Autorizarea pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in vama a marfurilor – norme

In Monitorul Oficial (Partea I) nr. 359 din data de 27 aprilie 2023 s-a publicat Ordinul nr. 724 al presedintelui Autoritatii Vamale Romane pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in vama a marfurilor.

Astfel, actul normativ stabileste modul de autorizare pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in vama a marfurilor.

Autorizatiile pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in vama a marfurilor se emit de Autoritatea Vamala Romana la solicitarea persoanelor interesate, numai pentru plasarea marfurilor, in mod repetat si in baza acelorasi conditii contractuale, sub regim vamal de punere in libera circulatie.

Transmiterea si prelucrarea cererilor, precum si emiterea si gestionarea ulterioara a autorizatiilor, respectiv modificarea, revocarea, anularea si suspendarea acestora, se efectueaza prin utilizarea Sistemului de decizii vamale, dezvoltat la nivelul Uniunii Europene (UE) si pus la dispozitia operatorilor economici si a autoritatilor vamale din statele membre de Comisia Europeana.

Cererea de autorizare se depune de solicitant in Portalul comerciantilor din UE.

La cerere se anexeaza, in format electronic, urmatoarele documente:

 1. inscrisul care atesta imputernicirea pentru statutul de reprezentant vamal, daca este cazul, in conformitate cu art. 19 alin. (2) din Cod;
 2. cazierul judiciar al solicitantului;
 3. cazierul judiciar al angajatului (angajatilor) solicitantului responsabil (responsabili) de problemele vamale ale solicitantului;
 4. cazierul judiciar al persoanei (persoanelor) responsabile de solicitant sau care exercita controlul asupra gestiunii acestuia.

 

Pentru emiterea autorizatiei pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in vama a marfurilor, Autoritatea Vamala Romana verifica daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 1. cele prevazute la art. 71 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei; structurile cu atributii de verificare in domeniul operatorilor economici autorizati din cadrul autoritatii vamale verifica indeplinirea conditiilor de autorizare prevazute la art. 71 alin. (2) din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei, in conformitate cu prevederile aplicabile in cazul cererilor privind acordarea statutului de operator economic autorizat;
 2. solicitantul/titularul autorizatiei nu inregistreaza debite fata de autoritatea vamala;
 3. solicitantul/titularul autorizatiei nu inregistreaza obligatii fiscale restante administrate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF), potrivit Legii nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, si nici alte creante bugetare individualizate in titluri executorii emise potrivit legii si existente in evidenta organului fiscal central in vederea recuperarii. Pentru verificarea indeplinirii conditiei, Autoritatea Vamala Romana solicita certificat de atestare fiscala in format electronic prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe portalul intranet al ANAF;
 4. solicitantul/titularul autorizatiei nu are inscrise in cazierul fiscal informatii, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr. 327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare. Pentru verificarea indeplinirii conditiei, Autoritatea Vamala Romana solicita certificat de cazier fiscal in format electronic prin intermediul aplicatiei informatice disponibile pe portalul intranet al ANAF;
 5. solicitantul/titularul autorizatiei nu este in stare de insolventa, in procedura de reorganizare sau lichidare judiciara. Verificarea acestor informatii se face prin consultarea informatiilor din baza de date RECOM a Oficiului National al Registrului Comertului;
 6. in cazierele judiciare prevazute la alin. (2) lit. b)-d) nu sunt inscrise fapte din care sa rezulte ca, in cursul ultimilor trei ani, au fost comise incalcari grave sau repetate ale legislatiei vamale sau ale dispozitiilor fiscale in legatura cu activitatea economica, inclusiv cu activitatea economica a solicitantului.

 

In vederea determinarii sumelor mentionate la art. 73 din Cod, Autoritatea Vamala Romana poate solicita documente si informatii, in plus fata de cele mentionate la art. 3 alin. (2), dupa cum urmeaza:

 1. pentru sumele care trebuie incluse in valoarea in vama in conformitate cu art. 70 alin. (2) din Cod:

– contractul sau orice document relevant care sta la baza stabilirii obligatiei de plata a anumitor sume drept conditie a vanzarii marfurilor importate;

– modul de determinare a sumelor;

– orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 1. pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (a) paragraful (i) si art. 72 lit. (e) din Cod, respectiv comisioane si cheltuieli de brokeraj, precum si comisioane de cumparare:

– contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau informatii care au stat la baza incheierii tranzactiei;

– modul de determinare a comisionului sau a cheltuielilor de brokeraj;

– angajamente de cheltuieli privind comisioane si cheltuieli de brokeraj referitoare la tranzactia in cauza;

– orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 1. pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (b) din Cod, respectiv marfuri si servicii furnizate direct sau indirect de catre cumparator gratuit sau la un cost redus pentru utilizare in legatura cu fabricarea sau vanzarea la export a marfurilor importate:

– contractul de productie sau de prestare de servicii incheiat cu partenerul extern sau orice document sau informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

– documente si/sau informatii relevante pentru materiale si servicii referitoare la valoarea acestora, costul sau pretul de achizitie a serviciilor;

– date privind furnizorul materialelor sau al serviciilor;

– orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 1. pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (c) din Cod, respectiv redevente si drepturi de licenta:

– contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

– contracte, documente sau informatii referitoare la obligatia de plata a redeventelor sau drepturilor de licenta;

– elemente de identificare a vanzatorului marfurilor, a persoanei afiliate cu acesta, respectiv a licentiatorului;

– orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 1. pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (d) din Cod, respectiv valoarea oricarei parti din profitul oricarei revanzari, dispuneri sau utilizari ulterioare a marfurilor importate care ii revine vanzatorului, direct sau indirect:

– contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

– contractul prin care sunt stabilite obligatiile de plata;

– modul de stabilire a platilor respective;

– orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 1. pentru elementele prevazute la art. 71 alin. (1) lit. (e) din Cod, respectiv cheltuielile de transport si costul asigurarii marfurilor importate, precum si costurile de incarcare si manipulare legate de transportul marfurilor importate pana la locul in care marfurile sunt introduse pe teritoriul vamal al Uniunii Europene:

– contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

– contractul de transport pe parcurs extern sau orice document sau informatie relevanta care a stat la baza angajarii transportului;

– contractul si polita de asigurare a marfurilor transportate pe parcurs extern;

– orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 1. pentru elementele prevazute la art. 72 lit. (a), (b) si (f) din Cod, respectiv costul pentru transportul marfurilor dupa intrarea lor pe teritoriul vamal al Uniunii, cheltuielile pentru constructie, montare, asamblare, intretinere sau asistenta tehnica, intreprinse dupa intrarea pe teritoriul vamal al Uniunii, cum ar fi instalatii, utilaje sau echipamente industriale, precum si taxe la import sau alte taxe de platit in Uniune pentru importul sau vanzarea marfurilor:

– contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document sau informatie care a stat la baza incheierii tranzactiei;

– contractul de transport sau orice document sau informatie care a stat la baza angajarii transportului;

– orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 1. pentru elementele prevazute la art. 72 lit. (c) din Cod, respectiv dobanzile stabilite in temeiul unui acord de finantare incheiat de cumparator si referitor la achizitionarea marfurilor importate:

– contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document care a stat la baza incheierii tranzactiei;

– contractul sau acordul de finantare, incheiat in scris, din care sa rezulte ca marfurile sunt vandute la pretul declarat ca pret efectiv platit sau de platit si ca rata dobanzii pretinsa nu depaseste nivelul predominant pentru astfel de tranzactii in tara si la momentul in care s-a acordat finantarea;

– orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei;

 1. pentru elementele prevazute la art. 72 lit. (d) din Cod, respectiv cheltuielile pentru dreptul de reproducere a marfurilor importate in Uniune:

– contractul comercial incheiat cu vanzatorul marfurilor sau orice document care a stat la baza incheierii tranzactiei;

– descrierea operatiunii si locul de realizare a acesteia;

– documente sau informatii relevante privind modalitatea de determinare a platilor respective si cuantumul acestora;

– orice alte documente sau informatii relevante, in functie de circumstantele tranzactiei.

Autorizatia se emite prin Sistemul de gestionare a deciziilor vamale de catre Autoritatea Vamala Romana.

In aplicarea prevederilor art. 23 din Cod, titularul autorizatiei este obligat sa informeze Autoritatea Vamala Romana in legatura cu toate modificarile intervenite asupra elementelor care sunt de natura sa afecteze mentinerea si continutul autorizatiei, prin intermediul Portalului comerciantilor din UE.

 

Baza legala: Ordinul AVR nr.724/2023 pentru aprobarea Normelor privind autorizarea pentru simplificarea determinarii sumelor care fac parte din valoarea in vama a marfurilor.