Sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electricedin surse regenerabile (2)

Durata si bugetul schemei:

Derularea si implementarea prezentei scheme incep dupa aprobarea finantarii acesteia de catre Banca Europeana de Investitii, conform prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 60/2022 privind stabilirea cadrului institutional si financiar de implementare si gestionare a fondurilor alocate Romaniei prin Fondul pentru modernizare, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile ulterioare, si se aplica pana la data de 31.12.2028.

Bugetul total estimat al schemei este de 500.000.000 euro, echivalentul a aproximativ 2,5 miliarde lei, si reprezinta sume nerambursabile din Fondul pentru modernizare, pentru perioada 2023-2028.

Bugetul schemei reflecta sumele alocate prin Fondul pentru modernizare Programului-cheie 1 – Surse regenerabile de energie si stocarea energiei.

Bugetul mediu anual al schemei nu va depasi 150.000.000 euro, in cadrul fiecarei proceduri de ofertare concurentiala fiind stabilit bugetul afectat procedurii concurentiale respective.

 

Actiunea

Bugetul

(euro)

Realizarea capacitatilor noi de producere de energie electrica din surse regenerabile de energie eoliana si solara, cu sau fara instalatii de stocare integrate

500.000.000

 

Din care:

Pentru proiecte cu capacitati instalate mai mari de 1 MW (energie eoliana si solara)

200.000.000

Pentru proiecte cu capacitati instalate mai mici de 1 MW (inclusiv) (energie eoliana si solara)

300.000.000

 

Pentru conversia in lei a ajutorului acordat beneficiarilor se va folosi cursul Bancii Centrale Europene valabil in prima zi a anului aferent semnarii contractului.

 

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat:

Masurile de sprijin acordate beneficiarilor pentru realizarea de investitii constau in acordarea de granturi din Fondul pentru modernizare prin rambursarea cheltuielilor efectuate.

Ajutorul maxim care se poate acorda nu poate depasi 20.000.000 euro pe intreprindere si pe proiect de investitii. Prin intreprindere se intelege una sau mai multe entitati juridice care formeaza o singura unitate economica, conform Comunicarii Comisiei privind notiunea de ajutor de stat astfel cum este mentionata la articolul 107 alineatul (1) din Tratatul privind functionarea Uniunii Europene. Analiza incadrarii intreprinderilor care formeaza „entitatea economica unica” (single economic unit) se poate baza pe declaratia pe propria raspundere din partea intreprinderii solicitante, precum si pe documentele corporative care dovedesc autonomia intre intreprinderi.

Intensitatea maxima a ajutorului de stat acordat prin prezenta schema este de 100% din costurile eligibile, fiind bazata pe o procedura de ofertare concurentiala care, pe langa criteriile prevazute la art. 7 alin. (1) lit. a), indeplineste si toate conditiile urmatoare:

a) ajutorul se acorda pe baza unor criterii de selectie si de eligibilitate clare, transparente si nediscriminatorii, definite ex ante si publicate cu cel putin sase saptamani inainte de termenul de depunere a candidaturilor, pentru a permite o concurenta efectiva;

b) proiectarea procedurilor de ofertare subcotate pe durata punerii in aplicare a schemei este corectata pentru a restabili concurenta efectiva in cadrul procedurilor de ofertare ulterioare;

c) sunt excluse ajustarile ex post ale rezultatului procedurii de ofertare (cum ar fi negocierile ulterioare privind rezultatele ofertarii sau rationalizarea);

d) criteriile de selectie utilizate pentru clasificarea ofertelor si, in cele din urma, pentru alocarea ajutoarelor se bazeaza in primul rand pe contributia la obiectivele masurii in legatura directa sau indirecta cu valoarea ajutorului solicitat de solicitant. Criteriile respective nu reprezinta mai putin de 70% din ponderea tuturor criteriilor de selectie;

e) criteriile de selectie pot viza, de asemenea, pana la 30% din ponderea tuturor criteriilor de selectie, alte aspecte care nu sunt legate direct sau indirect de obiectivele principale ale masurii.

