Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat pentru HoReCa (2)

Modalitatea de acordare a ajutorului de stat:

Prin prezenta Schema sunt acordate granturi in cuantum de maxim 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codurilor CAEN Rev 2 prevazute la art. 3 alin (2) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in anul 2020 comparativ cu anul 2019.

Baza de calcul al ajutorului reprezinta:

  1. pentru beneficiarii care raporteaza cifra de afaceri, diferenta dintre cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si cifra de afaceri obtinuta din activitatea eligibila aferenta anului 2020;
  2. pentru beneficiarii care aplica regimul special pentru agentiile de turism in conformitate cu dispozitiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta dintre volumul facturilor emise in anul 2019 pentru serviciile de calatorie, inclusiv marja, si volumul facturilor emise in anul 2020 pentru serviciile de calatorie, inclusiv marja;
  3. pentru beneficiarii care tin evidenta in partida simpla, in conformitate cu dispozitiile art. 1 alin. din Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, diferenta dintre incasarile obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2019 si incasarile obtinute din activitatea eligibila aferenta anului 2020.

In stabilirea activitatilor eligibile care vor intra in baza de calcul, se fac urmatoarele clarificari:

  • Pentru intreprinderile care au activitati de agentii de turism, cu licente de turism valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse in baza de calcul pachetele de servicii de calatorie, serviciile de calatorie, serviciile de calatorie asociate, precum si componente ale pachetelor de calatorie, comercializate in scop turistic, astfel cum sunt definite in O.G. nr. 2/2018 privind pachetele de servicii de calatorie si serviciile de calatorie asociate, precum si pentru modificarea unor acte normative, respectiv in O.G. nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare.

  • Pentru intreprinderile care desfasoara activitati de structuri de primire turistice cu functiuni de cazare, cu certificate de clasificare valabile, sunt eligibile pentru a fi introduse in baza de calcul, serviciile de cazare astfel cum sunt definite la art. 2^1 din O.G. nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si, serviciile suplimentare oferite contra cost persoanelor cazate, in conformitate cu prevederile Ordinului Presedintelui Autoritatii Nationale pentru Turism nr. 65/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind eliberarea certificatelor de clasificare a structurilor de primire turistice cu functiuni de cazare si alimentatie publica, a licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Baza de calcul al ajutorului, calculata conform prevederilor mentionate anterior, este certificata si asumata fie de catre un expert contabil sau o societate de expertiza contabila membru/membra al/a Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, selectat/selectata si remunerat/remunerata de catre aplicant, fie de catre un auditor financiar sau o firma de audit autorizat/autorizata in Romania, care sunt membri ai Camerei Auditorilor Financiari din Romania, selectat/selectata si remunerat/remunerata de catre aplicant.

 Valoarea maxima a ajutorului de stat care poate fi acordata unui beneficiar prin prezenta Schema este echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro/intreprindere unica. Ajutorul de stat acordat conform prezentei Scheme este cumulat cu alte masuri de sprijin acordate in baza sectiunii din Comunicarea Comisiei Europene – Cadru temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 [C(2020) 1863], cu modificarile si completarile ulterioare, in limita plafonului echivalent in lei al sumei de 1.800.000 euro, precum si cu ajutoare acordate in temeiul altor sectiuni ale comunicarii, in conformitate cu dispozitiile din sectiunile specifice ale acesteia cu privire la cumul.

Cifrele utilizate trebuie sa fie brute, inainte de deducerea impozitelor sau altor taxe.

Data de la care este activa a doua etapa de inscriere in cadrul Schemei se comunica pe site- ul institutiei cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu zis.

Aplicatia electronica aferenta primei etape de inscriere (creare profil, user si parola) va ramane deschisa pe toata perioada inscrierilor in cadrul Schemei.

Aplicatia electronica aferenta celei de a doua etape de inscriere in cadrul Schemei va fi deschisa incepand cu ora 10.00 a primei zile de inscriere, timp de 10 zile lucratoare de la demararea inscrierii, pana la ora 20.00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului.

Dupa crearea contului de utilizator, aplicantii vor avea acces la acesta pe toata perioada de implementare, vor putea vizualiza documentatia transmisa si vor avea posibilitatea descarcarii si semnarii contractului de finantare, incarcarii de documente diverse aferente platii, in mod electronic. Adresa de e-mail trebuie sa apartina beneficiarului/imputernicitului acestuia si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a Schemei.

In momentul trimiterii formularului de inscriere online, impreuna cu toate celelalte documente solicitate, inclusiv a raportului de expertiza contabila/audit si a anexei la acesta, semnate electronic de expertul contabil/societatea de expertiza contabila/auditorul financiar/firma de audit, aplicatia electronica va transmite automat solicitantului un mesaj de confirmare a efectuarii inregistrarii, impreuna cu numarul de identificare pentru fiecare proiect in Registrul Unic Electronic, denumit numar RUE. Acest mesaj se va regasi in front office (FO).

Este important de mentionat faptul ca aplicantii care nu au depus situatiile financiare anuale aferente anilor 2019 si 2020 la institutiile fiscale abilitate, vor fi respinsi din cadrul programului.

