Procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale

Ordinul MF nr.1329 privind procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.559 din data de 8 iunie 2022.

Pentru obtinerea autorizatiei, persoana care intentioneaza sa fie autorizata depune cererea de autorizare ca antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat si importator autorizat la biroul vamal de interior sau de frontiera cu atributii in domeniul produselor accizabile in a carui raza de competenta isi are sediul/domiciliul.

Prin exceptie, in cazul persoanelor incadrate in categoria mari contribuabili, cererea de autorizare ca antrepozit fiscal, destinatar inregistrat, expeditor inregistrat si importator autorizat se depune la Directia Regionala Vamala Bucuresti – Biroul autorizari mari contribuabili.

Autoritatea vamala teritoriala competenta pentru autorizare analizeaza referatele, intocmite potrivit prevederilor Normelor metodologice de autoritatea vamala teritoriala prevazuta la art. 2, precum si documentatia aferenta cererii de autorizare.

Autoritatea vamala teritoriala competenta pentru autorizare are dreptul de a solicita orice alte documente, declaratii sau informatii de la persoanele solicitante.

Rezultatul analizarii referatului intocmit de autoritatea vamala teritoriala si a documentatiei aferente cererii de autorizare, precum si a sesizarilor primite de la organele cu atributii de control, referitoare la activitatea operatorilor de produse supuse accizelor armonizate, se mentioneaza intr-o nota de prezentare, care contine propunerea motivata de solutionare si care se aproba de catre conducatorul autoritatii vamale teritoriale competente pentru autorizare.

In conditiile in care toate conditiile de autorizare sunt indeplinite, autoritatea vamala teritoriala competenta pentru autorizare elibereaza autorizatia, cu respectarea, dupa caz, a prevederilor art. 365, 373, 381 si 389 din Codul fiscal.

Eliberarea autorizatiei reprezinta decizia de aprobare a cererii de autorizare.

In situatia in care nu sunt indeplinite toate conditiile de autorizare, autoritatea vamala teritoriala competenta pentru autorizare ia decizia de respingere a cererii de autorizare in conformitate cu prevederile art. 366, 374, 382 si 390 din Codul fiscal, dupa caz.

Autoritatea vamala teritoriala competenta pentru autorizare suspenda, revoca sau anuleaza autorizatiile in conditiile prevazute la art. 369, 377, 385 si 393 din Codul fiscal, dupa caz.

Este important de specificat faptul ca decizia autoritatii vamale teritoriale competente pentru autorizare este act administrativ emis numai in forma scrisa.

Decizia autoritatii vamale teritoriale competente pentru autorizare cuprinde urmatoarele elemente:

  • denumirea directiei regionale vamale;
  • numarul deciziei si data la care a fost emisa;
  • datele de identificare ale persoanei solicitante;
  • obiectul deciziei;
  • motivul de fapt;
  • temeiul de drept;
  • numele si semnatura directorului executiv al directiei regionale vamale sau ale inlocuitorului de drept al acestuia, dupa caz;
  • stampila directiei regionale vamale;
  • indicarea posibilitatii ca decizia sa fie contestata, calea de atac si termenul in care aceasta poate fi exercitata.

Decizia se comunica persoanei careia ii este destinata, potrivit procedurii prevazute la art. 47 din Codul de procedura fiscala.

Decizia produce efecte din momentul in care este comunicata persoanei careia ii este adresata sau persoanei imputernicite de catre aceasta, dupa caz, ori la o data ulterioara mentionata in actul administrativ, potrivit legii.

Lipsa unuia dintre elementele deciziei referitoare la calitatea persoanei care semneaza actul administrativ, a numelui si prenumelui ori a denumirii persoanei careia ii este adresata, a obiectului deciziei sau a semnaturii directorului executiv al directiei regionale vamale sau a inlocuitorului de drept al acestuia, dupa caz, atrage nulitatea actului administrativ. Nulitatea se constata de instanta judecatoreasca de contencios administrativ, in conditiile legii.

Autoritatea vamala teritoriala competenta pentru autorizare poate indrepta erorile materiale din deciziile emise, din oficiu sau la cererea persoanelor carora le sunt adresate ori a persoanelor imputernicite de catre acestea, dupa caz. Deciziile corectate se comunica potrivit prevederilor art. 10.

Este util de mentionat faptul ca impotriva deciziilor autoritatii vamale teritoriale competente pentru autorizare, emise conform prezentei proceduri, se poate formula contestatie, potrivit legislatiei privind contenciosul administrativ, la directia cu atributii de management al domeniilor reglementate specific din cadrul Ministerului Finantelor.

In conditiile in care schimbarile survenite in activitatea solicitantului determina modificarea autoritatii vamale teritoriale competente pentru autorizare, predarea dosarului catre noua autoritate vamala teritoriala competenta pentru autorizare se realizeaza pe baza de proces-verbal de predare-primire, in termen de 30 de zile de la data la care intervine modificarea respectiva, dupa scanarea si arhivarea electronica a documentelor.

In situatia mentionata mai sus, solicitarile pentru autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati, nesolutionate la data la care a intervenit modificarea, se solutioneaza de catre autoritatea vamala teritoriala competenta pentru autorizare la data la care a intervenit modificarea.

Baza legala: Ordinul MF 1329/2022 privind procedura si conditiile in care se realizeaza autorizarea antrepozitelor fiscale, a destinatarilor inregistrati, a expeditorilor inregistrati si a importatorilor autorizati.