Noi reguli pentru inregistrarea in scop de TVA

Ordinul ANAF nr.239/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art.316 alin.(1) lit.a), b) sau c) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal a fost publicat in Monitorul Oficial (Partea I) nr.182 din data de 23 februarie 2021.

Astfel, incepand cu 23.02.2021 se aplica noi reguli pentru inregistrarea in scop de TVA conform art.316 alin.(1) lit.a), b) si c), potrivit Ordinului 239 din 23.02.2021.

Reamintim faptul ca art.316 din Codul fiscal face referire la inregistrarea in scop de TVA:

 1. inainte de realizarea unor astfel de operatiuni, daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri care atinge sau depaseste plafonul de 300.000 lei sau daca declara ca urmeaza sa realizeze o cifra de afaceri inferioara acestui plafon dar opteaza pentru aplicarea regimului norma de taxa;
 2. daca in cursul unui an calendaristic atinge sau depaseste plafonul de 300.000 lei, in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon;
 3. daca cifra de afaceri realizata in cursul unui an calendaristic este inferioara plafonului de 300.000 lei dar opteaza pentru aplicarea regimului normal de taxa.

Inregistrarea conform lit.a) se considera valabila incepand cu data comunicarii certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

Inregistrarea conform lit.b) si c) se considera valabila incepand cu prima zi a lunii urmatoare celei in care persoana impozabila solicita inregistrarea.

Documente necesare:

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art.316 alin (1) lit.a) din Codul fiscal (depasire plafon/optiune), depune la organul fiscal competent, dupa caz:

 1. cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), in cazul persoanelor impozabile care sunt supuse inmatricularii la Registrul Comertului. In aceasta situatie, cererea de inregistrare in scopuri de TVA se depune la organul fiscal competent in aceeasi zi cu depunerea la Oficiul Registrului Comertului a cererii de inmatriculare in registrul comertului;
 2. declaratia de inregistrare fiscala, in cazul persoanelor impozabile care nu sunt supuse inmatricularii la Registrul Comertului. In aceasta situatie, declaratia de inregistrare fiscala se depune cu ocazia primei inregistrari fiscale, de regula cu ocazia infiintarii, iar solicitarea de inregistrare in scopuri de TVA se face prin completarea rubricii “Date privind vectorul fiscal”, sectiunea “Taxa pe valoarea adaugata” din declaratie.

Persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit dispozitiilor art.316 alin.(1) lit. b) sau c) din Codul fiscal, depune la organul fiscal competent declaratia de mentiuni, avand completata rubrica “Date privind vectorul fiscal”, sectiunea “Taxa pe valoarea adaugata”.

Cererea/Declaratia prin care se solicita inregistrarea in scopuri de TVA se depune la registratura organului fiscal competent sau prin posta, cu confirmare de primire, ori prin intermediul internetului, pe site-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, dupa caz.

Dupa primirea cererii/declaratiei, compartimentul de specialitate analizeaza informatiile cuprinse in cerere/declaratie si, dupa caz, in documentatia prezentata si verifica caracterul complet si corectitudinea acestora.

Compartimentul de specialitate intocmeste Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA, avand inscrise data inregistrarii si codul de inregistrare in scopuri de TVA atribuit.

In situatia persoanelor impozabile care au depus cererea de inregistrare in scopuri de TVA (formular 098), verificarea informatiilor din cerere se realizeaza dupa primirea informatiilor privind inregistrarea in registrul comertului.

Dispozitii speciale pentru inregistrarea conform lit. b) sau c):

 • In cazul firmelor inactive fiscal:

Dupa emiterea certificatului de inregistrare in scopuri de TVA , compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila este declarata ca inactiv fiscal, prin decizie emisa de organul fiscal competent, potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala.

Dispozitiile cap. III sectiunea 1 „Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de TVA a persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA, care au fost declarate inactive potrivit dispozitiilor art. 92 din Codul de procedura fiscala“ din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

In conditiile in care persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA este declarata ca inactiv fiscal, compartimentul de specialitate intocmeste “Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA”.

Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este aceeasi cu data inregistrarii in scopuri de TVA, iar in decizia de anulare se inscriu si seria, si numarul Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

 • In situatia in care firma nu este inactiva dar se incadreaza la alte conditii de anulare – cea prevazuta la art.316 alin.(11) lit.c), adica daca asociatii/ administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art. 4 alin. (4) lit. a) din OG nr. 39/2015 privind cazierul fiscal, de la data comunicarii deciziei de anulare de catre organele fiscale competente

In situatia in care persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA nu este declarata inactiv fiscal compartimentul de specialitate verifica daca persoana impozabila se incadreaza in situatiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, prevazute la art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal.

Dispozitiile cap. III sectiunea a 3-a „Anularea, din oficiu, a inregistrarii in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, in cazul in care asociatii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabila insasi au fapte inscrise in cazierul fiscal“ din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum si a modelului si continutului unor formulare, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt aplicabile in mod corespunzator.

In conditiile in care persoana impozabila care solicita inregistrarea in scopuri de TVA sau asociatii/administratorii persoanei impozabile au inscrise in cazierul fiscal infractiuni si/sau faptele prevazute la art.4 alin.(4) lit.a) din Ordonanta Guvernului nr.39/2015 privind cazierul fiscal, aprobata cu modificari prin Legea nr.327/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, compartimentul de specialitate intocmeste „Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA”.

Data anularii inregistrarii in scopuri de TVA este aceeasi cu data inregistrarii in scopuri de TVA, iar in decizia de anulare se inscriu si seria, si numarul Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA.

Comunicarea certificatului de inregistrare in scop de TVA:

In conditiile in care inregistrarea are loc conform lit.a), Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA se comunicat conform art 47 din Codul de procedura, dar nu inainte de data la care se comunica certificatul de inmatriculare in registrul comertului.

Daca inregistrarea are loc conform lit. b) sau c) comunicarea se realizeaza potrivit art. 47 din Codul de procedura fiscala, persoanei impozabile, dupa caz, astfel :

 1. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA – daca persoana impozabila solicitanta nu indeplineste niciuna din conditiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal;
 2. Certificatul de inregistrare in scopuri de TVA impreuna cu Decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA – daca persoana impozabila indeplineste una din conditiile de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA prevazute la art. 316 alin. (11) lit. a) sau c) din Codul fiscal.

Acest art. 47 din Codul de procedura fiscala prevede urmatoarele modalitati de comunicare a actului administrativ fiscal:

Actul administrativ fiscal trebuie comunicat contribuabilului/ platitorului caruia ii este destinat. In situatia contribuabilului/ platitorului fara domiciliu fiscal in Romania, care si-a desemnat imputernicit potrivit art. 18 alin. (4), precum si in situatia numirii unui curator fiscal, in conditiile art. 19, actul administrativ fiscal se comunica imputernicitului sau curatorului, dupa caz.

Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie poate fi comunicat fie prin posta, fie prin remitere la domiciliul fiscal al contribuabilului/ platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestuia , fie prin remitere la sediul organului fiscal, iar actul administrativ fiscal emis in forma electronica se comunica prin mijloace electronice de transmitere la distanta .

Actul administrativ fiscal emis pe suport hartie se comunica contribuabilului/ platitorului ori imputernicitului sau curatorului acestora, la domiciliul fiscal, prin posta, cu scrisoare recomandata cu confirmare de primire.

Inregistrarea in registrul persoanelor impozabile

Dupa comunicarea Certificatului de inregistrare in scopuri de TVA catre persoana impozabila, compartimentul de specialitate opereaza, de indata, in Registrul contribuabililor inregistrarea in scopuri de TVA si inscrie persoana impozabila in Registrul persoanelor impozabile inregistrate in scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal.

In cazul persoanelor impozabile carora li s-a comunicat si decizia de anulare a inregistrarii in scopuri de TVA, compartimentul de specialitate inscrie persoana impozabila si in Registrul persoanelor impozabile a caror inregistrare in scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulata.

Dupa finalizarea procedurii, toate documentele primite de la persoana impozabila, precum si cele emise de compartimentul de specialitate se arhiveaza la dosarul fiscal al persoanei impozabile.

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 239/2021 pentru aprobarea Procedurii de inregistrare in scopuri de taxa pe valoarea adaugata, potrivit prevederilor art. 316 alin. (1) lit. a), b) sau c) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal;
 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in MO nr.688 din 10.09.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in MO nr.547 din23.07.2015), cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Normele Metodologice de aplicare a Codului Fiscal (aprobate prin HG nr.1/2016).