Dupa trimiterea formularului, impreuna cu toate documentele solicitate, aplicantii vor avea posibilitatea vizionarii in timp real pe site-ul www.granturi.imm.gov.ro, a listei cu solicitantii inscrisi in vederea verificarii administrative si a eligibilitatii in cadrul Schemei.

Evaluarea si contractarea se va face in ordinea numarului RUE.

Solicitantul se poate adresa AIMMAIPE de care apartine, prin intermediul aplicatiei electronice, formuland o contestatie, in termen de 5 zile lucratoare de la data transmiterii actului administrativ pentru neindeplinirea conditiilor din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii, veridicitatii si conformitatii celor inscrise in formularul de inscriere on-line cu documentele justificative depuse.

Contestatia se formuleaza in scris, se transmite prin intermediul aplicatiei electronice si va cuprinde:

– datele de identificare ale solicitantului;

– obiectul contestatiei;

– motivele de fapt si de drept pe care se intemeiaza contestatia;

– dovezile pe care se intemeiaza;

– semnatura reprezentantului legal.

Contestatia se poate formula in orice etapa de implementare (verificare, semnare contract de finantare, efectuare plati, monitorizare) cu respectarea prevederilor de la art. 6.3 si 6.4, se adreseaza AIMMAIPE si se depune, cu semnatura electronica, in aplicatia electronica de inscriere.

Se poate depune o singura contestatie pe etapa. Contestatiile care nu se depun conform procedurii, nu se iau in calcul.

Dupa inchiderea apelului de proiecte, in urma verificarii administrative si de eligibilitate a tuturor aplicatiilor depuse, aplicatia informatica va genera contract de finantare pentru aplicantii acceptati,  care se va regasi in front office si va transmite pe adresa de corespondenta un mesaj de atentionare in acest sens. Aplicantii vor intra in aplicatie, vor descarca contractul de finantare, il vor semna cu semnatura electronica si il vor reincarca semnat in aplicatie in maxim 10 zile de la transmitere, dar nu mai tarziu de data limita prevazuta in art. 1, alin (3), lit. g din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv 31 decembrie 2021.

Valoarea contractului va fi maxim 20% din baza de calcul, rezultata din desfasurarea activitatilor aferente codului CAEN eligibil/codurilor CAEN eligibile, in anul 2020 comparativ cu anul 2019, calculata conform art.2 alin (2) din O.U.G. nr.224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, dar nu mai mult de echivalentul in lei al sumei de 800.000 euro/intreprindere unica si cu respectarea prevederilor art.4 alin (4) din O.U.G. nr.224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Contractarea se face in limita creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie. Plata se va face in limita creditelor bugetare aprobate. Daca valoarea insumata a cererilor de finantare aprobate depaseste valoarea creditului de angajament sau bugetar alocat cu aceasta destinatie, angajarea, respectiv plata catre beneficiar se va face proportional, prin raportarea sumei aprobate pentru fiecare beneficiar la suma totala a cererilor de finantare aprobate.

Monitorizarea si controlul beneficiarilor Schemei se va face de catre MEAT/AIMMAIPE:

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, in calitate de furnizor, va incheia un protocol de colaborare cu Ministerul Finantelor si Agentia Nationala de Administrare Fiscala, avand ca obiect verificarea valorii cifrei de afaceri realizate din activitatea de turism, activitatea structurilor de cazare, structurilor de alimentatie si agentiilor de turism la contribuabilii selectati in functie de riscul fiscal rezultat din analiza de risc.

Reprezentantii MEAT/AIMMAIPE/ANAF au dreptul sa verifice anuntat/inopinat, on-line sau la sediul operatorilor economici veridicitatea si conformitatea declaratiilor si activitatii facute de beneficiarul ajutorului de stat. Beneficiarul trebuie sa accepte si sa faciliteze controlul reprezentantilor MEAT/AIMMAIPE/ANAF privind ajutorul de stat acordat prin proiect. In caz contrar, se dispune recuperarea integrala a ajutorului de stat.

Beneficiarii pot fi controlati si de reprezentantii Consiliului Concurentei si de reprezentantii Comisiei Europene.

Beneficiarii care inregistreaza obligatii fiscale restante si alte creante bugetare administrate de organul fiscal central, definit potrivit art.1 pct. 31 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, isi iau angajamentul sa le achite din ajutorul acordat in cadrul Schemei, in termen de maxim 6/12 luni din momentul primei plati a ajutorului financiar catre beneficiar, conform prevederilor din art.2 alin.(5) din O.U.G. nr. 224/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Operatorii economici beneficiari de ajutor in cadrul Schemei, vor tine o evidenta specifica a ajutoarelor primite conform prezentei Scheme, a altor scheme de stat si a altor ajutoare de stat. Acestia sunt obligati sa arhiveze evidenta specifica si sa o pastreze o perioada de 10 ani.

Baza legala:

  • Ordinul MEAT nr.991/2021 pentru aprobarea Procedurii de implementare a schemei de ajutor de stat prevazute de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 224/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru intreprinderile din domeniul turismului, alimentatiei publice si organizarii de evenimente, a caror activitate a fost afectata in contextul pandemiei de COVID-19;
  • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
  • http://www.economie.gov.ro/