Stabilirea sumelor pentru sustinerea ONG-urilor sibisericilor – D230 in 2023

Potrivit reglementarilor din Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, contribuabilii pot dispune asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii.

Optiunea poate fi exercitata pentru una sau mai multe entitati, in limita plafonului de pana la 3,5% din impozitul pe venit.

 In functie de natura venitului, optiunea se exercita prin completarea si depunerea, la organul fiscal central competent a urmatoarelor formulare, dupa caz:

 • „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • 230 „Cerere privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”.

 

Entitatile nonprofit/Unitatile de cult beneficiaza de sumele reprezentand pana la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/castigul net anual impozabil daca la momentul platii acestora de catre organul fiscal figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale.

Formularul 230 poate fi completat si depus de catre persoanele fizice care realizeaza din Romania:

 • venituri din salarii si asimilate salariilor,
 • venituri din pensii;
 • venituri din activitati independente impuse pe baza de norma de venit;
 • venituri din activitati agricole impuse pe baza de norma de venit;
 • venituri din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, pentru care impozitul se retine la sursa;
 • venituri din drepturi de proprietate intelectuala, altele decat cele pentru care venitul net se determina in sistem real;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se determina pe baza normelor de venit si venituri din cedarea folosintei bunurilor pentru care venitul net se determina pe baza cotelor forfetare de cheltuieli.

 

Stabilirea bazei de calcul al sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat:

 

Potrivit dispozitiilor legale, compartimentul de specialitate stabileste baza de calcul al sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, pe baza datelor din evidenta fiscala, avand in vedere urmatoarele, dupa caz:

 1. impozitul anual pe veniturile din salarii si asimilate salariilor din formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” si/sau formularul 224 „Declaratie privind veniturile sub forma de salarii si asimilate salariilor din strainatate obtinute de catre persoanele fizice care desfasoara activitate in Romania”;
 2. impozitul anual pe veniturile din drepturi de proprietate intelectuala sau din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva din formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” sau din „Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 3. impozitul anual pe veniturile din pensii din formularul 205 „Declaratie informativa privind impozitul retinut la sursa si castigurile/pierderile din investitii, pe beneficiari de venit”;
 4. impozitul datorat pe venitul/castigul net anual impozabil, realizat din Romania, din „Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 5. impozitul anual datorat in Romania pe venitul realizat din strainatate, dupa deducerea creditului fiscal, din „Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”.

 

In situatia veniturilor din salarii si asimilate salariilor, veniturilor din drepturi de proprietate intelectuala sau veniturilor din activitati independente realizate in baza contractelor de activitate sportiva, realizate din Romania, compartimentul de specialitate verifica in evidenta fiscala, constituita pe baza formularului 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”, daca contribuabilul a optat la angajator/ platitorul de venit pentru calcularea, retinerea si plata de catre acesta a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul lunar datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, potrivit legii.

In situatia in care, in urma verificarilor efectuate, organul fiscal constata ca persoana fizica a optat pentru calcularea, retinerea si plata de catre angajator/platitorul de venit a sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul lunar datorat, la stabilirea de catre organul fiscal a bazei de calcul al sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private nu se ia in calcul impozitul aferent sursei de venit pentru care angajatorul/platitorul a efectuat calculul, retinerea si plata sumei reprezentand pana la 3,5%.

 

Stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private:

 

Pentru stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private, compartimentul de specialitate verifica datele inscrise de contribuabili in cerere, precum si documentele prezentate (de exemplu: contractul incheiat intre parti, documentele de plata) si, in cazul in care se constata erori sau documentele depuse nu sunt suficiente, notifica contribuabilii in vederea clarificarii situatiei.

Se verifica daca suma platita pentru bursa privata se incadreaza in plafonul admis de lege si se stabilesc cheltuielile admise cu bursa privata astfel:

 • in situatia in care suma platita este mai mare decat plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursele private se stabilesc la nivelul acestui plafon;
 • in situatia in care suma platita este mai mica decat plafonul admis de lege, cheltuielile admise cu bursele private se stabilesc la nivelul sumei platite.

In situatia contribuabililor care dispun asupra destinatiei sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult si pentru acordarea de burse private, in vederea stabilirii cheltuielilor admise cu bursele private, acordate potrivit legii, compartimentul de specialitate verifica daca suma rezultata prin aplicarea procentului din impozit inscris in cerere pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, cumulata cu suma platita pentru bursa privata depaseste plafonul admis de lege reprezentand 3,5% din impozitul anual datorat. In situatia in care plafonul admis de lege este depasit, suma totala luata in calcul este limitata la nivelul acestui plafon, avand prioritate cheltuielile efectuate in cursul anului de raportare cu bursa privata.

Compartimentul de specialitate stabileste cheltuielile admise cu bursele private, acordate potrivit legii, pe baza documentelor prezentate de contribuabil, precum si a datelor existente in evidenta fiscala, si emite decizia privind stabilirea cheltuielilor admise cu bursele private (formular 255).

Stabilirea sumelor de virat pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult:

 

In situatia contribuabililor care au solicitat virarea unei sume din impozit catre o singura entitate nonprofit/unitate de cult, la stabilirea sumei de virat se vor avea in vedere urmatoarele:

 1. in situatia in care contribuabilii nu au completat in cerere rubrica „Procentul din impozit” pentru sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult, suma de virat se stabileste la nivelul plafonului admis de lege;
 2. in situatia contribuabililor care au completat in cerere rubrica „Procentul din impozit” pentru sustinerea unei entitati nonprofit/unitati de cult, compartimentul de specialitate stabileste suma de virat entitatii beneficiare astfel:

– in situatia in care procentul inscris in cerere este mai mare decat plafonul admis de lege, suma de virat se stabileste la nivelul acestui plafon;

– in situatia in care procentul inscris in cerere este mai mic decat plafonul admis de lege, suma de virat se stabileste la nivelul procentului inscris in cerere.

