Obligatia angajarii persoanelor cu handicap – aspecte importante

Aspecte generale

Conform art.78 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, “autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati, au obligatia de a angaja persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati.”

Potrivit alin. (3) al aceluiasi articol, asa cum a fost modificat prin Legea nr. 193/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr.448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, “(3) Autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care nu angajeaza persoane cu handicap in conditiile prevazute la alin. (2), pot opta pentru una dintre urmatoarele obligatii:

  1. a) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap;
  2. b) sa plateasca lunar catre bugetul de stat o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta pana la nivelul sumei prevazute la lit. a) sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.

Prin urmare,  in conditiile in care nu se angajeaza persoane cu handicap intr-un procent de cel putin 4% din numarul total de angajati, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private, care au cel putin 50 de angajati trebuie sa plateasca lunar catre bugetul de stat ori o suma reprezentand 100% din salariul de baza minim brut pe tara inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap ori o suma reprezentand echivalentul a minimum 50% din salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata inmultit cu numarul de locuri de munca in care nu au angajat persoane cu handicap, iar cu suma reprezentand diferenta sa achizitioneze, pe baza de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.

Calculul numarului mediu de angajati din luna:

Potrivit art. 2 alin. (1) – (3) din Ordinul nr.590/2008 privind aprobarea Instructiunilor pentru aplicarea art. 78 din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, numarul de angajati care se ia in calcul este numarul mediu de angajati din luna.

Numarul mediu lunar de salariati din fiecare luna se determina ca medie aritmetica simpla rezultata din suma efectivelor zilnice de salariati din luna respectiva, inclusiv zilele de repaus saptamanal, zilele de sarbatori legale si alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, impartita la numarul total de zile calendaristice.

Precizam ca in efectivele zilnice nu vor fi inclusi:

– salariatii aflati in concediu fara plata,

– salariatii aflati in greva,

– salariatii detasati la lucru in strainatate,

– salariatii ale caror contracte individuale de munca sunt suspendate.

Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

Pentru fiecare zi de repaus saptamanal sau de sarbatoare legala se iau in calcul efectivele de salariati din ziua lucratoare precedenta, cu exceptia persoanelor al caror contract individual de munca a incetat in acea zi.

Salariatii care nu sunt angajati cu norma intreaga vor fi inclusi in numarul mediu proportional cu timpul de lucru prevazut in contractul individual de munca.

In conditiile in care numarul mediu de angajati este mai mare sau egal cu 50 suma varsamintelor pentru persoane cu handicap neincadrate se va determina astfel:

Numarul de locuri de munca in care unitatea ar trebui sa angajeze persoane cu handicap = numarul mediu de angajati x 4%. Acest numar va fi evidentiat cu doua zecimale.

Fondul de handicap datorat = salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata x numarul de locuri de munca in care nu s-a angajat persoane cu handicap.

Achizitia de produse de la unitati protejate

Asa cum am precizat mai sus, autoritatile si institutiile publice, persoanele juridice, publice sau private pot opta pentru achizitionarea de pana la 50% din suma datorata, pe baza de parteneriat, produse sau servicii realizate prin activitatea proprie a persoanelor cu handicap angajate in unitati protejate autorizate.

Lista unitatilor protejate autorizate se poate accesa la urmatorul link:

http://andpdca.gov.ro/w/lista-unitati-protejate-autorizate/.

Potrivit art. 43 alin. (1) – (5) din Normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006 aprobate prin HG nr. 268/2007 astfel cum au fost modificate prin HG nr. 89/2010, “(1) In aplicarea prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, achizitionarea produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate se realizeaza in baza unui acord de parteneriat, modelul acestuia fiind prevazut in anexa care face parte integranta din prezentele norme metodologice.

Dovada achizitionarii produselor sau serviciilor de la unitatile protejate autorizate este reprezentata de contractul comercial, factura si dovada platii.

In baza acordului de parteneriat si a contractului comercial se achizitioneaza produse sau servicii realizate prin propria activitate a persoanei cu handicap angajate.

Mentionam ca propria activitate a persoanei cu handicap angajate in cadrul unitatii protejate autorizate reprezinta ansamblul activitatilor realizate integral sau partial de persoana cu handicap, in scopul obtinerii produsului comercializabil sau in scopul prestarii serviciului.

Activitatea persoanei cu handicap angajate se poate atesta prin contractul individual de munca al persoanei cu handicap angajate, fisa de post a acesteia sau prin orice alt document emis de conducatorul unitatii protejate autorizate.

Prin urmare, achizitia trebuie sa fie efectuata in luna pentru care se datoreaza fondul de handicap si justificata cu documentele prevazute de norma metodologica de aplicare a prevederilor art. 78 alin. (3) lit. b) din lege, respectiv: acordul de parteneriat, contractul comercial, factura si dovada platii.

Declararea varsamintelor de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate se face lunar prin D100 “Declaratie privind obligatiile de plata la bugetul de stat” la pozitia “810 — Varsaminte de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrate”.

Plata sumelor datorate se face la bugetul de stat, in contul unic 5503 “Sume incasate pentru bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetul Fondului national unic de asigurari sociale de sanatate, in curs de distribuire”.

Varsamintele de la persoanele juridice, pentru persoanele cu handicap neincadrat se declara si se platesc lunar, pana la data de 25 a lunii urmatoare celei pentru care se datoreaza obligatia.

Monografie contabila:

  • constituirea fondului pentru handicap datorat :

635 ”Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” = 447.01 “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate”  – 50% din suma datorata sa plateste la bugetul de stat

635 ”Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate” = 447.02 “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” – 50% din suma datorata se poate plati catre unitati protejate.

  • achizitia pe baza de factura de bunuri si servicii de la unitati protejate :

302 „Materiale consumabile = 401 “Furnizori”

371 “Marfuri” = 401 “Furnizori”

628 “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti” = 401 “Furnizori”, etc.

4426 “TVA deductibila” = 401 “Furnizori”

  • contravaloare achizitii unitate protejata, compensare :

447.02 “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” = 7588 “Alte venituri din exploatare”

  • plata facturii :

401 “Furnizori”  = 5121 „Conturi curente la banci”

  • plata fondului de handicap la bugetul de stat:

447.01 “Fonduri speciale – taxe si varsaminte asimilate” = 5121 „Conturi curente la banci”

Baza legala:

  • Legea 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap^1) – Republicare, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Ordinul ANPH 590/2008 privind aprobarea Instrucţiunilor pentru aplicarea art.78 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
  • HG 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.