Programul de sustinere a productiei de cartof de consum – ajutor de minimis

In Monitorul Oficial (Partea I) nr. 398 din data de 9 mai 2023 a fost publicata Hotararea Guvernului (HG) nr. 394 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a productiei de cartof de consum”, in anul 2023.

Documentul stabileste o schema de ajutor de minimis, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) nr. 1408/2013 al Comisiei din 18 decembrie 2013, denumit in continuare Regulamentul de minimis in sectorul agricol, respectiv acordarea unui ajutor de minimis pentru sustinerea productiei de cartof de consum, pentru anul 2023, in cadrul Programului de sustinere a productiei de cartof de consum, in anul 2023, denumit in continuare program.

 

Este important de mentionat faptul ca schema de ajutor de minimis se aplica pe intreg teritoriul Romaniei in anul 2023, pentru sustinerea productiei de cartof de consum – Solanum tuberosum.

 

Termeni si expresii ce au urmatoarele semnificatii:

 1. ajutor de minimis – ajutor acordat unei intreprinderi, a carui valoare cumulata pe durata a trei exercitii financiare, exercitiul financiar in cauza si doua exercitii financiare precedente, nu depaseste echivalentul in lei al sumei de 20.000 de euro, potrivit prevederilor art. 3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol;

 2. autoritati competente – Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene sau a municipiului Bucuresti, denumite in continuare DAJ, si structurile teritoriale, respectiv centrele locale/judetene sau ale municipiului Bucuresti ale Agentiei de Plati si Interventie pentru Agricultura, denumite in continuare APIA;

 3. intreprindere – orice entitate care, potrivit pct.(4) din preambulul Regulamentului de minimis in sectorul agricol, desfasoara o activitate economica, indiferent de statutul sau juridic si de modul in care este finantata;

 4. intreprindere unica – entitatea definita la art. 2 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol;

 5. cartof de consum – cartof timpuriu, cartof de vara, cartof de toamna.

 

Beneficiarii, conditiile de eligibilitate si valoarea totala a ajutorului de minimis pentru sustinerea productiei de cartof de consum:

 

Schema de ajutor de minimis se acorda intreprinderilor/intreprinderilor unice care isi desfasoara activitatea in domeniul productiei primare de produse agricole, pentru sustinerea productiei de cartof de consum.

 

Prevederile prezentei scheme se aplica intreprinderilor/intreprinderilor unice definite la lit. c) si d), pentru culturile de cartof prevazute la lit. e), respectiv:

 1. producatorilor agricoli persoane fizice care detin atestat de producator, emis in baza Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol, cu modificarile si completarile ulterioare, valabil pana la data de 31 decembrie 2023;

 2. producatorilor agricoli persoane fizice autorizate, intreprinderi individuale si intreprinderi familiale, constituite potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare;

 3. producatorilor agricoli societati agricole, constituite potrivit prevederilor Legii nr. 36/1991 privind societatile agricole si alte forme de asociere in agricultura, cu modificarile si completarile ulterioare;

 4. producatorilor agricoli persoane juridice.

 

Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de minimis pentru productia de cartof de consum, beneficiarii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. sa solicite ajutorul de minimis prevazut de prezenta hotarare;

 2. sa utilizeze o suprafata cultivata cu cartof de consum de minimum 0,3 ha inclusiv, marcata la loc vizibil cu o placa-indicator/exploatatie, pe care sa se gaseasca inscriptia „Program de sustinere a productiei de cartof de consum, anul ………, beneficiar numarul ……………………………., Directia pentru Agricultura Judeteana …………………………………………./a Municipiului Bucuresti”, cu dimensiunea minima recomandata de 50 cm/70 cm;

 3. sa transmita la DAJ o notificare scrisa privind identificarea si evaluarea productiei;

 4. sa obtina o productie de minimum 15 tone/ha de pe suprafata prevazuta la lit. b), din care sa comercializeze cel putin 6 tone/ha;

 5. sa fie inregistrati in evidentele Registrului agricol deschis la primariile in a caror raza administrativ-teritoriala se afla suprafetele cultivate cu cartof de consum, in anul 2023;

 6. sa faca dovada productiei minime realizate, potrivit prevederilor lit. d), prin documente justificative, in functie de forma de organizare.

 

Valorificarea productiei prevazute la lit. d) se face pana cel tarziu la data de 17 noiembrie inclusiv a anului de cerere.

Dovada valorificarii productiei de cartof o constituie copia rapoartelor fiscale de inchidere zilnica pentru produsul cartof care face obiectul Programului/factura/fila/filele din carnetul de comercializare.

Valoarea sprijinului financiar acordat prin schema de ajutor de minimis se exprima sub forma unei subventii.

