Info – Procedura acces online al salariatilor in Revisal

In Monitorul Oficial 937 din 26.09.2022 a fost publicata Hotararea 1164 privind aprobarea procedurii de acces online a salariatilor sau a fostilor salariati la datele din registrul general de evidenta a salariatilor.

Astfel, salariatii sau fostii salariati vor avea acces online la datele din REVISAL din anul 2025. Guvernul a hotarat sa amane masura pana la refacerea platformei cu bani din PNRR. 

Pana la data la care sistemul informatic va fi functional si pentru a pune in practica facilitarea accesului salariatilor/fostilor salariati la datele lor din registru, inspectoratele teritoriale de munca au obligatia sa elibereze la solicitarea scrisa a acestora, un extras care sa reflecte activitatea prestata de catre acestia in baza unui contract individual de munca, in termen de cel mult 15 zile de la data inregistrarii solicitarii.

Pentru accesul online in Revisal salariatul sau fostul salariat se poate prezenta personal la sediul inspectoratului teritorial de munca sau prin imputernicit, in vederea obtinerii numelui de utilizator si a parolei.

Obtinerea numelui de utilizator si a parolei se face in baza prezentarii urmatoarelor documente:

  1. a) solicitare scrisa pentru eliberarea numelui de utilizator si a parolei, conform modelului de mai jos;
  2. b) cartea de identitate, in original sau scanata;
  3. c) procura speciala, pentru cererile formulate de persoana imputernicita, in original, sau duplicat de pe actul original.

Vechimea in munca sau in specialitate poate fi dovedita cu extrasul generat online din registru asumat de angajator prin semnatura, care atesta activitatea desfasurata, durata activitatii, salariul, vechimea in munca si in specialitate, conform documentelor detinute de angajator. 

 

MODEL SOLICITARE

Catre

Inspectoratul teritorial de munca ……………………………….

Subsemnatul(a), ………………..……………….., legitimat(a) cu C.I. seria …… nr. …, CNP ………………, domiciliat(a) in judetul ………………………, localitatea ………………………………………………, str. ………………………………………………………. nr. …., bl. …., sc. ….., ap. ….., avand calitatea de salariat/fost salariat la societatea ………………, cu sediul in ……………….., cunoscand prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificarile si completarile ulterioare, cu privire la falsul in declaratii, solicit numele de utilizator si parola/schimbarea numelui de utilizator si a parolei necesare pentru accesarea Registrului general de evidenta a salariatilor.

 

Numele si prenumele . ………………………………………………….

Semnatura ………………………………………………….

Data ………………………………………………….