Veniturile din subventii in agricultura

Entitatile din agricultura pot beneficia de anumite forme de sprijin financiar, reglementate prin diferite acte normative.

In masura in care fondurile astfel alocate reprezinta din punct de vedere contabil subventii, tratamentul contabil al acestora este acelasi pentru toate categoriile de operatori economici.

Prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2021, publicata in MO nr.191 din data de 25 februarie 2021, au fost aprobate schemele de plati ca mecanisme de sustinere si de garantare a protectiei drepturilor beneficiarilor, respectiv schemele de plati directe si ajutoarele nationale tranzitorii, care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022.

Scheme de plati directe:

Conform aceluiasi act normativ, schemele de plati directe sunt urmatoarele:

 • schema de plata unica pe suprafata;
 • plata redistributiva;
 • plata pentru practici agricole benefice pentru clima si mediu;
 • plata pentru tinerii fermieri;
 • schema de sprijin cuplat;
 • schema simplificata pentru micii fermieri.

Prin definitie, fermierul este o persoana fizica sau juridica ori o forma asociativa de persoane fizice sau juridice, indiferent de statutul juridic al acesteia, a carei exploatatie se situeaza pe teritoriul Romaniei si care desfasoara o activitate agricola .

In sensul prevederilor de mai sus, expresia activitate agricola inseamna:

 1. productia, cresterea sau cultivarea de produse agricole, inclusiv recoltarea, mulgerea, reproducerea animalelor si detinerea acestora in scopuri agricole;
 2. mentinerea unei suprafete agricole intr-o stare care o face adecvata pentru pasunat sau pentru cultivare, fara nicio actiune pregatitoare care depaseste cadrul metodelor si al utilajelor agricole uzuale, prin efectuarea, a cel putin unei activitati prevazute de actul normativ.

Categoriile de beneficiari, conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fermierii pentru a beneficia de platile directe sunt prevazute de acelasi act normativ – atat sub forma unor conditii general aplicabile, cat si individualizat pe categorii de scheme de plati directe.

OUG nr.11/2021 mentioneaza conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca fermierii pentru a putea fi considerati fermieri activi.

Ajutoarele nationale tranzitorii (ANT):

Referitor la ajutoarele nationale tranzitorii, denumite in cuprinsul OUG nr.11/2021 ANT, acestea se acorda in sectoarele vegetal si zootehnic.

Sursa de finantare pentru plata ANT se asigura din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, in limita prevederilor bugetare aprobate anual.

Ajutoarele nationale tranzitorii reprezinta plati care se acorda fermierilor din sectoarele care au beneficiat de plati nationale directe complementare in anul 2013 .

Sumele destinate prefinantarii cheltuielilor aferente schemelor de plati directe, a masurilor de piata si interventie in agricultura, precum si a ajutoarelor specifice, care se finanteaza din Fondul european de garantare agricola (FEGA), sunt prevazute in bugetul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, la o pozitie distincta.

Criteriile de eligibilitate, conditiile specifice si modul de implementare a schemelor de plati prevazute la art.1 alin. (2) si (3) din OUG 11/2021 si a masurilor compensatorii de dezvoltare rurala prevazute la art. 35 alin. (3) se aproba prin Ordin MADR.

Prin urmare a fost publicat Ordinul MADR nr.45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art.1 alin. (2) si (3) si art. 35 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022, cu modificarile ulterioare.

Conditiile generale pe care trebuie sa le indeplineasca un solicitant pentru a beneficia de acordarea de plati in cadrul schemelor de plati directe sunt cele prevazute la art.9 din ordonanta.

Dovezile verificabile privind indeplinirea unora dintre conditiile prevazute de OUG nr. 11/2021 pentru persoanele juridice operatori economici sunt situatiile financiare anuale, respectiv raportarile contabile anuale, insotite de formularul „Date informative”, intocmite potrivit prevederilor Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam ca fermierul este obligat sa inregistreze in contabilitatea proprie, conform prevederilor legale in vigoare, datele din documentele contabile interne pe care acesta le depune la APIA.

Alte prevederi cuprinse in OMADR nr. 45/2021 se refera la situatiile in care fermierii nu sunt eligibili la plata sau nu se acorda plati pentru anumite suprafete de teren.

Aspecte contabile relevante:

Conform reglementarilor contabile aprobate prin OMFP nr.1.802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, elementele prezentate in situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate sunt recunoscute si evaluate in conformitate cu principiile generale prevazute de reglementarile contabile.

Potrivit principiului contabilitatii de angajamente, efectele tranzactiilor si ale altor evenimente sunt recunoscute atunci cand tranzactiile si evenimentele se produc (si nu pe masura ce numerarul sau echivalentul sau este incasat sau platit) si sunt inregistrate in contabilitate si raportate in situatiile financiare ale perioadelor aferente.

Ca urmare, din punct de vedere contabil, principiul contabilitatii de angajamente se aplica la inregistrarea in contabilitate a tuturor operatiunilor economico-financiare, inclusiv in cazul veniturilor din subventii, care se recunosc concomitent cu cheltuielile corespunzatoare, si nu la incasarea subventiei.

Regula de baza utilizata la elaborarea procedurilor contabile este aceea de a corela cheltuielile finantate din subventii cu veniturile din subventii, respectand principiul contabilitatii de angajamente.

Astfel, in categoria subventiilor se cuprind subventiile aferente activelor si subventiile aferente veniturilor. Acestea pot fi primite de la: guvernul propriu-zis, agentii guvernamentale si alte institutii similare nationale si internationale.

Subventiile guvernamentale sunt uneori denumite in alte moduri, cum ar fi: subsidii, alocatii, prime sau transferuri.

Subventiile guvernamentale reprezinta asistenta acordata de guvern sub forma unor transferuri de resurse catre o entitate in schimbul conformarii, in trecut sau in viitor, cu anumite conditii referitoare la activitatea de exploatare a entitatii.

Doar primirea unei subventii nu furnizeaza ea insasi dovezi concludente ca toate conditiile atasate acordarii subventiei au fost sau vor fi indeplinite.

Recunoasterea veniturilor din subventii se efectueaza cu respectarea clauzelor care au stat la baza acordarii lor.

Indeplinierea conditiilor de eligibilitate a subventiilor influenteaza momentul recunoasterii in contabilitate a veniturilor din subventii.

Pentru asigurarea corelarii cheltuielilor finantate din subventii cu veniturile aferente se procedeaza astfel:

 1. din punctul de vedere al contului de profit si pierdere:
  • in cursul fiecarei luni se evidentiaza cheltuielile dupa natura lor;
  • la sfarsitul lunii se evidentiaza la venituri subventiile corespunzatoare cheltuielilor efectuate;
 2. din punctul de vedere al bilantului:
  • creanta din subventii se recunoaste in corespondenta cu veniturile din subventii, daca au fost efectuate cheltuielile suportate din aceste subventii, sau pe seama veniturilor amanate, daca aceste cheltuieli nu au fost efectuate inca;
  • periodic, odata cu cererea de rambursare a contravalorii cheltuielilor suportate sau pe baza altor documente prin care se stabilesc si se aproba sumele cuvenite, se procedeaza la regularizarea sumelor inregistrate drept creanta din subventii.

Subventiile se recunosc, pe o baza sistematica, drept venituri ale perioadelor corespunzatoare cheltuielilor aferente pe care aceste subventii urmeaza sa le compenseze.

In situatia in care intr-o perioada se incaseaza subventii aferente unor cheltuieli care nu au fost inca efectuate, subventiile primite nu reprezinta venituri ale acelei perioade curente .

Prin urmare, subventiile aferente veniturilor, aferente perioadelor viitoare, se inregistreaza in contabilitate pe seama veniturilor amanate (cont 472 „Venituri inregistrate in avans”).

Restituirea unei subventii aferente veniturilor se efectueaza prin reducerea veniturilor amanate, daca exista, sau, in lipsa acestora, pe seama cheltuielilor.

Entitatea prezinta in notele explicative informatii referitoare la subventiile primite, destinatia acestora si elementele care justifica indeplinirea conditiilor necesare pentru acordarea subventiilor.

O entitate prezinta, de asemenea, in notele explicative informatii privind conditiile care nu au fost indeplinite in legatura cu subventiile guvernamentale si obligatiile ce deriva din neindeplinirea acestora.

Tratamentul contabil al subventiilor aferente veniturilor:

Subventii acordate pentru a acoperi cheltuieli care au fost efectuate:

–  recunoasterea dreptului de a incasa subventia, corespunzator valorii aferente partii din grant acordata pentru cheltuielile care au fost efectuate:

445 “Subventii”  = 741 „Venituri din subventii de exploatare”

–  incasarea subventiei:

5121 „Conturi la banci in lei”     =          445 „Subventii”

Subventii acordate pentru a acoperi cheltuieli viitoare:

–  recunoasterea dreptului de a incasa subventia:

445 „Subventii” =          472 „Venituri inregistrate in avans”

–  incasarea subventiei:

5121 „Conturi la banci in lei”     =            445 Subventii

– reluarea la venituri a sumelor reprezentand subventii, pe masura inregistrarii cheltuielilor care se finanteaza din acestea:

6xx  Conturi de cheltuieli           =                                 %

3xx Conturi de stocuri si productie in curs de executie

4xx Conturi de terti

si, concomitent, inregistrarea subventiei la venituri, pe masura efectuarii cheltuielilor:

472 „Venituri inregistrate in avans”       =          741 „Venituri din subventii de exploatare”

Baza legala:

 • Ordinul MFP 1802/2014 pentru aprobarea Reglementarilor contabile privind situatiile financiare anuale individuale si situatiile financiare anuale consolidate, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Ordinul MADR 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, conditiilor specifice si a modului de implementare a schemelor de plati prevazute la art. 1 alin. (2) si (3) si art. 35 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022;
 • OUG 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plati si a unor instrumente de garantare care se aplica in agricultura in anii 2021 si 2022.