Obligatii fiscale privind veniturile din meditatii

 Persoanele fizice care intentioneaza sa realizeze sau realizeaza deja in mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentand meditatii, au obligatia de a se inregistra la Oficiul National al Registrului Comertului si de a solicita autorizarea functionarii, in conditiile prevazute de OUG nr.44/2008, in urmatoarele forme de organizare:

 • individual si independent, ca persoane fizice autorizate;
 • ca intreprinzatori titulari ai unei intreprinderi individuale;
 • ca membri ai unei intreprinderi familiale.

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) de pe langa tribunal va elibera certificatul de inregistrare, continand codul unic de inregistrare.

Ulterior inregistrarii la ONRC, persoana fizica ce obtine venituri din meditatii are si obligatii fiscale – declarative si de plata din punct de vedere al impozitului pe venit si contributii sociale.

 Depunerea Declaratie unice (formular 212):

In conditiile in care incepe activitatea in cursul anului fiscal, persoana fizica va depune Declaratia unica in termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

Daca PF incepe activitatea in luna decembrie a anului de impunere, persoana fizica va depune Declaratia unica „Capitolul I. Date privind veniturile realizate” pana la data de 25 mai inclusiv a anului urmator celui de impunere.

Este util de mentionat faptul ca la completarea Declaratiei unice, contribuabilul estimeaza veniturile care vor fi obtinute in anul inceperii activitatii si isi exercita si optiunea privind determinarea venitului net anual:

 • fie pe baza normelor de venit;
 • fie in sistem real, pe baza datelor din contabilitate

 Stabilirea venitului net anual pe baza normelor de venit:

In situatia in care venitul net anual din activitati independente se determina pe baza de norme de venit, la stabilirea acestuia se utilizeaza normele de venit de la locul desfasurarii activitatii.

Impozitul se calculeaza prin aplicarea cotei de 10% asupra normei de venit sau asupra normei de venit ajustate, dupa caz.

Normele anuale de venit pe anul 2022, stabilite pentru activitati independente, conform art. 69 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , precum si coeficientii de corectie se regasesc pe website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF), la sectiunea Asistenta pentru      contribuabili/Declaratii obligatii fiscale/Norme de venit, pentru fiecare judet in parte:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/AsistentaContribuabili_r/Normevenit2022/Norme_venit_2022.html

Subliniem faptul ca Ministerul Finantelor Publice (MFP) elaboreaza nomenclatorul activitatilor pentru care venitul net se poate determina pe baza normelor anuale de venit, care se aproba prin ordin al ministrului finantelor publice, in conformitate cu activitatile din Clasificarea activitatilor din economia nationala – CAEN.

Regasim in Normele anuale de venit pe anul 2022 la pozitia 104 CAEN 8559 „Alte forme de invatamant” pentru activitatea independenta – Servicii executate de meditatori.

In conditiile in care activitatea de meditatii se desfasoara pe perioade mai mici decat anul calendaristic, norma de venit aferenta acelei activitati se reduce proportional.

Daca o persoana fizica desfasoara doua sau mai multe activitati care genereaza venituri din activitati independente (activitati de productie, comert si prestari de servicii), venitul net din aceste activitati se stabileste de catre contribuabil prin insumarea nivelului normelor de venit corespunzatoare fiecarei activitati.

In situatia in care o persoana fizica desfasoara o activitate inclusa in nomenclator si o alta activitate independenta, venitul net anual se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

Contribuabilii pentru care venitul net se determina pe baza de norme de venit si care in anul fiscal anterior au inregistrat un venit brut anual mai mare decat echivalentul in lei al sumei de 100.000 euro, incepand cu anul fiscal urmator au obligatia determinarii venitului net anual in sistem real.

Precizam ca echivalentul in lei al plafonului de 100.000 euro se calculeaza utilizand cursul de schimb mediu anual comunicat de BNR, la sfarsitul anului fiscal.

Este foarte important de precizat faptul ca se pot ajusta normele anuale de venit in declaratia unica.

Ajustarea normelor anuale de venit se realizeaza de catre contribuabil prin aplicarea coeficientilor de corectie publicati de catre Directiile generale regionale ale finantelor publice (calitatea de salariat, varsta, grad invaliditate handicap, spatiu inchiriat, studenti, dupa caz.).

Coeficientii de corectie sunt mentionati in cuprinsul normelor anuale de venit si pot fi de majorare sau reducere.

Daca activitatea inceteaza in cursul anului/se intrerupe temporar, contribuabilul are obligatia sa depuna la organul fiscal Declaratie Unica – Capitolul II -Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate si sa recalculeze impozitul pe venit, in 30 de zile de la producerea evenimentului.

Contribuabilii care care stabilesc venitul anual pe baza normelor de venit, nu au obligatia conducerii evidentei contabile, in schimb au obligatia completarii Registrului de evidenta fiscala numai la partea de venituri.

 

 Stabilirea venitului net anual in sistem real:

Venitul net anual din activitati independente se determina in sistem real, pe baza datelor din contabilitate, ca diferenta intre venitul brut si cheltuielile deductibile efectuate in scopul realizarii de venituri.

Venitul brut cuprinde in principal sumele incasate si echivalentul in lei al veniturilor in natura obtinute din desfasurarea activitatii.

Conform art.68, alin.(4) din Codul Fiscal si a pct.7, alin.(5) din normele de aplicare a CF, principalele conditii generale pe care trebuie sa le indeplineasca cheltuielile efectuate in scopul desfasurarii activitatii independente, pentru a putea fi deduse, in functie de natura acestora:

 • sa fie efectuate in cadrul activitatilor independente, justificate prin documente;
 • sa fie cuprinse in cheltuielile exercitiului financiar al anului in cursul caruia au fost platite;
 • sa respecte regulile privind amortizarea;
 • sa fie efectuate in scopul desfasurarii activitatii si reglementate prin acte normative in vigoare.

Precizam ca la art.68 alin.(5) din CF sunt prevazute cheltuielile cu deductibilitate limitata. Cheltuielile nedeductibile sunt prevazute la art.68 alin.(7) din Codul Fiscal.

Declararea venitului net anual estimat si calculul impozitului pe venit:

Conform actualelor dispozitii, contribuabilul are obligatia estimarii venitului net anual pentru anul fiscal curent, si a stabilirii impozitului anual estimat, prin depunerea D.U. – Capitolul II.Date privind impozitul pe  veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale datorate:

 • pana la data de 25 mai inclusiv a anului de realizare a venitului;
 • in 30 de zile de la data inceperii activitatii- daca incep activitatea in cursul anului fiscal.

Impozitul se determina prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual estimat considerat venit impozabil.

In conditiile in care activitatea inceteaza in cursul anului/se intrerupe temporar, contribuabilul are obligatia sa depuna la organul fiscal Declaratia Unica – Capitolul II-Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza in Romania si contributiile sociale   datorate si sa recalculeze impozitul pe venit, in 30 de zile de la producerea evenimentului.

 

Declararea venitului net anual realizat si stabilirea impozitului anual datorat:

Contribuabilul are obligatia declararii venitului net anual si a stabilirii impozitului anual datorat prin completarea D.U. – Capitolul I – Date privind veniturile realizate pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

Ulterior incheierii anului:

 • venit net anual se recalculeaza, dupa caz, prin deducerea pierderilor fiscale reportate;
 • din venitul net anual recalculat se deduce, dupa caz, contributia de asigurari sociale datorata si se obtine venitul net anual impozabil;
 • se stabileste impozitul anual datorat prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil-termen de plata pana la data de 25 mai, inclusiv, a anului urmator celui de realizare a venitului.

Registre obligatorii in cazul stabilirea venitului anual in sistem real:

 • Registrul de incasari si plati – se inregistreaza cronologic toate sumele incasate si platite atat in numerar cat si prin conturi bancare, pe baza documentelor justificative;
 • Registrul inventar – se inscriu toate bunurile, drepturile si obligatiile aferente desfasurarii activitatii, acestea reprezentand patrimoniul afacerii;
 • Registrul de evidenta fiscala – in vederea stabilirii venitului net anual sau a pierderii nete anuale si a completarii D.U.

Se completeaza anual cu totalul veniturilor si al cheltuielilor efectuate in scopul realizarii acestora in anul curent pentru intreaga perioada de activitate desfasurata in anul fiscal precedent, pana la data depunerii D.U. dar nu mai tarziu de 25 mai.

Datele completate trebuie sa corespunda cu cele cuprinse in DU si in orice alta declaratie rectificativa depusa ulterior.

Se inscriu doar cheltuielile deductibile anual, cheltuieli care trebuie sa corespunda cu cele inscrise in DU.

Este important de precizat faptul ca poate fi tinut in forma scrisa sau electronica cu respectarea modelului prevazut in OMF nr.3254/2017.

Se pastreaza la domiciliul fiscal fie in forma scrisa, fie in format electronic.