In situatia in care contribuabilii au solicitat virarea unei sume din impozit catre mai multe entitati nonprofit/unitati de cult, solicitarile vor fi analizate in ordinea cronologica a inregistrarii la organul fiscal a cererilor/exercitarii optiunii, avand prioritate cererile depuse in anul precedent prin care contribuabilul a optat pentru sustinerea entitatilor beneficiare pentru o perioada de 2 ani, dupa caz, cu mentiunea ca suma totala de virat nu poate depasi plafonul prevazut de lege.

La stabilirea sumelor de virat, in situatia de mai sus, se vor avea in vedere urmatoarele:

 1. in situatia in care in cereri nu a fost completata rubrica „Procentul din impozit”, suma totala de virat se stabileste la nivelul plafonului prevazut de lege;
 2. in situatia in care in cereri a fost completata rubrica „Procentul din impozit”, organul fiscal verifica daca suma totala a procentelor inscrise in cereri depaseste plafonul prevazut de lege.

In conditiile in care suma totala a procentelor inscrise in cereri este mai mica decat plafonul admis de lege, sumele de virat fiecarei entitati nonprofit/unitati de cult se stabilesc la nivelul fiecarei sume rezultate prin aplicarea procentelor inscrise in cerere.

In situatia in care suma totala a procentelor inscrise in cereri este mai mare decat plafonul admis de lege, suma totala de virat se stabileste la nivelul plafonului prevazut de lege. Se vor avea in vedere, in ordine cronologica, numai cererile a caror procente, insumate, nu depasesc plafonul prevazut de lege.

In cazul contribuabililor care au solicitat prin cererea depusa in anul 2020 distribuirea sumei catre entitatea beneficiara pentru o perioada de 2 ani, compartimentul de specialitate va stabili suma de virat la nivelul plafonului admis de lege.

Virarea sumelor reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult se realizeaza in 90 de zile de la data depunerii cererii, dar nu mai tarziu de 90 de zile de la data expirarii termenului legal de exercitare a optiunii, potrivit legii.

Inainte de transmiterea borderoului catre unitatea de trezorerie in vederea virarii sumelor pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, compartimentul de specialitate are obligatia sa verifice daca entitatea nonprofit/unitatea de cult beneficiara figureaza in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale, potrivit legii. In situatia in care entitatea beneficiara nu indeplineste aceasta conditie, compartimentul de specialitate informeaza contribuabilul ca organul fiscal nu poate efectua transferul sumei in contul entitatii nonprofit/unitatii de cult, precum si motivul pentru care nu poate efectua transferul sumei.

In vederea virarii sumelor pentru sustinerea entitatilor nonprofit/unitatilor de cult, compartimentul de specialitate editeaza, cu ajutorul aplicatiei informatice, un borderou, care se transmite unitatii de trezorerie, cu urmatoarele informatii:

– numarul/data borderoului;

– denumirea entitatii nonprofit/unitatii de cult;

– codul de identificare fiscala al entitatii nonprofit/unitatii de cult;

– simbol cont bancar (IBAN);

– suma.

Borderoul se aproba de catre conducatorul unitatii fiscale cu mentiunea „Bun de plata” si se transmite unitatii de trezorerie cel tarziu in termen de 80 de zile de la data expirarii termenului legal de exercitare a optiunii, potrivit legii.

 

Depunere D230:

Legislatia prevede ca formularul 230 se depune pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului. Asadar, pentru anul 2023 contribuabilii vor redirectiona impozitul pe venit aferent anului 2022 pana la data de 25 mai 2023.

Formularul 230 “Cererea privind destinatia sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat”, impreuna cu anexele completate, se depune astfel:

 1. prin intermediul serviciului Spatiul Privat Virtual, sectiunea Depunere Declaratie unica si alte formulare SPV-PF accesand linkul: https://formularespv- pf.anaf.ro/
 2. prin intermediul portalului www.e-guvernare.ro, prin utilizarea unui certificat digital calificat;
 3. in format hartie, la registratura organului fiscal competent (in raza caruia contribuabilul isi are domiciliul), in mod individual;
 4. prin posta, in mod individual, cu confirmare de primire;
 5. sau se poate opta pentru depunerea cererii la entitatea nonprofit/unitatea de cult, beneficiara sumei. Entitatea nonprofit/unitatea de cult care primeste cereri de la contribuabili are obligatia de a transmite la organul fiscal competent doar prin mijloace electronice de transmitere la distanta, formularul «Situatie centralizatoare a datelor cuprinse in formularul 230».

 

In aceasta situatie, originalul cererilor 230, in format hartie, se pastreaza de catre entitatile nonprofit/unitatile de cult si sunt puse la dispozitia organului fiscal la solicitarea acestuia. Formularul 230 poate fi obtinut gratuit, de la sediile organelor fiscale sau accesand website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, www.anaf.ro, astfel:

 1. sectiunea „Asistenta contribuabili”, subsectiunea „Declararea obligatiilor fiscale”, rubrica „Toate formularele, cu explicatii” ;
 2. Formularul 230 pdf inteligent poate fi descarcat de pe site-ul www.anaf.ro accesand linkul:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/230.html .

 

Baza legala:

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr. 688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr. 1/2016);
 • Ordinul ANAF 80/2022 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 15/2021 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea sumei reprezentand pana la 3,5% din impozitul anual datorat pentru sustinerea entitatilor nonprofit care se infiinteaza si functioneaza in conditiile legii si a unitatilor de cult, precum si pentru acordarea de burse private, conform legii, precum si a modelului si continutului unor formulare;
 • anaf.ro