Ordinul ANAF nr.1636 pentru aprobarea Procedurii si a conditiilor de inregistrare a reprezentantilor persoanelor nerezidente care sunt obligate sa calculeze, sa declare si sa plateasca contributia la Fondul de Tranzitie Energetica

In Referatul de aprobare a actului normativ, ANAF mentioneaza ca, prin art. I pct. 13 din OUG nr. 119/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022 – 31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei, a fost introdusa prevederea potrivit careia, incepand cu data de 1 septembrie 2022, pe perioada de aplicare a dispozitiilor ordonantei de urgenta, producatorii de energie electrica, entitatile agregate de producere a energiei electrice, traderii, furnizorii care desfasoara activitatea de trading si agregatorii care tranzactioneaza cantitati de energie electrica si/sau gaze naturale pe piata angro platesc o contributie la Fondul de Tranzitie Energetica.

Potrivit art. IV din aceasta ordonanta de urgenta, in vederea platii contributiei, persoanele nerezidente care desfasoara tranzactii pe piata de energie din Romania sunt obligate sa calculeze, sa declare si sa plateasca contributia direct sau sa desemneze un reprezentant pentru indeplinirea obligatiilor ce ii revin in baza prevederilor acestui act normativ.

In conditiile in care persoana nerezidenta opteaza pentru indeplinirea acestor obigatii prin reprezentant, reprezentantul desemnat trebuie sa aiba domiciliul/sediul in Romania si raspunde in solidar cu nerezidentul, pentru declararea si plata contributiei.

 

Procedura si conditiile de inregistrare:

Procedura se aplica in cazul in care persoanele nerezidente, care desfasoara tranzactii pe piata de energie din Romania si care sunt obligate sa calculeze, sa declare si sa plateasca contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, opteaza pentru desemnarea unui reprezentant pentru indeplinirea acestor obligatii.

Obligatiile privind contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, pentru a caror indeplinire persoanele nerezidente pot opta pentru desemnarea unui reprezentant potrivit prezentei proceduri, sunt cele prevazute de OUG 119/2022 pentru modificarea si completarea OUG nr. 27/2022 privind masurile aplicabile clientilor finali din piata de energie electrica si gaze naturale in perioada 1 aprilie 2022-31 martie 2023, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul energiei, denumita in continuare OUG 119/2022.

Prezenta procedura se aplica de catre compartimentul cu atributii in domeniul inregistrarii fiscale, denumit in continuare compartiment de specialitate, din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea fiscala a persoanei nerezidente, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

In situatia in care persoana nerezidenta este inregistrata fiscal la Administratia fiscala pentru contribuabili nerezidenti, acest organ fiscal este organ fiscal competent si pentru administrarea obligatiilor privind contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, datorata de persoana nerezidenta.

In conditiile in care persoana nerezidenta si-a desemnat un imputernicit potrivit art. 18 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul de procedura fiscala), respectiv un reprezentant fiscal in conditiile titlului VII „Taxa pe valoarea adaugata” sau titlului VIII „Accize si alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal), dupa caz, organul fiscal competent in a carui raza teritoriala se afla domiciliul fiscal al imputernicitului sau in a carui evidenta fiscala este inregistrat reprezentantul fiscal este organ fiscal competent si pentru administrarea obligatiilor privind contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, datorata de persoana nerezidenta care desfasoara tranzactii pe piata de energie din Romania.

In situatia in care persoana nerezidenta care desfasoara tranzactii pe piata de energie din Romania, care este obligata sa calculeze, sa declare si sa plateasca contributia potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2022, nu este inregistrata fiscal in Romania, aceasta trebuie sa solicite inregistrarea fiscala, in conditiile prevazute de titlul IV „Inregistrarea fiscala” din Codul de procedura fiscala, prin depunerea declaratiei de inregistrare fiscala, potrivit reglementarilor legale in vigoare.

Persoana nerezidenta care este obligata sa calculeze, sa declare si sa plateasca contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, daca opteaza pentru indeplinirea acestor obligatii prin reprezentant, desemneaza reprezentantul printr-o cerere depusa la organul fiscal competent.

Poate fi desemnat ca reprezentant orice persoana inregistrata fiscal in Romania, care are domiciliu/sediu in Romania.

Nu se admite decat un singur reprezentant pentru ansamblul obligatiilor care ii revin persoanei nerezidente potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2022.

 

Cererea de desemnare a reprezentantului se depune insotita de urmatoarele acte/documente:

  1. a) actul de imputernicire, din care sa rezulte, in mod expres, calitatea de reprezentant pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin persoanei nerezidente potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2022;
  2. b) acceptul scris al persoanei propuse ca reprezentant, prin care aceasta se angajeaza sa indeplineasca obligatiile ce ii revin conform Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2022 si sa raspunda in solidar cu persoana nerezidenta, pentru declararea si plata contributiei;
  3. c) dovada constituirii garantiei sub forma de scrisoare de garantie bancara sau cash colateral, in cuantum de 1 milion euro, echivalent in lei, potrivit art. IV alin. (5) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 119/2022.

 

Compartimentul de specialitate organizeaza, prin intermediul sistemului informatic, o evidenta speciala in care se inscriu persoanele acceptate ca reprezentanti, evidenta care va fi pusa la dispozitia celorlalte structuri cu atributii in administrarea obligatiilor privind contributia la Fondul de Tranzitie Energetica, din cadrul organelor fiscale.

Evidenta speciala a reprezentantilor desemnati potrivit OUG 119/2022 contine urmatoarele informatii:

  1. a) datele de identificare, respectiv denumirea/numele, prenumele si codul de identificare fiscala ale persoanei desemnate ca reprezentant si acceptate de organul fiscal;
  2. b) datele de identificare, respectiv denumire/nume, prenume si codul de identificare fiscala ale persoanei nerezidente pentru care a fost acceptat reprezentantul;
  3. c) numarul si data deciziei prin care organul fiscal a aprobat cererea de desemnare a reprezentantului;
  4. d) data de la care incepe mandatul de reprezentant si data incetarii acestuia. Data de la care incepe mandatul de reprezentant este data comunicarii deciziei de acceptare a reprezentantului sau o data ulterioara stabilita prin actul de imputernicire depus la organul fiscal.

 

Evidenta speciala se actualizeaza permanent cu informatii privind reprezentantii acceptati de organul fiscal, precum si cu informatii privind incetarea mandatelor de reprezentanti.

In cazul respingerii cererii de desemnare a reprezentantului, decizia organului fiscal se comunica ambelor parti, cu motivarea refuzului.

Reprezentantul, dupa ce a fost acceptat de organul fiscal competent, raspunde in solidar cu persoana nerezidenta pentru declararea si plata contributiei, potrivit dispozitiilor OUG 119/2022, pentru perioada pentru care a fost desemnat ca reprezentant.

Persoana desemnata ca reprezentant ramane raspunzatoare in solidar cu persoana nerezidenta pentru obligatiile datorate pentru perioada in care a fost valabil mandatul de reprezentare, indiferent daca persoana nerezidenta continua sau nu desfasurarea de activitati in Romania, potrivit OUG 119/2022.

In conditiile in care mandatul reprezentantului inceteaza, persoana nerezidenta trebuie sa anunte in scris organul fiscal competent cu privire la faptul ca mandatul reprezentantului a incetat.

In situatia in care persoana nerezidenta isi desemneaza un alt reprezentant in scopul indeplinirii obligatiilor prevazute de OUG 119/2022, dispozitiile prezentei proceduri sunt aplicabile in mod corespunzator.

In situatia in care competenta de administrare fiscala a persoanei nerezidente se schimba, in conditiile legii, vechiul organ fiscal competent transmite noului organ fiscal competent si informatiile privind reprezentantul acceptat de organul fiscal, inscrise in evidenta speciala a reprezentantilor persoanelor nerezidente, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 119/2022.