Obligatii fiscale declarative –  contributiile sociale:

Pentru veniturile din activitati independente, din care fac parte si veniturile din meditatii, se datoreaza in functie de nivelul veniturilor :

 • Contributia de asigurari sociale (CAS)-cota de 25%
 • Contributia de asigurari sociale de sanatate (CASS)-cota de 10%

 

Contributia de asigurari sociale (CAS) se datoreaza daca persoana estimeza venituri din meditatii (norma anuala de venit ajustata sau venitul net anual), cumulate, dupa caz, cu alte venituri nete din activitati independente si/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuala, cel putin egale cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la termenul de depunere a declaratiei unice estimative:

– pentru anul 2022: salariul minim brut 2.550 lei -> plafon 12 luni x 2.550 lei=30.600 lei CAS= 25% x venitul ales ( care nu poate fi mai mic decat 12 luni x salariul minim)

– pentru anul 2022: 25% x minim 30.600 lei=minim 7.650 lei

Mentionam ca nu datoreaza CAS pensionarii si persoanele fizice asigurate in sisteme proprii de asigurari sociale (avocati, notari, cadre militare) care nu au obligatia asigurarii in sistemul public de pensii.

In conditiile in care veniturile estimate nu se incadreaza in plafon, persoanele pot opta pentru plata CAS pentru anul curent in aceleasi conditii prevazute pentru persoanele care estimeaza venituri anuale peste nivelul plafonului.

Termen de plata è 25 Mai a anului urmator celui de realizarea a veniturilor.

Contributia de asigurari sociale de snanatate (CASS) se datoreaza daca persoana realizeaza venituri din meditatii (norma anuala de venit ajustata sau venitul net anual), cumulate, dupa caz, cu alte venituri nete din activitati independente si/sau venituri din drepturi de proprietate intelectuala, asocierea cu o persoana juridica, cedarea folosintei bunurilor, investitii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura si alte surse cel putin egale cu 12 salarii minime brute pe tara, in vigoare la 25 mai a anului de realizare a veniturilor.

 • pentru anul 2022: salariul minim brut 2.550 lei -> plafon 12 luni x 2.550 lei=30.600 lei CASS= 10% x 12 salarii minime brute pe tara
 • pentru anul 2022: 10% x 30.600 lei = 3.060 lei

Important! Se datoreaza CASS, in functie de plafon, indiferent daca persoana are calitatea de salariat sau pensionar.

In conditiile in care veniturile estimate nu se incadreaza in plafon, persoanele pot opta pentru asigurarea la sistemul asigurarilor sociale de sanatate pentru anul curent prin depunerea DU.

 • CASS datorata=10% x 6 salarii de baza minime brute pe tara -daca declaratia se depune pana la data de 25 mai a anului de realizare a veniturilor;
 • CASS datorata=10% x numarul de luni ramase pana la 25 mai a anului urmator celui de realizare a veniturilor-daca declaratia se depune dupa data de 25 mai a anului de realizare a veniturilor.

Termen de plata è 25 Mai a anului urmator celui de realizarea a veniturilor.

 Taxa pe valoare adaugata:

 Contribuabilii, persoane fizice, care intentioneaza sa realizeze sau realizeaza deja in mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentand meditatii (altele decat cadrele didactice din domeniul invatamantului scolar, preuniversitar si universitar), au obligatia sa tina evidente corecte si complete ale tuturor operatiunilor efectuate in desfasurarea activitatii lor cu ajutorul Jurnalului de vanzari, si al Jurnalului de cumparari si se inregistreaza in scopuri de TVA in urmatoarele situatii:

 • prin optiune;
 • la depasirea plafonului de scutire de 300.000 lei prevazut in Codul fiscal;
 • in situatia in care efectueaza achizitii intracomunitare, presteaza sau primesc servicii catre/de la persoane impozabile din UE.

Precizam ca meditatiile acordate in particular de cadre didactice din domeniul invatamantului scolar, preuniversitar si universitar reprezinta operatiuni scutite de taxa pe valoare adaugata.

 

Baza legala:

 • Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare; Veniturile obtinute din meditatii sunt asimilate veniturilor din activitati independente si sunt tratate in Codul Fiscal la Titlul IV, CAPITOLUL II – Venituri din activitati independente.
 • HG 1/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OPANAF nr.2127/2021 din 30 decembrie 2021 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului 212 „Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • OUG nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • OMFP nr.3254/2017 privind Registrul de evidenta fiscala pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • HG nr.65 /1997 privind aprobarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN;
 • OUG nr.28 /1999 republicata, privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.