Procedura privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura

In Monitorul Oficial nr.1040 din 1 noiembrie, a fost publicat Ordinul ANAF nr.1713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (084) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”.

Conform dispozitiilor OUG nr.120/2021, operatorii economici, respectiv orice entitati care desfasoara activitate economica constand in executarea de lucrari, livrarea de bunuri/produse si/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice catre alti operatori economici (relatii B2B), au posibilitatea sa opteze pentru transmiterea acestora catre destinatari folosind sistemul national privind factura electronica RO e-Factura.

Precizam ca, potrivit art.10, alin.(2), emitentul facturii electronice, care opteaza pentru transmiterea acesteia in sistemul national privind factura electronica RO e-Factura, este obligat sa se inregistreze in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura (Registrul RO e-Factura).

Mai mult decat atat, in vederea utilizarii sistemului national privind factura electronica RO e-Factura, atat emitentul facturii electronice, cat si destinatarul acesteia trebuie sa fie inregistrati in Registrul RO e-Factura.

Registrul RO e-Factura este public si se afiseaza pe website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Potrivit art.10 alin.(5) din aceasta OUG, procedura privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura se stabileste prin ordin al presedintelui ANAF in termen de 15 zile de la data publicarii ordonantei de urgenta in Monitorul Oficial al Romaniei.

Astfel, prin OPANAF nr.1713/2021 este reglementata Procedura privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura si a fost elaborat un formular prin care operatorii economici sa solicite inregistrarea in Registrul RO e-Factura sau prin care sa poata renunta la cererea de inregistrare, pana la data prevazuta de acest act normativ pentru inregistrarea in registru.

Registrul RO e-Factura cuprinde urmatoarele informatii:

  1. codul de identificare fiscala al operatorului economic sau codul de inregistrare in scopuri de TVA, in situatia in care acesta este inregistrat in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (Codul fiscal);
  2. denumirea/numele si prenumele operatorului economic;
  3. adresa domiciliului fiscal al operatorului economic;
  4. data la care operatorul economic a solicitat inregistrarea in Registrul RO e-Factura;
  5. data inscrierii in Registrul RO e-Factura.

 Mentionam ca Registrul se actualizeaza permanent, pe baza cererilor de inregistrare in Registrul RO e-Factura depuse de operatorii economici si a informatiilor detinute de organele fiscale cu privire la radierea contribuabililor din Registrul contribuabililor/platitorilor.

Conform OPANAF nr.1713/2021, inscrierea in Registrul RO e-Factura se face prin transmiterea formularului (084) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”, avand bifata sectiunea III.

Formularul (084) „Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura” se transmite prin mijloace electronice de transmitere la distanta, potrivit legii.

Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura este inscris in Registrul RO e-Factura incepand cu data de 1 a lunii urmatoare transmiterii formularului (084).

De la momentul inscrierii in Registrul RO e-Factura, emitentul dobandeste si calitatea de destinatar.

Operatorii economici pot sa renunte la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura pana la data inscrierii acestora in Registrul RO e-Factura, respectiv pana la data de 1 a lunii urmatoare transmiterii cererii de inregistrare, prin transmiterea unui nou formular (084), avand bifata sectiunea IV „Renuntare la cererea privind inregistrarea in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica (Registrul RO e-Factura)” si completata cu numarul si data inregistrarii formularului initial (084) prin care operatorul economic a solicitat inregistrarea in Registrul RO e-Factura.

Operatorii economici care au renuntat la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura nu vor mai fi inscrisi in acest registru. Operatorii economici sunt radiati din Registrul RO e-Factura de la data radierii din Registrul contribuabililor/platitorilor, potrivit legii.

Registrul RO e-Factura permite urmatoarele:

  • consultarea informatiilor pentru fiecare operator economic in parte, identificat prin codul de identificare fiscala sau prin codul de inregistrare in scopuri de TVA, in situatia in care acesta este inregistrat in scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal;
  • furnizarea, prin servicii web, a informatiilor din Registrul RO e-Factura. Interogarea registrului se face pe baza unei liste care contine codul de identificare fiscala al operatorului economic. Raspunsul serviciului web furnizeaza informatii privind denumirea/numele, prenumele si adresa la care isi are domiciliul fiscal fiecare operator economic care figureaza in registru, starea (figureaza/nu figureaza) la data solicitata de catre persoanele interesate, precum si intervalul de inregistrare corespunzator datei solicitate. Termenii si conditiile de utilizare a serviciului web de furnizare a informatiilor, in conditiile prezentului ordin, se publica pe pagina de internet a Agentiei Nationale de Administrare Fiscala.

Mesajele care se afiseaza la consultarea informatiilor pentru fiecare operator economic in parte cuprind informatii privind starea actuala, din ziua solicitarii, a operatorului economic despre care se solicita informatiile, respectiv calitatea de operator inregistrat in Registrul RO e-Factura sau de operator neinregistrat in Registrul RO e-Factura.

Anexa nr.2 (extras din OANAF 1713/2021):

CERERE privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura

 

084 CERERE privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura  
I. Date de identificare a operatorului economic
Denumire/Nume, prenume
Cod de identificare fiscala
Domiciliul fiscal
Judet ……………………………………… Sector ………. Localitate …………………………………………
Strada ……………………………………………….. Nr. ………… Bloc ……… Sc. ………….
Et. ……….. Ap. ……… Cod postal ………………… Telefon ………………………..
Fax …………………………………… E-mail ………………………………

II. Reprezentare prin:
Imputernicit Reprezentant legal Reprezentant fiscal
Nr. document Data document / /
Date de identificare
Cod de identificare fiscala
Denumire/ Nume, prenume
Domiciliul fiscal
Judet Localitate Sector
Strada Nr. Bloc Sc.
Et. Ap. Cod postal
Telefon Fax
E-mail
III. Cerere privind inregistrarea in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica (Registrul RO e-Factura)

In temeiul dispozitiilor art. 10 alin. (2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea, solicit inregistrarea in Registrul RO e-Factura in vederea utilizarii sistemului national privind factura electronica RO e-Factura in relatiile comerciale cu alti operatori economici (B2B).

Inregistrarea in Registrul RO e-Factura se face cu data de 1 a lunii urmatoare depunerii prezentei cereri.

|__|
IV. Renuntare la cererea privind inregistrarea in Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului national privind factura electronica (Registrul RO e-Factura)

Renunt la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura, conform formularului (084) inregistrat cu nr. …………….. din data de …………………… .

|__|

Sub sanctiunile aplicate faptei de fals in declaratii, declar ca datele inscrise in acest formular sunt corecte si complete
Numele persoanei care face declaratia
Functia/Calitatea
Semnatura

Baza legala:

  • Ordinul 1713/2021 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea si inscrierea in cadrul Registrului RO e-Factura, precum si a modelului, continutului si instructiunilor de completare ale formularului (084) ”Cerere privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura/renuntarea la cererea privind inregistrarea in Registrul RO e-Factura”;
  • OUG 120/2021 privind administrarea, functionarea si implementarea sistemului national privind factura electronica RO e-Factura si factura electronica in Romania, precum si pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cartii de identitate a vehiculului si certificarea autenticitatii vehiculelor rutiere in vederea introducerii pe piata, punerii la dispozitie pe piata, inmatricularii sau inregistrarii in Romania, precum si supravegherea pietei pentru acestea;
  • anaf.ro