Valoarea maxima in euro a sprijinului financiar de ajutor de minimis care se acorda beneficiarilor este de 200 euro/ha si se plateste in lei la cursul de schimb de 4,9490 lei, stabilit de catre Banca Centrala Europeana la data de 30 septembrie 2022, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria C, nr. 379 din 3 octombrie 2022.

Valoarea totala a ajutoarelor de minimis care se acorda unei intreprinderi/intreprinderi unice nu poate depasi suma de 20.000 euro pe durata a trei exercitii financiare, in cursul exercitiului financiar actual, respectiv anul depunerii cererii de inscriere in program, si in cele doua exercitii financiare precedente, conform prevederilor art.3 alin. (2) din Regulamentul de minimis in sectorul agricol.

Valoarea sprijinului financiar se acorda proportional cu suprafata efectiv cultivata.

Sumele reprezentand ajutoare de minimis se platesc beneficiarilor intr-o singura transa, in anul 2023.

 

Resursele financiare necesare aplicarii schemei de ajutor de minimis prevazute de prezenta hotarare sunt in suma de 14.800 mii lei, reprezentand echivalentul a maximum 2.960 mii euro, si se asigura din bugetul aprobat Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale pe anul 2023, la capitolul 83.01 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 51 „Transferuri intre unitati ale administratiei publice”, articolul 51.01 „Transferuri curente”, alineatul 51.01.01 „Transferuri catre institutii publice”, directiilor pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti, care asigura sumele necesare platii de la capitolul 83.10 „Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare”, titlul 40 „Subventii”, articolul 40.15 „Sprijinirea producatorilor agricoli”.

Modul de acordare a ajutorului de minimis:

Conform actului normativ, solicitantii completeaza si depun cererea de inscriere in program, insotita de urmatoarele documente:

 1. copie a BI/CI al/a solicitantului sau al/a reprezentantului legal, daca cererea este depusa prin reprezentant legal/imputernicit;

 2. copie a atestatului de producator valabil pana la 31 decembrie 2023;

 3. imputernicire/procura notariala si o copie a BI/CI al/a unui reprezentant, dupa caz;

 4. copie a certificatului de inregistrare la Oficiul National al Registrului Comertului/Registrul national al asociatiilor si fundatiilor sau a actului in baza caruia isi desfasoara activitatea;

 5. dovada cont activ banca/trezorerie;

 6. adeverinta, in original, din Registrul agricol, conform inscrisurilor aferente anului 2023, care atesta suprafata de teren cultivata cu cartof de consum utilizata de solicitant in baza oricarui act juridic care confera dreptul de folosinta asupra terenului in cauza;

 7. declaratii pe propria raspundere, conform modelelor prevazute in anexa nr. 2.

 

Cererea de inscriere in program si documentele prevazute anterior se depun incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, respectiv 9 mai si pana cel tarziu la data de 19 mai a anului de cerere inclusiv.

Cererea de inscriere in program, insotita de documentele de mai sus, poate fi transmisa la Directia Agricola Judeteana (DAJ) si prin mijloace electronice si/sau posta/curierat.

Precizam ca documentele transmise prin mijloace electronice trebuie sa fie semnate si datate, iar copiile trebuie sa fie certificate „conform cu originalul” de catre solicitant.

In situatia cererilor depuse, rezultatul se comunica prin mijloace de informare electronica/posta/curierat, dupa caz, inainte de inregistrarea cererii de inscriere, si dovada transmiterii va fi atasata la cererea de inscriere in program.

Subliniem ca in conditiile in care solicitantul utilizeaza suprafete de teren cultivate cu cartof de consum situate in judete/UAT diferite, acesta va formula si depune o singura cerere de inscriere in program, la DAJ unde are suprafata cultivata cea mai mare.

 

Aspecte importante!

Ajutorul de minimis acordat in temeiul prezentei hotarari este avut in vedere pentru a fi dedus din orice schema viitoare de ajutor de minimis.

Ajutorul de minimis prevazut de prezenta hotarare nu se acorda solicitantilor a caror suprafata de culturi de cartof de consum este obtinuta prin divizarea unei suprafete cu cartof de consum efectuata dupa data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, indiferent de modalitatea de transfer al suprafetei, cu exceptia succesiunilor si a contractelor de vanzare inregistrate in Registrul agricol.

 

 

Baza legala:

 • HG nr.393/2023 privind aprobarea schemei ”Ajutor de minimis pentru aplicarea Programului de sustinere a productiei de usturoi”, precum si pentru stabilirea unor masuri de verificare si control al acesteia, in anul 2023

 • https://www.madr.ro/