Agentia romana pentru investitii si comert – organizare si functionare

In Monitorul Oficial cu numarul 1048 din data de 28 octombrie 2022 s-a publicat Ordonanta de urgenta (OUG) 147/2022 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Romane pentru Investitii si Comert Exterior, precum si pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.43/2017 privind infiintarea, organizarea si functionarea agentiilor pentru intreprinderi mici si mijlocii, atragere de investitii si promovare a exportului.

Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta se infiinteaza Agentia Romana pentru Investitii si Comert Exterior, denumita in continuare Agentia, organ de specialitate al administratiei publice centrale, cu personalitate juridica, in subordinea Guvernului si coordonarea prim-ministrului, finantat de la bugetul de stat, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, prin reorganizarea ca urmare a divizarii partiale a Ministerului Antreprenoriatului si Turismului.

Ca urmare a divizarii partiale prevazute la alin. (1), Agentia preia activitatile, posturile, personalul si patrimoniul Directiei investitii straine si Departamentului comert exterior, cu exceptia Directiei politici comerciale.

Agentia are ca scop aplicarea politicii Guvernului pentru atragerea investitiilor straine directe si de portofoliu in Romania, promovarea comertului exterior, inclusiv a serviciilor romanesti, exclusiv domeniul turismului, precum si pentru urmarirea investitiilor romanesti in strainatate.

Pentru realizarea obiectivelor in domeniul atragerii investitiilor straine, promovarii comertului exterior si urmaririi investitiilor romanesti in strainatate, Agentia indeplineste urmatoarele functii:

a) de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea, coordonarea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor din domeniul investitiilor straine directe si de portofoliu in Romania, al comertului exterior si al urmaririi investitiilor romanesti in strainatate;

b) de reprezentare, prin care se asigura, in numele statului roman, reprezentarea pe plan intern si extern in domeniul promovarii investitiilor straine directe si de portofoliu in Romania, al comertului exterior si al urmaririi investitiilor romanesti in strainatate;

c) de reglementare, prin care se asigura initierea si elaborarea cadrului normativ necesar in vederea atragerii investitiilor straine directe si de portofoliu, de promovare a comertului exterior si pentru asigurarea urmaririi investitiilor romanesti in strainatate;

d) de strategie, prin care se asigura initierea, elaborarea, promovarea, fundamentarea si aplicarea politicilor si strategiilor Guvernului in domeniul investitiilor straine directe si de portofoliu in Romania, comertului exterior si urmaririi investitiilor romanesti in strainatate.

In indeplinirea functiilor prevazute la art. 2, Agentia are urmatoarele atributii principale:

a) initiaza si coordoneaza elaborarea politicilor si strategiilor de promovare a investitiilor straine in Romania si a programelor de actiune pentru atragerea capitalului strain in economie, colaborand cu ministerele si autoritatile administratiei publice centrale si locale, in conformitate cu prioritatile si cu programul de dezvoltare economica a tarii;

b) initiaza, coordoneaza si asigura controlul activitatilor de promovare a investitiilor straine in Romania, in vederea amplificarii operatiunilor de stimulare a investitiilor directe, autohtone si straine, in industrie, servicii, cercetare stiintifica, dezvoltare tehnologica si inovare, cu efecte indirecte in dezvoltarea regionala si crearea de noi locuri de munca;

c) colaboreaza cu Ministerul Afacerilor Externe si alte ministere, cu Camera de Comert si Industrie a Romaniei, cu Uniunea Camerelor de Comert Bilaterale din Romania si cu alte entitati cu responsabilitati in domeniul exporturilor si investitiilor straine, in vederea promovarii si sustinerii activitatilor de comert exterior si a intereselor investitionale ale mediului de afaceri din Romania;

d) asigura urmarirea investitiilor romanesti in strainatate.

Atributiile detaliate, organizarea, functionarea si numarul maxim de posturi ale Agentiei se stabilesc prin hotarare a Guvernului, in termen de maximum 30 de zile de la intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Conducerea Agentiei este asigurata de un presedinte, cu rang de secretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului.

Presedintele este ajutat in activitatea sa de un vicepresedinte, cu rang de subsecretar de stat, numit si eliberat din functie prin decizie a prim-ministrului.

Agentia are un secretar general, inalt functionar public, numit in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Presedintele Agentiei indeplineste functia de ordonator tertiar de credite.

Agentia preia, pe baza de protocol de predare-primire, incheiat cu Ministerul Antreprenoriatului si Turismului, in termen de 15 zile de la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (2), posturile si personalul Directiei investitii straine si Departamentului comert exterior, cu exceptia Directiei politici comerciale, precum si patrimoniul corespunzator activitatii acestora, stabilit pe baza situatiilor financiare intocmite potrivit prevederilor art. 28 alin. (11) din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

De la data intrarii in vigoare a hotararii Guvernului prevazute la art. 3 alin. (2), Agentia se subroga in toate drepturile si obligatiile decurgand din actele normative, contractele, conventiile, intelegerile, protocoalele, memorandumurile si acordurile aferente activitatii de promovare a investitiilor straine, inclusiv cele privind promovarea investitiilor directe cu impact semnificativ in economie, precum si cele aferente activitatii de promovare a comertului exterior, inclusiv a serviciilor romanesti, cu exceptia domeniului turismului, exercitate de Ministerul Antreprenoriatului si Turismului.