Eliberarea certificatelor de TVA pentru AIC de
mijloace de transport

Reamintim faptul ca Ordinul ANAF nr.1611 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum si pentru aprobarea unor formulare a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.891 din data de 9 septembrie 2022.

Astfel, prezenta procedura se aplica pentru eliberarea certificatelor necesare inmatricularii in Romania a mijloacelor de transport achizitionate din statele membre ale Uniunii Europene de catre persoanele care nu sunt inregistrate si care nu trebuie sa se inregistreze in scopuri de TVA in Romania conform art. 316 din Codul fiscal.

Mentionam ca procedura nu se aplica pentru achizitiile intracomunitare de mijloace de transport efectuate de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA in Romania conform art.316 din Codul fiscal.

Totodata procedura nu se aplica pentru mijloacele de transport achizitionate din Romania sau importate din afara Uniunii Europene.

 

Conform Codului Fiscal, art.266 alin.(3), sunt considerate mijloace de transport noi:

 1. vehiculele terestre cu motor a carui capacitate depaseste 48 cm3 sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu conditia sa nu fi fost livrate cu mai mult de 6 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari care depasesc 6.000 km;

 2. navele care depasesc 7,5 m lungime, cu conditia sa nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat deplasari a caror durata totala depaseste 100 de ore, cu exceptia navelor atribuite navigatiei in largul marii si care sunt utilizate pentru transportul de calatori/bunuri cu plata sau pentru activitati comerciale, industriale sau de pescuit, precum si a navelor utilizate pentru salvare ori asistenta pe mare sau pentru pescuitul de coasta;

 3. aeronavele a caror greutate la decolare depaseste 1.550 kg, cu conditia sa nu fi fost livrate cu mai mult de 3 luni de la data intrarii in functiune sau sa nu fi efectuat zboruri a caror durata totala depaseste 40 de ore, cu exceptia aeronavelor utilizate de companiile aeriene care realizeaza in principal transport international de persoane si/sau de bunuri cu plata.

 

Solicitantii unor certificate care sa ateste plata TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, in conditiile art.324 alin.(3) din Codul fiscal si ale pct.104 alin.(1) din normele metodologice, sunt definiti de prezenta procedura ca fiind:

 1. persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, taxabila in Romania;

 2. persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, dar care sunt sau ar trebui sa fie inregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, taxabila in Romania.

In sensul prezentei proceduri, solicitantii unor certificate care sa ateste ca nu datoreaza TVA in Romania, in conditiile pct. 104 alin. (1) din normele metodologice sunt:

 1. persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal, indiferent daca sunt sau nu inregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care realizeaza in Romania o achizitie intracomunitara de mijloace de transport noi, care nu este impozabila in Romania conform art. 268 din Codul fiscal sau este scutita de taxa conform art. 293 din Codul fiscal;

 2. persoanele neimpozabile care, cu ocazia schimbarii de resedinta, realizeaza un transfer de mijloace de transport noi din alt stat membru in Romania, daca la momentul livrarii nu a putut fi aplicata scutirea prevazuta la echivalentul din legislatia altui stat membru al art. 294 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, avand in vedere faptul ca respectivul transfer nu determina o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania;

 3. persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 316 sau 317 din Codul fiscal, care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 266 alin. (3) din Codul fiscal;

 4. persoanele care nu sunt inregistrate si care nu au obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA conform art. 316, dar care sunt sau ar trebui sa fie inregistrate conform art. 317 din Codul fiscal, care efectueaza o achizitie intracomunitara de mijloace de transport care nu sunt noi in sensul art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, achizitie care nu este taxabila in Romania.

Organul fiscal competent este organul fiscal in a carui raza teritoriala solicitantul isi are domiciliul fiscal sau in a carui evidenta acesta se afla inregistrat ca platitor de impozite si taxe.

Toate documentele depuse la organul fiscal potrivit prezentei proceduri intocmite intr-o limba straina trebuie insotite de traduceri in limba romana certificate de traducatori autorizati, in conditiile art. 8 din Codul de procedura fiscala.

Solicitarea certificatului de TVA:

 Pentru a solicita eliberarea formularului “Certificat privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport”, care sa ateste fie plata taxei pe valoarea adaugata, fie ca nu se datoreaza TVA in Romania, pentru achizitia intracomunitara a unui mijloc de transport, persoanele care au efectuat achizitia intracomunitara de mijloace de transport, trebuie sa depuna la organul fiscal competent, Cerere de eliberare a Certificatului privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport.

Solicitantul unui certificat care sa ateste plata TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, in conditiile art. 324 alin. (3) din Codul fiscal si ale pct. 104 alin. (1) din normele metodologice, depune cererea de eliberare a certificatului dupa depunerea Decontului special de TVA si achitarea taxei datorate.

Modelul si continutul formularului (301) Decont special de taxa pe valoarea adaugata sunt aprobate prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala. Decontul se depune la organul fiscal competent inainte de inmatricularea in Romania a mijlocului de transport, dar nu mai tarziu de data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care ia nastere exigibilitatea taxei aferente achizitiei intracomunitare, potrivit prevederilor art. 324 alin. (2) din Codul fiscal.

Solicitantii unor certificate care sa ateste plata taxei pe valoarea adaugata trebuie sa achite TVA in Romania pana la data la care au obligatia depunerii Decontului special de taxa pe valoarea adaugata.

 

Precizam ca cererea se depune prin mijloace electronice de transmitere la distanta, prin posta sau direct la organul fiscal competent.

Important! Contribuabilii/Platitorii persoane juridice, asocieri si alte entitati fara personalitate juridica, precum si persoane fizice care desfasoara o profesie liberala sau exercita o activitate economica in mod independent in una dintre formele prevazute de OUG 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.182/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, depun cererea prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile art. 79 din Codul de procedura fiscala, respectiv prin inrolarea in sistemul de comunicare electronica dezvoltat de Ministerul Finantelor/Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Solicitantul unui certificat privind TVA, in cazul achizitiei intracomunitare a unei nave sau aeronave, depune Cererea de eliberare a Certificatului privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport insotita de documentul de achizitie din statul membru a mijlocului de transport, de documentul din care sa rezulte data primei inmatriculari a mijlocului de transport si, dupa caz, de orice alte documente din care rezulta ca nu se datoreaza TVA in Romania pentru respectiva achizitie.

Solicitantul unui certificat care sa ateste ca nu datoreaza TVA in Romania, in conditiile art. 324 alin. (2) din Codul fiscal si ale pct. 104 alin. (1) din normele metodologice, pentru situatia in care are loc un transfer al mijlocului de transport nou dintr-un alt stat membru in Romania, depune Cererea de eliberare a Certificatului privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport insotita de dovada schimbarii resedintei.

Eliberarea Certificatului privind TVA:

Pe baza cererii si a documentatiei depuse de solicitant, a informatiilor existente in evidenta fiscala a organului fiscal, precum si a informatiilor obtinute ca urmare a protocolului de colaborare incheiat intre Agentia Nationala de Administrare Fiscala si Regia Autonoma “Registrul Auto Roman”, dupa caz, compartimentul cu atributii in Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 gestionarea declaratiilor fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, analizeaza daca mijlocul de transport se incadreaza sau nu in categoria mijloacelor de transport noi, in sensul art. 266 alin. (3) din Codul fiscal, si daca se datoreaza sau nu se datoreaza TVA pentru respectiva achizitie intracomunitara in Romania.

In conditiile in care din documentatia prezentata sau din informatiile detinute de organul fiscal rezulta ca persoana care solicita Certificatul care atesta plata taxei pe valoarea adaugata/ Certificatul care sa ateste ca nu datoreaza TVA in Romania, ar trebui sa fie inregistrata in scopuri de TVA conform art.317 din Codul fiscal, organul fiscal procedeaza, anterior eliberarii certificatului solicitat, la inregistrarea, din oficiu, in scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal si procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, aprobata prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Pentru solutionarea cererii de eliberare a Certificatului care sa ateste plata TVA, compartimentul de specialitate intocmeste o nota de serviciu pe care o transmite compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori. Compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori verifica in evidenta fiscala efectuarea stingerii TVA aferente fiecarui decont si comunica compartimentului de specialitate informatii cu privire la stingerea integrala a acestei obligatii fiscale.

In conditiile in care stingerea a fost efectuata partial, compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori comunica compartimentului de specialitate faptul ca obligatia fiscala nu a fost stinsa.

