Schema de ajutor de minimis in vederea tranzitiei catre economia circulara – ghidul solicitantului

Ordinul ministrului Economiei nr.1436/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis in vederea tranzitiei catre economia circulara a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.1114 din data de 18 noiembrie 2022.

Potrivit documentului, obiectivul acestui ajutor este sa sprijine intreprinderile in vederea stimularii realizarii unor investitii si a unor categorii de activitati cu finantare din fonduri de la bugetul de stat, astfel cum sunt prevazute in OG nr.27/2022.

Bugetul maxim al schemei este echivalentul in lei al sumei de 8 milioane de euro, iar numarul maxim estimat al beneficiarilor este de 60.

Suma maxima acordata unui beneficiar din bugetul schemei este egala cu echivalentul in lei al sumei de 200.000 de euro, iar plata se va efectua esalonat, in baza documentelor justificative, prevazute in ghid. Suma minima alocata din bugetul schemei pentru un proiect este egala cu echivalentul in lei al sumei de 15.000 de euro.

Precizam ca perioada de valabilitate a schemei de ajutor de minimis este 25 septembrie 2022 – 31 decembrie 2023. Contractele de finantare se pot incheia, in baza acestei scheme, pana la data de 31 decembrie 2023.

Beneficiarii sunt persoane juridice ce desfasoara activitati in sectoarele de activitate prevazute in anexa la OG nr.27/2022.:

 

CAEN

Denumire

11

Fabricarea bauturilor

12

Fabricarea produselor din tutun

13

Fabricarea produselor textile

14

Fabricarea articolelor de imbracaminte

15

Tabacirea si finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj si marochinarie, harnasamentelor si incaltamintei; prepararea si vopsirea blanurilor

16

Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite

17

Fabricarea hartiei si a produselor din hartie

19

Fabricarea produselor de cocserie si a produselor obtinute din prelucrarea titeiului

20

Fabricarea substantelor si a produselor chimice

21

Fabricarea produselor farmaceutice de baza si a preparatelor farmaceutice

22

Fabricarea produselor din cauciuc si mase plastice

23

Fabricarea altor produse din minerale nemetalice

24

Industria metalurgica

25

Industria constructiilor metalice si a produselor din metal, exclusiv masini, utilaje si instalatii

26

Fabricarea calculatoarelor si a produselor electronice si optice

27

Fabricarea echipamentelor electrice

28

Fabricarea de masini, utilaje si echipamente

29

Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor si semiremorcilor

30

Fabricarea altor mijloace de transport

31

Fabricarea de mobila

32

Alte activitati industriale

33

Repararea, intretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor

3831

Demontarea/Dezasamblarea masinilor si echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor

3832

Recuperarea materialelor reciclabile sortate

4677

Comert cu ridicata al deseurilor si resturilor

9511

Repararea calculatoarelor si a echipamentelor periferice

9521

Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522

Repararea dispozitivelor de uz gospodaresc si a echipamentelor pentru casa si gradina

9523

Repararea incaltamintei si a articolelor din piele

9524

Repararea mobilei si a furniturilor casnice

9525

Repararea ceasurilor si a bijuteriilor

9529

Repararea articolelor de uz personal si gospodaresc

 

Pentru beneficiarii din categoria asociatii/fundatii/patronate, este necesara mentionarea activitatii economice in statutul organizatiei.

Mentionam ca ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor prin alocari de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Economiei, sub forma de granturi, in raport cu cheltuielile eligibile prevazute in OG nr. 27/2022.

Proiectele din cadrul schemei sunt finantate in procent de 85% din cheltuielile eligibile. Beneficiarii sunt obligati sa asigure o cofinantare de 15% din surse proprii, sub o forma care sa nu faca obiectul niciunui alt ajutor public.

Valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate depasi, la data semnarii contractului de finantare, echivalentul in lei al sumei de 200.000 de euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau europene.

Pentru intreprinderile care efectueaza transport de marfuri in contul tertilor sau contra cost, valoarea bruta totala a ajutoarelor de minimis acordate unei intreprinderi unice nu poate depasi echivalentul in lei al sumei de 100.000 de euro, pe o perioada de trei ani fiscali consecutivi, indiferent daca ajutorul a fost acordat din surse nationale sau europene.

Potrivit Ordinul 1436/2022, proiectele pentru care se acorda sprijin financiar prin prezenta schema trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

 1. sa se incadreze in categoriile de activitati prevazute la art. 18 din OG nr. 27/2022, respectiv:
 • transfer tehnologic pentru prevenirea generarii de deseuri si reducerea acestora, precum si utilizarea eficienta a resurselor, reutilizare, reparare si reciclare;
 • dezvoltarea activitatilor de cercetare/inovare, proiectare ecologica a produselor si serviciilor care sa promoveze principiile economiei circulare;
 • infiintarea si/sau dotarea si/sau modernizarea laboratoarelor de testare pentru materialele si produsele rezultate din activitati de economie circulara, precum si acreditarea acestora, dupa caz;
 • infiintarea si/sau dotarea si operarea de centre de reparatii si reconditionare a bunurilor in vederea reutilizarii deseurilor si repararii bunurilor;
 • extinderea activitatilor de reciclare a deseurilor;
 • crearea unei platforme electronice, unice la nivel national, care pe baza informatilor introduse de utilizatori face automat legatura intre vanzator si cumparator;
 • realizarea de centre de colectare si valorificare a produselor din lana, in, canepa, textile, rezultate din aplicarea principiilor economiei circulare;
 • reciclarea/reutilizarea si/sau valorificarea deseurilor industriale generate in materii prime secundare sau produse cu valoare adaugata mai mare decat cea a deseului din care provin;
 • modernizarea instalatiilor de reciclare existente care sa determine emisii de gaze cu efect de sera, denumite in continuare GES, cu cel putin 30% mai mici, precum si reduceri ale nivelurilor altor categorii de poluanti in raport cu linia tehnologica existenta;
 • introducerea/extinderea productiei produselor care nu contin plastic, alternative la produsele din plastic de unica folosinta;
 • introducerea/extinderea productiei de ambalaje care nu contin plastic.
 1. sa contina etapele proiectului, precum si structura de finantare pe etape;
 2. sa asigure implementarea proiectului in maximum 16 luni de la data incheierii contractului de finantare;
 3. sa prezinte elementele care fundamenteaza rezultatele estimate la finalizarea proiectului.

 

Reamintim ca in baza prezentei scheme sunt considerate costuri eligibile urmatoarele:

 • costurile investitiilor in active corporale si necorporale;
 • costurile salariale estimate care rezulta din crearea de locuri de munca in urma investitiei realizate, dupa caz.

TVA-ul reprezinta o cheltuiala eligibila in masura in care este nedeductibila si aferenta unui cost eligibil, mentionat anterior.

 

Activele achizitionate trebuie sa fie noi.

Activele necorporale sunt eligibile pentru calculul costurilor de investitii daca indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 • sunt utilizate exclusiv de catre beneficiar la locul realizarii investitiei;
 • sunt amortizabile;
 • sunt achizitionate in conditiile pietei de la terti care nu au legaturi cu cumparatorul;
 • sunt incluse in activele beneficiarului si trebuie sa ramana asociate proiectului pentru care s-a acordat ajutorul de minimis pe o perioada de minimum trei ani.

 

Reamintim faptul ca, pentru a beneficia de ajutor de minimis, beneficiarul trebuie sa transmita Ministerului Economiei urmatoarele documente:

 1. cerere pentru incheierea unui contract de finantare;
 2. certificat constatator eliberat cu cel mult 10 zile lucratoare inainte de data inregistrarii cererii prevazute la lit. a), fie in original, emis de oficiul registrului comertului de pe langa tribunalul unde isi are sediul intreprinderea, fie electronic, cu informatii obtinute de pe portalul de servicii al Oficiului National al Registrului Comertului sau certificat de inscriere in Registrul asociatiilor si fundatilor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, sau certificat de inscriere in registrul special de evidenta al judecatoriei, dupa caz;
 3. situatii financiare anuale aprobate corespunzatoare ultimului exercitiu financiar incheiat, in copie, pentru solicitantii cu o vechime in activitate mai mare de 1 an;
 4. imputernicire semnata de reprezentantul legal al solicitantului, in cazul in care o alta persoana decat acesta semneaza cererea prevazuta la lit. a);
 5. declaratia pe propria raspundere cu privire la orice alt ajutor de minimis primit in precedentele 2 exercitii financiare si in exercitiul financiar in curs;
 6. act de identitate al persoanei autorizate sa reprezinte legal solicitantul, in copie;
 7. plan de investitii;
 8. analiza cu privire la caracterul de circularitate a proiectului propus pentru finantare;
 9. opis cu documentele transmise.

 

  Baza legala:

 • Ordinul ME nr.1436/2022 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru instituirea schemei de ajutor de minimis in vederea tranzitiei catre economia circulara;
 • Ordonanta Guvernului (OG) nr.27/2022 privind reglementarea unor masuri financiare prin instituirea schemei de ajutor de minimis in vederea tranzitiei catre economia circular.