Normele privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior

Ordinul ANAF nr.922/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior a fost publicat in Monitorul Oficial nr.656 din dat ade 2 iulie 2021.

Conform actului normativ, este necesara actualizarea cadrului legislativ national in domeniul supravegherii si controlului vamal ulterior raportat la noile reglementari vamale Unionale, respectiv:

 • Regulamentul (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Regulamentul Delegat al Comisiei (UE) 2015/2446 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste normele detaliate ale anumitor dispozitii ale Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Regulamentul de punere in aplicare (UE) nr.2015/2447 al Comisiei din 24 noiembrie 2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii, cu modificarile si completarile ulterioare si la recomandarile formulate de Comisia Europeana.

Conform normelor indicate, activitatea de supraveghere si control vamal ulterior se exercita de Directia generala a vamilor din cadrul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala prin Directia supraveghere si control vamal si prin structurile aflate in coordonarea acesteia pe linie de specialitate din cadrul directiilor regionale vamale, respectiv serviciile de supraveghere si control vamal si birourile vamale.

Directia supraveghere si control vamal si structurile desemnate din cadrul directiilor regionale vamale prin regulamentul de organizare si functionare reprezinta aparatul de control specializat in prevenirea, constatarea si sanctionarea fraudelor la reglementarile vamale si la alte dispozitii legale, prin:

 1. actiuni de supraveghere desfasurate pentru asigurarea respectarii reglementarilor vamale sau a altor dispozitii aplicabile marfurilor aflate sub supraveghere vamala;
 2. acte specifice de reverificare a declaratiilor sau de control vamal ulterior, efectuate pentru aplicarea corecta a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale aflate in competenta autoritatii vamale.

Un aspect important prevazut in Ordinul 922 este asimilarea auditului vamal ulterior cu controlul ulterior general, urmand ca prin procedura de lucru interna sa se puna in aplicare Ghidul privind auditurile in domeniul vamal, document confidential elaborat de DG TAXUD, destinat doar uzului autoritatior vamale ale statelor membre.

Aceasta prevedere a fost reglementata in cuprinsul noului ordin la art.11 lit. a) astfel:

“Actiunile de control se pot desfasura in urmatoarele forme:

 1. control general reprezinta activitatea de verificare a tuturor operatiunilor vamale pentru o perioada determinata. Auditul vamal ulterior poate fi asimilat controlului general. Controlul general este, de regula, un control planificat.”
 2. control partial, care reprezinta activitatea de verificare a uneia sau mai multor operatiuni vamale pentru o perioada determinata.

In cazuri motivate, in scopul aplicarii corecte si unitare a reglementarilor vamale si a altor dispozitii legale, controlul se poate extinde asupra tuturor operatiunilor vamale.

In timpul efectuarii controlului vamal ulterior sau reverificarii declaratiilor de catre reprezentantii birourilor vamale, inainte de luarea unei decizii care ar avea consecinte nefavorabile pentru persoana supusa controlului, echipa de control comunica acesteia motivele pe baza carora intentioneaza sa ia decizia.

Comunicarea motivelor care stau la baza luarii unei decizii nefavorabile si exercitarea dreptului de a fi ascultat de catre persoana supusa controlului vamal ulterior se va face in conformitate cu prevederile art.22 alin.6 din Regulamentului (UE) nr.952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii si ale legislatiei subsecvente.

Mentionam ca potrivit art.22 alin. (6) din Regulamentul UE 952 /2013, inainte de luarea unei decizii care ar avea consecinte nefavorabile pentru solicitant, autoritatile vamale comunica solicitantului motivele pe baza carora intentioneaza sa ia decizia. Solicitantului i se acorda posibilitatea sa isi exprime punctul de vedere intr-un termen determinat de la data la care primeste aceste informatii sau la care se considera ca le-a primit. La expirarea termenului respectiv, solicitantul este informat, intr- o forma corespunzatoare, cu privire la decizie.

Comunicarea mentionata la articolul 22 alineatul (6) primul paragraf din cod:

 1. include o trimitere la documentele si informatiile pe care autoritatile vamale intentioneaza sa isi bazeze decizia;
 2. indica termenul in care persoana in cauza trebuie sa isi exprime punctul de vedere, incepand de la data la care aceasta persoana primeste sau se considera ca a primit comunicarea mentionata;
 3. include o trimitere la dreptul persoanei in cauza de a avea acces la documentele si informatiile mentionate la litera (a), in conformitate cu dispozitiile aplicabile.

Daca persoana respectiva isi exprima punctul de vedere inainte de expirarea termenului mentionat anterior (litera b), autoritatile vamale pot proceda la luarea deciziei, cu exceptia cazului in care persoana in cauza isi exprima in acelasi timp intentia de a continua sa-si exprime punctul de vedere in termenul prevazut.

Mijloacele de comunicare a motivelor sunt prevazute la art.9 din acelasi regulament astfel: ‘’In cazul in care comunicarea mentionata la art.22 alin.(6) primul paragraf din cod se face ca parte a procesului de verificare sau de control, comunicarea poate fi efectuata prin utilizarea altor mijloace decat tehnicile de prelucrare electronica a datelor.In cazul in care cererea este depusa sau decizia este notificata prin utilizarea altor mijloace decat tehnicile de prelucrare electronica a datelor, comunicarea se poate face folosind aceleasi mijloace.’’.

Precizam ca au existat situatii in care, in urma misiunilor de verificare ale Curtii de Conturi sau Audit intern, s-a constatat ca au fost intocmite acte de control cu nerespectarea termenului de prescriere a notificarii datoriei vamale, in sensul in care aceste acte erau intocmite avandu-se in vedere termenul de prescriere de 5 ani astfel cum era prevazut in Codul de Procedura Fiscala si nu termenul de 3 ani prevazut in Codul vamal al Uniunii.

Astfel in noul ordin a fost introdus un nou articol – art. 32 care reglementeaza ca durata efectuarii controlului vamal ulterior este stabilita prin ordinul de control, aceasta putand fi extinsa in cazuri temeinic justificate, in functie de obiectivele controlului, fara a se depasi termenul de prescriere a notificarii datoriei vamale, prevazut la art. 103 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.

Un alt aspect important se refera la introducerea unor noi documente utilizate in cadrul desfasurarii activitatii de control vamal ulterior, respectiv

 • Invitatia (anexa nr.3 din Ordinul 922/2021 – model si instructiuni) si

Conform art.29, membrii echipei de control pot solicita in scris prezenta la sediul institutiei din care fac parte, prin transmiterea unei invitatii persoanei fizice ori a reprezentantului legal al persoanei juridice sau oricaror alte persoane care au legatura directa ori indirecta cu operatiunile verificate, pentru a furniza documente, informatii si lamuriri necesare pe parcursul verificarilor.

 • Somatia (anexa nr.4 din Ordinul 922/2021 – model si instructiuni).

Conform art. 30, in cazul in care persoana supusa controlului nu da curs invitatiei echipei de control de a se prezenta pentru efectuarea/continuarea controlului vamal ulterior sau refuza sa puna la dispozitia echipei de control documentele si inscrisurile solicitate se transmite somatie.

Odata cu aparitia OpANAF 922/2021, au fost eliminate si anumite prevederi referitoare la:

 • organizarea si planificarea controalelor ulterioare deoarece consideram ca aceste aspecte nu sunt opozabile tertilor, urmand sa fie reglementate la nivel intern;
 • termenul de finalizare a controalelor ulterioare ca urmare a initierii cererilor de asistenta administrativa reciproca in materie vamala, pentru a inlatura posibile neconcordante intre prevederile legislatiei unionale si cele ale legislatiei nationale referitoare la suspendarea controlului vamal ulterior;
 • intocmirea notei unilaterale si a notei de constatare, in vederea comasarii aspectelor constatate in urma reverificarii declaratiilor vamale si controlului vamal ulterior intr-un singur document opozabil partilor;
 • etapele si detalierea procedurii aferente formularii plangerii prealabile impotriva procesului-verbal de control, intrucat acestea sunt prevazute in Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • evidenta, urmarirea si raportarea rezultatelor activitatii de control vamal ulterior prin intocmirea de documente interne care nu sunt opozabile tertilor, urmand sa fie reglementate la nivel intern.

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 922/2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind realizarea supravegherii si controlului vamal ulterior;
 • Regulamentul 2447/24-nov-2015 de stabilire a unor norme pentru punerea in aplicare a anumitor dispozitii din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European si al Consiliului de stabilire a Codului vamal al Uniunii;
 • Regulamentul 952/09-oct-2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii.