ajutoarelor pentru cercetare si dezvoltare si ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor;
 • ajutoarelor acordate in sectorul prelucrarii si comercializarii produselor agricole, in urmatoarele cazuri:
 • (i)atunci cand valoarea ajutoarelor este stabilita pe baza pretului sau a cantitatii unor astfel de produse achizitionate de la producatori primari sau introduse pe piata de intreprinderile respective; sau
 • (ii)atunci cand ajutoarele sunt conditionate de transferarea lor partiala sau integrala catre producatorii primari;
 • ajutoarelor pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate prin Decizia 2010/787/UE a Consiliului din 10 decembrie 2010 privind ajutorul de stat pentru facilitarea inchiderii minelor de carbune necompetitive;
 • beneficiarului care nu a confirmat ca, in cei doi ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul si care nu ofera un angajament ca nu va face acest lucru pentru o perioada de pana la doi ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul;
 • ajutoarelor care favorizeaza activitatile din sectorul siderurgic, din sectorul carbunelui, din sectorul constructiilor navale sau din sectorul fibrelor sintetice;
 • ajutoarelor pentru sectorul transporturilor, precum si pentru infrastructura conexa; ajutoarelor pentru sectorul producerii, stocarii, transportului si distributiei de energie si pentru infrastructurile energetice;
 • ajutoarelor regionale sub forma de scheme care vizeaza un numar limitat de sectoare specifice de activitate economica; nu se considera ca schemele de ajutoare destinate activitatilor turistice, infrastructurilor de banda larga sau prelucrarii si comercializarii produselor agricole vizeaza sectoare specifice de activitate economica.

 

Ajutorul se acorda sub forma de grant (asistenta financiara nerambursabila in una sau mai multe transe).

Ajutorul de stat se acorda prin decontarea cheltuielilor eligibile conform contractului de finantare, fara a depasi intensitatea ajutorului de stat aplicabila. Cererea de rambursare a cheltuielilor eligibile va fi insotita de documente justificative clare si detaliate. Totalul cheltuielilor eligibile decontate nu poate depasi suma prevazuta in contractul de finantare.

 

Potrivit actului normativ recent publicat, beneficiarii pot fi microintreprinderile, intreprinderile mici si intreprinderile mijlocii, dar si intreprinderile mari, insa numai in parteneriat cu IMM-uri. Indiferent de sectorul in care activeaza, companiile pot aplica numai daca au mentionata in statut activitatea de cercetare (codurile CAEN 7211, 7219, 7220).

 

Pentru a fi eligibili sa primeasca finantare in temeiul prezentei scheme de ajutor, solicitantii trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii, cumulativ:

 1. beneficiarii nu sunt in stare de faliment ori lichidare, nu au afacerile administrate de un judecator-sindic sau activitatile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;
 2. beneficiarii si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), in conformitate cu prevederile legale in vigoare;
 3. reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat in ultimii 3 ani, prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greseli in materie profesionala;
 4. beneficiarii nu fac obiectul unei decizii de recuperare emise de catre Comisia Europeana, un furnizor de ajutor sau Consiliul Concurentei, prin care un ajutor de stat/de minimis a fost declarat ilegal si/sau incompatibil cu piata interna sau, in cazul in care solicitantul a facut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie sa fi fost deja executata si ajutorul integral recuperat, inclusiv dobanda de recuperare aferenta;
 5. beneficiarii au sediul sau o sucursala in Romania la momentul platii ajutorului;
 6. fiecare solicitant care depune un proiect in cadrul apelurilor carora li se aplica prezenta schema trebuie sa furnizeze obligatoriu datele de identificare si situatiile economico-financiare actualizate:

(i)informatii generale; date despre bonitatea solicitantului, inclusiv despre resursele umane disponibile pentru implementarea proiectului;

(ii)documente originale scanate: certificat unic de inregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilant contabil, contul de profit si pierderi;

(iii)structura actionariatului (persoane fizice si juridice);

(iv)componenta organului de conducere/consiliului de administratie;

(v)declaratia pe propria raspundere privind respectarea conditiilor de eligibilitate.

 

Participarea beneficiarilor la proiecte se face individual sau in parteneriat, iar in cazul in care proiectele se depun si se implementeaza in parteneriat, contractul de finantare se va incheia cu liderul de parteneriat, avand la baza un acord de parteneriat asumat de catre toti partenerii din proiect, parte integranta din contractul de finantare.

Beneficiarii sunt numai cei care nu vor fi considerati „intreprinderi aflate in dificultate”.

 

Conform actului normativ, intreprinderea in dificultate reprezinta o intreprindere care se afla in cel putin una dintre situatiile urmatoare:

 • in cazul unei societati comerciale cu raspundere limitata (alta decat o IMM care exista de mai putin de trei ani), atunci cand mai mult de jumatate din capitalul sau social subscris a disparut din cauza pierderilor acumulate. Aceasta situatie survine atunci cand deducerea pierderilor acumulate din rezerve (si din toate celelalte elemente considerate in general ca facand parte din fondurile proprii ale societatii) conduce la un rezultat negativ care depaseste jumatate din capitalul social subscris. In sensul acestei dispozitii, „societate cu raspundere limitata” se refera in special la tipurile de societati comerciale mentionate in anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European si a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situatiile financiare anuale, situatiile financiare consolidate si rapoartele conexe ale anumitor tipuri de intreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European si a Consiliului si de abrogare a Directivelor 78/660/CEE si 83/349/CEE ale Consiliului, iar „capital social” include, daca este cazul, orice prime de capital;
 • in cazul unei societati comerciale in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii (alta decat o IMM care exista de mai putin de trei ani) atunci cand mai mult de jumatate din capitalul propriu, asa cum reiese din contabilitatea societatii, a disparut din cauza pierderilor acumulate. In sensul prezentei dispozitii, „o societate comerciala in care cel putin unii dintre asociati au raspundere nelimitata pentru creantele societatii” se refera in special la acele tipuri de societati mentionate in anexa II la Directiva 2013/34/UE;
 • atunci cand intreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolventa sau indeplineste criteriile prevazute in dreptul intern pentru ca o procedura colectiva de insolventa sa fie deschisa la cererea creditorilor sai;
 • atunci cand intreprinderea a primit ajutor pentru salvare si nu a rambursat inca imprumutul sau nu a incetat garantia sau a primit ajutoare pentru restructurare si face inca obiectul unui plan de restructurare;
 • in cazul unei intreprinderi care nu este o IMM, atunci cand, in ultimii doi ani:

– raportul datorii/capitaluri proprii al intreprinderii este mai mare de 7,5; si

– capacitatea de acoperire a dobanzilor calculata pe baza EBITDA se situeaza sub valoarea 1,0;

 

Toate ajutoarele pot fi considerate compatibile cu piata interna doar daca acestea au un efect stimulativ. Un efect stimulativ apare in cazul in care ajutorul schimba comportamentul unei intreprinderi, determinand-o sa se implice in activitati suplimentare, pe care, in absenta ajutorului, nu le-ar desfasura sau le-ar desfasura in mod limitat sau diferit. Cu toate acestea, ajutorul nu trebuie sa subventioneze costurile unei activitati pe care o intreprindere le-ar fi suportat oricum si nu trebuie sa compenseze riscul comercial normal al unei activitati economice.

Se considera ca ajutorul nu reprezinta un stimulent pentru beneficiar in cazul in care activitatea pentru care se acorda finantare a inceput deja inainte ca cererea de finantare a ajutorului sa fie depusa de catre beneficiar la autoritatile nationale. In cazul in care inceputul lucrarilor are loc inainte ca cererea de ajutor sa fie depusa de catre beneficiar la autoritatile nationale, proiectul nu va fi eligibil pentru ajutor.

Sunt eligibile pentru a primi ajutor de stat prin aceasta schema numai proiectele pentru care beneficiarul a depus o cerere de ajutor/finantare pentru un proiect la autoritatea nationala care administreaza schema, inainte de inceperea lucrarilor [in conformitate cu definitia de la art. 7 lit. vv)] la proiectul sau la activitatea respectiva.

 

Cererea de ajutor/finantare contine cel putin urmatoarele informatii:

 • denumirea intreprinderii si dimensiunea acesteia;
 • descrierea proiectului, inclusiv data inceperii si a incheierii acestuia;
 • locul de desfasurare a proiectului;
 • lista costurilor eligibile ale proiectului;
 • tipul de ajutor (grant) si valoarea finantarii publice necesara pentru proiect.

 

Prezenta schema intra in vigoare la data publicarii ei in Monitorul Oficial (4 septembrie 2023) si se aplica pana la 31 decembrie 2028.

 

Plata ajutorului catre beneficiarii schemei se poate face pana la 31 decembrie 2029.

Avand in vedere ca prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 se aplica pana la data de 31 decembrie 2026, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene va actualiza prezenta schema in functie de regulile aplicabile dupa data de 31 decembrie 2026.

Toate ajutoarele de stat acordate incepand cu data de 1 ianuarie 2027 inclusiv in baza acestei scheme trebuie sa respecte conditiile stabilite prin prevederile regulamentului specific (UE) aplicabil in momentul respectiv.

Pentru conversia in lei, in cadrul prezentei schemei de ajutor de stat se va utiliza cursul de schimb InforEuro valabil la data acordarii ajutorului/efectuarii platilor etc.

 

Conditii de eligibilitate specifice pe tipuri de ajutor

 

Ajutoarele regionale pentru investitii sunt eligibile in urmatoarele conditii:

 1. ajutoarele pot fi acordate IMM-urilor pentru orice forma de investitie initiala;
 2. costurile eligibile se incadreaza in una sau in mai multe dintre urmatoarele categorii:

(i)costurile investitiilor in active corporale si necorporale; sau

(ii)costurile salariale estimate pentru locurile de munca create in urma unei investitii initiale, calculate pe o perioada de doi ani; sau

(iii)o combinatie a unei parti a costurilor mentionate anterior, dar care sa nu depaseasca valoarea uneia dintre acestea, in functie de care dintre acestea este mai mare.

 1. investitia trebuie mentinuta in regiunea in cauza pentru o perioada de cel putin 5 ani de la finalizarea sa in cazul proiectelor implementate in parteneriat sau, in cazul IMM-urilor care nu aplica in parteneriat, de cel putin 3 ani de la finalizarea sa. Aceasta conditie nu impiedica inlocuirea unei instalatii sau a unui echipament care a devenit depasit sau a fost distrus in aceasta perioada, cu conditia ca activitatea economica sa fie mentinuta in regiunea in cauza pentru perioada minima;
 2. Costurile legate de inchirierea de active corporale pot fi luate in considerare in urmatoarele situatii:

(i)in cazul terenurilor si cladirilor, contractul de inchiriere trebuie sa continue pe o perioada de minimum 5 ani dupa finalizarea proiectelor, in cazul proiectelor implementate in parteneriat (3 ani in cazul IMM-urilor care nu depun proiecte in parteneriat);

(ii)in cazul inchirierii de instalatii sau de utilaje, contractul trebuie sa fie unul de leasing financiar si trebuie sa contina obligatia ca beneficiarul ajutorului sa achizitioneze activul la data la care expira contractul;

 1. pentru activele corporale se iau in considerare numai costurile de cumparare a activelor de la terti care nu au legatura cu cumparatorul. In cazul in care un membru al familiei proprietarului initial ori unul sau mai multi angajati preiau o intreprindere mica, conditia ca activele sa fie cumparate de la terti care nu au legatura cu cumparatorul nu se aplica. Tranzactia are loc in conditiile pietei. Daca achizitionarea activelor unei unitati este insotita de o investitie suplimentara eligibila pentru ajutor regional, costurile eligibile ale acestei investitii suplimentare ar trebui sa fie adaugate la costurile de achizitionare a activelor unitatii. Daca a fost deja acordat un ajutor pentru achizitionarea activelor inainte de cumpararea acestora, costurile acestor active se deduc din costurile eligibile aferente achizitionarii unei unitati;
 2. activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investitii daca indeplinesc urmatoarele conditii:

(i)trebuie sa fie utilizate exclusiv in cadrul unitatii care primeste ajutorul;

(ii)trebuie sa fie amortizabile;

(iii)trebuie sa fie achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul;

(iv)trebuie sa fie incluse in activele intreprinderii care beneficiaza de ajutor si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul pe o perioada de minimum 5 ani in cazul proiectelor implementate in parteneriat (3 ani in cazul IMM-urilor care nu depun proiecte in parteneriat);

 1. in cazul in care costurile eligibile sunt calculate in functie de costurile salariale estimate, trebuie sa fie indeplinite urmatoarele conditii:

(i)proiectul de investitii determina o crestere neta a numarului de angajati in unitatea in cauza, in comparatie cu media din ultimele 12 luni, dupa deducerea din numarul de locuri de munca create a oricaror locuri de munca pierdute in perioada respectiva, exprimate in unitati de munca anuale;

(ii)fiecare post este ocupat in termen de 3 ani de la finalizarea investitiei;

(iii)fiecare loc de munca creat prin investitie se mentine in zona in cauza pentru o perioada de cel putin 3 ani de la data la care postul a fost ocupat pentru prima data;

 1. intensitatea ajutorului nu depaseste intensitatea maxima stabilita prin Hotararea Guvernului nr. 311/2022 privind intensitatea maxima a ajutorului de stat regional in perioada 2022-2027 pentru investitii initiale, cu modificarile ulterioare. In cazul in care intensitatea ajutorului se calculeaza in conformitate cu lit. b) pct. (iii), intensitatea maxima a ajutorului nu depaseste valoarea cea mai favorabila care rezulta in urma aplicarii intensitatii respective pe baza costurilor de investitii sau a costurilor salariale;
 2. beneficiarul ajutorului asigura o contributie financiara de cel putin 25% din costurile eligibile, fie prin resurse proprii, fie prin finantare externa, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public;
 3. beneficiarul confirma ca, in cei 2 ani anteriori cererii de ajutor, nu a efectuat o relocare catre unitatea in care urmeaza sa aiba loc investitia initiala pentru care se solicita ajutorul si ofera un angajament ca nu va face acest lucru pentru o perioada de pana la 2 ani dupa finalizarea investitiei initiale pentru care se solicita ajutorul;
 4. orice investitie initiala care vizeaza o activitate identica sau o activitate similara demarata de acelasi beneficiar (la nivel de grup) intr-un interval de 3 ani de la data de incepere a lucrarilor la o alta investitie care beneficiaza de ajutor in aceeasi regiune de nivel 3 din Nomenclatorul unitatilor teritoriale de statistica este considerata ca facand parte dintr-un proiect unic de investitii. In cazul in care un astfel de proiect unic de investitii este un proiect mare de investitii, valoarea totala a ajutoarelor pentru proiectul unic de investitii nu depaseste valoarea ajutorului ajustat pentru proiecte mari de investitii;
 5. cuantumurile maxime ale ajutoarelor regionale pentru investitii se vor calcula aplicand intensitatile maxime permise prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta schema, fara a se depasi pragurile maxime prevazute in tabelul nr. 1;
 6. daca in urma verificarii se constata faptul ca proiectul este un proiect mare de investitii, se aplica formula de calcul pentru valoarea ajustata a ajutoarelor in conformitate cu art. 7 lit. jj).

 

Baza legala:

 • Ordinul MIPE nr.3284/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat pentru activitati de cercetare-dezvoltare si inovare finantate prin prioritatea 1. ”Sustinerea si promovarea unui sistem de CDI atractiv si competitiv in RO” a Programului Crestere inteligenta digitalizare si instrumente financiare;