Raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit

Pe data de 26 iulie 2022, Ministerul de Finante a publicat un proiect legislativ pentru modificarea reglementarilor contabile (O 1802/2014), ca urmare a necesitatii transpunerii unei noi directive europene care stabileste obligatia prezentarii de catre anumite entitati de informatii privind impozitul pe profit.

Conform documentului, noile cerinte de prezentare vizeaza doar o parte dintre entitati, respectiv cele care se incadreaza intr-un anumit criteriu de marime.

Principala prevedere a directivei se refera la grupurile multinationale si, dupa caz, anumite entitati autonome, care ar trebui sa furnizeze publicului un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit atunci cand depasesc un anumit nivel al cifrei de afaceri nete/al veniturilor, pe parcursul a doua exercitii financiare consecutive, in functie de veniturile consolidate ale grupului sau de veniturile entitatii autonome. Subliniem faptul ca o astfel de obligatie nu se mai aplica atunci cand indicatorii respectivi inceteaza sa depaseasca cuantumul relevant pe parcursul a doua exercitii financiare consecutive.

Astfel, in cuprinsul Ordinului 1802/2014 se introduce un capitol nou in reglementari intitulat: Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit.

Entitatile si sucursalele care au obligatia de a transmite rapoarte cu privire la impozitul pe profit sunt societatile-mama finale, a caror cifra de afaceri neta consolidata a depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei (echivalentul a 747.474.740 euro la cursul valutar publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene la data de 21 decembrie 2021), astfel cum se reflecta in situatiile lor financiare anuale consolidate. Acestea au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.

O societate-mama finala nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite anterior atunci cand cifra de afaceri neta consolidata a acesteia la data bilantului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare anuale consolidate.

Entitatile autonome a caror cifra de afaceri neta a depasit la data bilantului lor, pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, cuantumul de 3.700.000.000 lei, astfel cum se reflecta in situatiile lor financiare anuale individuale, au obligatia sa intocmeasca, sa publice si sa asigure accesul la un raport privind informatiile referitoare la impozitul pe profit pentru cel mai recent dintre respectivele doua exercitii financiare consecutive.

O entitate nu mai face obiectul obligatiilor de raportare stabilite la alineatul anterior atunci cand cifra de afaceri neta a acesteia la data bilantului scade sub cuantumul de 3.700.000.000 lei pentru fiecare dintre ultimele doua exercitii financiare consecutive, astfel cum se reflecta in situatiile sale financiare.

Precizam ca raportul include informatii cu privire la toate activitatile entitatii autonome sau ale societatii-mama finale, inclusiv activitatile tuturor entitatilor afiliate, consolidate in situatiile financiare aferente exercitiului financiar in cauza.

Raportul privind informatiile referitoare la impozitul pe profit si declaratia se publica in termen de 12 luni de la data bilantului exercitiului financiar pentru care este intocmit raportul, in conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/1132 a Parlamentului European si a Consiliului, asa cum este transpusa in legislatia nationala.