 

Diferenta pana la valoarea totala a proiectului se acopera de catre beneficiar. Acesta trebuie sa aduca o contributie financiara pentru diferenta pana la totalul costurilor eligibile fie din resurse proprii, fie din surse atrase, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui ajutor public.

 

Cheltuielile eligibile:

 

Cheltuielile eligibile sunt reprezentate de costurile de investitii in capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile, inclusiv costurile de investitii in stocarea de energie electrica pentru instalatiile cu capacitatea de productie de energie din surse regenerabile de energie mai mare de 1 MW, astfel cum sunt prevazute in anexa. Costurile de operare nu sunt eligibile.

Ulterior incheierii contractului de finantare, beneficiarul nu va mai putea primi finantari din alte surse publice pentru aceleasi cheltuieli eligibile ale proiectului, sub sanctiunea rezilierii contractului de finantare si a returnarii sumelor rambursate.

 

Prezenta schema se aplica numai ajutoarelor care au efect stimulativ.

Se considera ca ajutoarele au efect stimulativ daca intreprinderea adreseaza autoritatii responsabile de administrarea prezentei scheme o oferta pentru acordarea ajutorului de stat inaintea demararii lucrarilor.

 

Reguli privind cumulul ajutoarelor de stat:

 

Pentru acelasi beneficiar si pentru aceleasi cheltuieli eligibile, ajutorul de stat pentru investitii acordat prin prezenta schema nu se poate cumula cu niciun alt ajutor de stat acordat, inclusiv de minimis.

Furnizorul de ajutor de stat si administratorul schemei monitorizeaza ajutoarele acordate in baza prezentei scheme pentru a nu depasi intensitatea maxima admisa.

 

Categorii de cheltuieli indicative:

 

I.Cheltuieli eligibile indicative

Categorii de cheltuieli

Subcategorii de cheltuieli

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

Cheltuieli cu amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

Cheltuieli cu plata dirigintilor de santier

Cheltuieli pentru investitia de baza

Cheltuieli pentru constructii si instalatii

Cheltuieli cu dotarile (utilaje, echipamente cu si fara montaj, dotari)

Cheltuieli cu active necorporale

Cheltuieli cu organizarea de santier

Cheltuieli pentru lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier

Cheltuieli conexe organizarii de santier

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli diverse si neprevazute

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar

Cheltuieli pentru pregatirea personalului de exploatare

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste

 

 

II.Categorii de cheltuieli neeligibile

 

Nu sunt eligibile urmatoarele tipuri de cheltuieli (enumerarea nefiind exhaustiva):

– cheltuieli aferente contributiei in natura;

– cheltuieli cu amortizarea;

– cheltuieli cu obtinerea terenurilor;

– cheltuieli de leasing;

– cheltuieli cu inchirierea, altele decat cele prevazute la cheltuielile generale de administratie;

– cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport;

– cheltuieli generale de administratie;

– cheltuieli pentru comisioane, cote, taxe;

– cheltuieli cu achizitia imobilelor deja construite;

– taxa pe valoarea adaugata;

– dobanda debitoare;

– alte comisioane aferente creditelor;

– achizitia de echipamente second-hand;

– amenzi, penalitati, cheltuieli de judecata si arbitraj;

– costurile pentru operarea obiectivelor de investitii;

– cheltuielile efectuate pentru obiective de investitii executate in regie proprie;

– cheltuieli cu bransamentul (conectarea la statia de transformare);

– cheltuielile cu lucrarile pregatitoare, cum ar fi obtinerea avizelor si autorizatiilor, realizarea studiilor de fezabilitate (si a studiilor tehnice stabilite de standarde si normative pentru pregatirea proiectului);

– alte cheltuieli cu caracter general (de exemplu, publicitate, informare, audit financiar, managementul proiectului).

Intensitatea ajutorului de stat maxim acordat este de 100% din costurile eligibile.

 

Baza legala:

  • Ordinul MADR 70/2023 pentru aprobarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in noi capacitati de producere a energiei electrice din surse regenerabile pentru autoconsumul intreprinderilor din cadrul sectorului agricol si industriei alimentare
  • https://www.madr.ro/