Rezultatul analizei efectuate de compartimentul de specialitate se consemneaza in Referatul privind analiza Cererii de eliberare a Certificatului privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport.

In situatia in care a fost achitata TVA aferenta achizitiei intracomunitare a mijlocului de transport, compartimentul de specialitate intocmeste Certificatul privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, avand bifata casuta “a fost achitata TVA aferenta achizitiei intracomunitare a mijlocului de transport”.

Daca din informatiile detinute/primite de organul fiscal nu rezulta toate elementele necesare pentru emiterea Certificatului privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, compartimentul de specialitate poate solicita contribuabilului prezentarea de documente suplimentare, fiind aplicabile prevederile art. 64 alin. (1) din Codul de procedura fiscala.

In situatia in care, ca urmare a analizei efectuate de organul fiscal pentru solutionarea unei cereri de eliberare a unui certificat, fie care sa ateste plata taxei pe valoarea adaugata, fie din care sa rezulte ca nu se datoreaza TVA in Romania, organul fiscal constata ca achizitia intracomunitara a mijlocului de transport este taxabila in Romania conform titlului VII din Codul fiscal, iar solicitantul nu a depus Decontul special de taxa pe valoarea adaugata si/sau nu a achitat TVA datorata, compartimentul de specialitate notifica solicitantul ca operatiunea efectuata este o operatiune pentru care se datoreaza TVA in Romania si pentru care are obligatia sa depuna Decontul special de taxa pe valoarea adaugata si sa plateasca TVA.

 

Dupa inregistrarea Decontului special de taxa pe valoarea adaugata si dupa achitarea TVA in Romania de catre solicitant, compartimentul de specialitate intocmeste Certificatul privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport.

Daca din analiza efectuata rezulta ca achizitia intracomunitara de mijloace de transport nu este taxabila in Romania, respectiv transferul mijlocului de transport nou din alt stat membru al Uniunii Europene in Romania nu determina o achizitie intracomunitara de bunuri in Romania, compartimentul de specialitate intocmeste Certificatul privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, avand bifata casuta “nu se datoreaza TVA in Romania pentru achizitia intracomunitara a mijlocului de transport”.

Certificatul privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, se elibereaza in maximum 5 zile lucratoare de la data depunerii cererii.

 

Extras Anexa nr.3/Ordin 1611/2022 – Certificat privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport:

 Ministerul Finantelor

Agentia Nationala de Administrare Fiscala

Directia Generala Regionala a Finantelor Publice ………………………/D.G.A.M.C.

Unitatea fiscala …………………………….

Nr. de inregistrare …………………………

Data ……………………………….

Sigla

D.G.R.F.P./

D.G.A.M.C.

Adresa:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Ca urmare a Cererii nr. ……………….. din data de …………………

se certifica prin prezentul ca:

Denumirea/Numele si prenumele ………………………………………………………………………………

Cod de identificare fiscala/Cod numeric personal ……………………………………………………….

Domiciliul fiscal:

Localitatea ……………………., str. ………………. nr. ……, bl. ….., ap. ……, et. ……, judetul/sectorul ……………………

|_| a achitat TVA aferenta achizitiei intracomunitare a mijlocului de transport

|_| nu datoreaza TVA in Romania pentru achizitia intracomunitara a mijlocului de transport/transferul mijlocului de transport nou dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene in Romania

Datele de identificare ale mijlocului de transport1

………………………………………………………………………………….

 

1Se inscriu datele de identificare ale mijlocului de transport (categoria, marca, denumirea comerciala, numarul de identificare/seria sasiului, numarul de omologare, dupa caz).

S-a eliberat prezentul certificat in scopul inmatricularii mijlocului de transport in Romania, in conditiile prevazute de art.324 alin.(3) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, si de pct.104 alin.(1) din titlul VII „TVA” al Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr.1/2016, cu modificarile si completarile ulterioare.

Conducatorul unitatii fiscale

Numele si prenumele ………………………………………….

Semnatura si stampila unitatii ……………………………..

Document care contine date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

 

Baza legala:

 • Ordin ANAF 1611 din 5 septembrie 2022 pentru aprobarea Procedurii de eliberare a certificatelor privind TVA, in cazul achizitiilor intracomunitare de mijloace de transport, precum si pentru aprobarea unor formulare;

 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare.