Scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA

O persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA ce realizeaza o cifra de afaceri sub 300.000 lei si care efectueaza achizitii intracomunitare cu o valoare mai mica de 10.000 euro/an,  solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire.

Astfel, conform prevederilor art.310 alin.(7) din Codul fiscal, persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art.316 care in cursul anului calendaristic precedent nu depaseste plafonul de scutire de 300.000 lei poate solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316, in vederea aplicarii regimului special de scutire, cu conditia ca la data solicitarii sa nu fi depasit plafonul de scutire pentru anul in curs.

Solicitarea se poate depune la organele fiscale competente intre data de 1 si 10 a fiecarei luni urmatoare perioadei fiscale aplicate de persoana impozabila, in conformitate cu prevederile art. 322.

Prin urmare, in perioada respectiva se poate depune formularul 010 Declaratie de mentiuni-care este insotita de documente ce atesta modificarile intervenite, potrivit Codului de procedura fiscala. In acest sens se va anexa certificatul de inregistrare in scopuri de TVA (original) pentru a fi anulat si jurnalele de vanzari, balantele de verificare, din care sa rezulte cifra de afaceri pentru anul precedent si pentru anul curent. Mentionam ca organul fiscal mai poate solicita si alte documente).

Formularul 010 se completeaza potrivit OPANAF nr.3725/2017 (pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal), astfel:

Randurile 1.12.-1.16. Se completeaza numai in cazul in care s-a bifat sectiunea I, pct.2. Se marcheaza cu “X” in functie de tipul scoaterii din evidenta ca persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA. Randul 1.15. Se completeaza de persoanele impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care solicita, in temeiul art.310 alin.(7) din Codul fiscal, scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA, intrucat nici cifra de afaceri din anul precedent, nici cifra de afaceri realizata in anul in curs pana la data solicitarii nu au depasit plafonul de scutire prevazut la art.310 alin.(1) din Codul fiscal.

Randul 1.15.1. Se completeaza cu cifra de afaceri din anul precedent, obtinuta de catre persoana impozabila, calculata potrivit prevederilor art.310 alin.(2) din Codul fiscal. Cifra de afaceri se calculeaza in lei, pe baza informatiilor din jurnalele pentru vanzari aferente operatiunilor efectuate in cursul anului calendaristic precedent celui in care se depune declaratia de mentiuni.

Randul 1.15.2. Se completeaza cu cifra de afaceri obtinuta in anul in curs, pana la data depunerii formularului, calculata potrivit prevederilor art.310 alin.(2) din Codul fiscal.

Randul 1.16. Data scoaterii din evidenta se stabileste conform prevederilor titlului VII “Taxa pe valoarea adaugata” din Codul fiscal si ale normelor metodologice de aplicare.

Conform dispozitiilor legale, anularea va fi valabila de la data comunicarii deciziei privind anularea inregistrarii in scopuri de TVA.

Organele fiscale competente au obligatia de a solutiona solicitarile de scoatere a persoanelor impozabile din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA cel tarziu pana la finele lunii in care a fost depusa solicitarea.Pana la comunicarea deciziei de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, persoanei impozabile ii revin toate drepturile si obligatiile persoanelor inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 .

Persoana impozabila care a solicitat scoaterea din evidenta are obligatia sa depuna ultimul decont de taxa prevazut la art.323, indiferent de perioada fiscala aplicata conform art.322, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei in care a fost comunicata decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA.

In ultimul decont 300 de TVA depus, persoanele impozabile au obligatia sa evidentieze valoarea rezultata ca urmare a efectuarii tuturor ajustarilor de taxa, conform prezentului titlu, deoarece, conform pct.83 alin.(7) din Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal, persoana impozabila care solicita scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire are obligatia sa ajusteze taxa deductibila aferenta:

  1. bunurilor aflate in stoc, serviciilor neutilizate si activelor corporale fixe in curs de executie, constatate pe baza de inventariere, in momentul trecerii la regimul de scutire, in conformitate cu prevederile art. 270 alin. (4) lit. c) si art. 304 din Codul fiscal;
  2. bunurilor de capital pentru care perioada de ajustare a deducerii nu a expirat, aflate in proprietatea sa in momentul trecerii la regimul de scutire, in conformitate cu prevederile art. 305 din Codul fiscal;
  3. activelor corporale fixe care pana la data de 31 decembrie 2015 nu erau considerate bunuri de capital, care au fost fabricate sau achizitionate pana la 1 ianuarie 2016 si care nu sunt complet amortizate la momentul trecerii la regimul de scutire, in conformitate cu prevederile art. 306 din Codul fiscal;
  4. achizitiilor de bunuri si servicii care urmeaza a fi obtinute, respectiv pentru care exigibilitatea de taxa a intervenit conform art. 282 alin. (2) lit. a) si b) din Codul fiscal inainte de data anularii calitatii de persoana impozabila inregistrata in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal si al caror fapt generator de taxa, respectiv livrarea/prestarea, are loc dupa aceasta data.

Astfel, in conditiile in care persoana impozabila s-a inregistrat in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal, prevederile art. 316 alin. (11) lit. g) din Codul fiscal ii ofera posibilitatea de a opta pentru scoaterea din evidenta persoanelor inregistrate in scopuri de TVA in vederea aplicarii regimului special de scutire.

In situatia in care persoana impozabila a avut obligatia de a se inregistra in scopuri de TVA potrivit art. 317 din Codul fiscal, societatea poate solicita anularea inregistrarii in scopuri de TVA oricand, dupa expirarea anului calendaristic urmator celui in care a fost inregistrata, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care face solicitarea sau in anul calendaristic anterior si daca nu si-a exercitat optiunea.

In conditiile in care societatea s-a inregistrat in scopuri de TVA prin optiune, atunci va putea solicita anularea inregistrarii oricand dupa expirarea a 2 ani calendaristici care urmeaza anului in care a optat pentru inregistrare, daca valoarea achizitiilor sale intracomunitare nu a depasit plafonul de achizitii in anul in care depune aceasta solicitare sau in anul calendaristic anterior.

Persoana impozabila care aplica regimul special de scutire:

  1. a) nu are dreptul la deducerea taxei aferente achizitiilor, in conditiile prevazute la art. 297 (Sfera de aplicare a dreptului de deducere) si 299 (Conditii de exercitare a dreptului de deducere);
  2. b) nu are voie sa mentioneze taxa pe factura sau pe alt document.

Baza legala:

  • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016);
  • Ordinul ANAF nr.3725/2017 pentru aprobarea formularelor de inregistrare fiscala a contribuabililor si a tipurilor de obligatii fiscale care formeaza vectorul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.