OUG 125/2022 modifica si completeaza OUG 196/2005

Modificarile si completarile se fac astfel:

 • In exercitarea atributiilor privind monitorizarea proiectelor si programelor finantate din Fondul pentru mediu, Administratia Fondului poate colabora cu unitatile administrativ-teritoriale sau cu subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, prin contracte de delegare multianuale incheiate cu acestea, in vederea derularii in comun a proiectelor si programelor pentru protectia mediului care au ca beneficiari finali ai finantarii din Fondul pentru mediu persoane fizice.

Administraţia Fondului este agenţie de implementare a proiectelor/structură de implementare pentru obiective de investiţii din cadrul componentelor Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, în numele beneficiarilor.

 

 • Conform OUG 125/2022, art.9, alin.(1), literele d), q) şi v) se modifică, astfel ca veniturile Fondului pentru mediu se constituie din:

(…)

 1. d) o contributie de 2 lei/kg, datorata pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare obiectivelor minime de valorificare sau incinerare in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si de valorificare prin reciclare si cantitatile de deseuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate in instalatii de incinerare cu recuperare de energie si valorificate prin reciclare, de catre:
 • operatorii economici care introduc pe piata nationala produse ambalate
 • operatorii economici care importa/achizitioneaza intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/consum propriu
 • operatorii economici care supraambaleaza produse ambalate individual in vederea revanzarii/redistribuirii
 • operatorii economici care introduc pe piata nationala ambalaje de desfacere
 • operatorii economici care dau spre inchiriere, sub orice forma, cu titlu profesional, ambalaje;

(….)

 1. q) ecotaxa, in valoare de 0,15 lei/bucata, aplicata tuturor pungilor de transport, cu exceptia celor fabricate din materialele care respecta cerintele SR EN 13432:2002; ecotaxa se incaseaza de la operatorii economici care introduc pe piata nationala astfel de ambalaje de desfacere si se evidentiaza distinct pe documentele de vanzare, iar valoarea acesteia se afiseaza la loc vizibil la punctul de vanzare/desfacere, in vederea informarii consumatorilor finali.

Sunt exceptate de la plata ecotaxei pungile de uz casnic introduse pe piata nationala de catre operatorii economici, acestia avand obligatia sa le inscriptioneze individual cu sintagma «pungi de uz casnic».

Este interzisa comercializarea pungilor de uz casnic ca ambalaje la punctul de vanzare/desfacere.

(….)

 1. v) o contributie de 2 lei/kg, datorata de catre:

operatorii economici autorizati pentru implementarea raspunderii extinse a producatorului in domeniul ambalajelor si deseurilor de ambalaje, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatile de deseuri corespunzatoare obiectivelor anuale si cantitatile efectiv valorificate, in limita garantiei prevazute de Legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor si a deseurilor de ambalaje, cu modificarile si completarile ulterioare

persoane juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei pentru preluarea responsabilitatii pentru gestionarea deseurilor de anvelope uzate, plata facandu-se pentru diferenta dintre cantitatile corespunzatoare obiectivelor anuale de gestionare a deseurilor de anvelope uzate si cantitatile efectiv gestionate.

Prevederile acestui paragraf vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2023.

 • Contribuţiile prevăzute la art.9 alin.(1) lit.d), i), v), w)-y) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivelor stabilite de legislaţia în vigoare, pentru:

a) cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare ambalajelor pe care operatorii economici prevazuti la pct 2 lit d nu le-au contractat cu operatorii economici autorizati pentru implementarea obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului;

b) cantitatile de deseuri de ambalaje pentru care operatorii economici prevazuti la pct 2 lit d au incheiat contracte cu operatorii economici autorizati pentru implementarea obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului si pentru care acestia din urma nu au indeplinit obiectivele prevazute de lege, dupa executarea garantiei prevazute de Legea nr. 249/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) cantitatile de deseuri de ambalaje corespunzatoare ambalajelor pe care operatorii economici autorizati pentru implementarea obligatiilor privind raspunderea extinsa a producatorului, prevazute la pct 2 lit v, le-au contractat;

d) cantitatile de deseuri de anvelope uzate corespunzatoare anvelopelor noi si/sau uzate, destinate reutilizarii, pentru care persoanele juridice legal constituite, prevazute la pct 2 lit v, au preluat responsabilitatea;

Prevederile acestui paragraf vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2023.

 • Aplicatia informatica SIATD se utilizeaza de catre persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei prevazute la pct 2 lit v, care gestioneaza deseuri de ambalaje, de catre operatorii economici care desfasoara activitati de colectare, valorificare sau salubrizare si raporteaza deseuri pentru contribuabilii prevazuti la pct 2 lit v si pentru operatorii economici autorizati pentru preluarea obligatiilor anuale de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice , precum si de catre persoanele juridice ale caror costuri nete si/sau costuri de colectare, valorificare, sortare sau raportare sunt finantate de catre aceste persoane juridice.

Persoanele juridice prevazute anterior trebuie sa respecte termenele prevazute in Instructiunile de utilizare a aplicatiei informatice SIATD, in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri de ambalaje, anvelope, echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori portabili in sistemul raspunderii extinse a producatorului, aprobate prin ordinul ministrului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului.

De la data de 1 ianuarie 2023, aplicatia informatica SIATD se utilizeaza de catre persoanele juridice legal constituite, autorizate de Comisia Nationala pentru Reciclarea Materialelor din cadrul Ministerului Economiei prevazute la pct 2 lit v care gestioneaza anvelope uzate si persoanele juridice care gestioneaza baterii si acumulatori portabili, precum si echipamente electrice si electronice.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, aplicatia informatica SIATD se utilizeaza de catre persoanele juridice care gestioneaza deseuri municipale.

Mentionam ca aplicatia informatica SIATD se utilizeaza si de catre operatorii economici care transporta transfrontalier deseuri in vederea valorificarii in Romania.

 • Sumele provenite din ecotaxa (mentionate la art.9, alin.1,lit.q), in valoare de 0,15 lei/bucata, se declara si se platesc trimestrial de catre persoanele juridice care desfasoara respectivele activitati, pana la data de 25 a lunii urmatoare trimestrului in care s-a desfasurat activitatea. Persoanele juridice vor declara trimestrial numarul de pungi de transport, fiecare material component al acestora, precum si grosimea peretelui respectivelor pungi.

In cazul operatorilor economici care au incheiat contracte cu operatorii autorizati prevazuti la art.9, alin.(1), lit. v), sumele prevazute la art.9, alin.(1), lit. d) se stabilesc prin decizie emisa de Administratia Fondului, dupa executarea garantiei si se platesc in functie de data comunicarii deciziei, astfel:

 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 1-15 din luna, termenul de plata este pana la data de 5 a lunii urmatoare inclusiv;
 • daca data comunicarii este cuprinsa in intervalul 16-31 din luna, termenul de plata este pana la data de 20 a lunii urmatoare inclusiv.

 

 • Declaratia se depune la Administratia Fondului prin mijloace electronice de transmitere la distanta, iar plata se realizeaza intr-un cont de venituri al bugetului Fondului pentru mediu, distinct, deschis la trezorerie pe numele acesteia.
 • Este important de mentionat ca incepand cu data de 1 ianuarie 2023, cantitatile de deseuri de ambalaje care nu se regasesc in aplicatia informatica SIATD nu vor fi luate in calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deseurilor.
 • Incepand cu data de 1 ianuarie 2024, cantitatile de deseuri de anvelope, echipamente electrice si electronice, baterii si acumulatori portabili care nu se regasesc in aplicatia informatica SIATD nu vor fi luate in calcul la realizarea obiectivelor minime de gestionare a deseurilor.
 • Introducerea unui nou capitol, denumit „Garantii”:

Administratia Fondului gestioneaza un cont separat la Trezoreria Statului, in care se incaseaza de la producatorii de echipamente electrice si electronice, respectiv de la organizatiile colective sumele incasate din executarea garantiei constituite potrivit prevederilor  din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 5/2015 privind deseurile de echipamente electrice si electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Administratia Fondului verifica corectitudinea datelor raportate de catre producatori si organizatii colective, precum si modul de calcul si de constituire a garantiei .

Metodologia de constituire si gestionare a garantiei financiare pentru producatorii de echipamente electrice si electronice si pentru organizatiile colective, precum si cu privire la utilizarea acesteia de catre Administratia Fondului se stabileste prin ordin al conducatorului autoritatii publice centrale pentru protectia mediului, la propunerea Administratiei Fondului.

Administratia Fondului executa garantia financiara constituita de catre producatorul individual, dupa cum urmeaza:

a) in cazul in care producatorul isi inceteaza activitatea inainte de terminarea perioadei de garantare, pentru produsele introduse pe piata nationala si ramase negestionate, pentru care a constituit garantia;

b) in cazul in care producatorul, la sfarsitul perioadei de garantare, nu isi indeplineste obligatia de finantare a colectarii, tratarii, reciclarii, valorificarii si eliminarii nepoluante a deseurilor provenite de la echipamentele electrice si electronice introduse pe piata nationala, pentru care a constituit garantia si care au ramas negestionate;

c) in cazul neindeplinirii obligatiilor de finantare a colectarii, tratarii, reciclarii, valorificarii si eliminarii nepoluante a deseurilor de echipamente electrice si electronice, pentru echipamentele electrice si electronice pentru care producatorul nu si-a indeplinit obligatiile.

 

Administratia Fondului autorizeaza utilizarea sumelor incasate ca urmare a executarii garantiilor financiare, pentru finantarea proiectelor de colectare, transport, tratare, reciclare, valorificare si eliminare in conditii de protectie a mediului a deseurilor de echipamente electrice si electronice provenite de la gospodariile particulare.

Sumele provenite din executarea garantiei se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.

 • Inserarea unor noi sanctiuni, care vor intra in vigoare de la 01.01.2023:

Neutilizarea aplicatiei informatice SIATD de catre persoanele juridice obligate constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 80.000 lei la 100.000 lei.

Nerespectarea termenelor prevazute in Instructiunile de utilizare a aplicatiei informatice SIATD, in vederea monitorizarii si verificarii corectitudinii tranzactiilor cu deseuri, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 10.000 lei.

Nerespectarea obligatiei de evidentiere a ecotaxei pe documentele de vanzare, prevazute la art. 9 alin. (1) lit. q), constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 10.000 lei.

Nerespectarea interdictiei de comercializare de catre operatorii economici, prin punctele de vanzare/desfacere a pungilor de uz casnic ca ambalaje, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 9.000 lei la 10.000 lei.

Nerespectarea obligatiei de inscriptionare sau inscriptionarea eronata a pungilor de uz casnic de catre operatorii economici care le introduc pe piata nationala, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 20.000 lei la 25.000 lei.

Inscriptionarea pungilor de transport care nu intra in categoria pungilor de uz casnic, cu sintagma «pungi de uz casnic», constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 40.000 lei la 50.000 lei.

Calcularea in mod eronat a garantiei constituite constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 90.000 lei la 100.000 lei.

Raportarea de date false prin intermediul aplicatiei informatice SIATD, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 200.000 lei la 250.000 lei.