Deductibilitatea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare

In Monitorul Oficial cu numarul 526 din data de 13 iulie 2016 s-a publicat ORDINUL nr. 1056 din 5 iulie 2016 pentru aprobarea Normelor privind deductibilitatea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare la calculul rezultatului fiscal.

Contribuabilii platitori de impozit pe profit beneficiaza de stimulentele fiscale prevazute de art. 20 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, definite prin prezentele norme, desfasurate prin mijloace proprii sau in colaborare/asociere/acord, in scopul valorificarii.

Stimulentele fiscale pentru activitatile de cercetare-dezvoltare reprezinta reducerea rezultatului fiscal de care pot beneficia contribuabilii, prin deducerea suplimentara, in proportie de 50%, a cheltuielilor efectuate de acestia in anul fiscal respectiv, pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si prin aplicarea metodei de amortizare accelerata in cazul aparaturii si echipamentelor destinate activitatilor de cercetare-dezvoltare.

Stimulentele fiscale se acorda pentru activitatile de cercetare-dezvoltare desfasurate atat pe teritoriul national, cat si in statele membre ale Uniunii Europene sau in statele care apartin Spatiului Economic European.

Valorificarea se poate realiza atat in folosul propriu, prin preluarea in activitatea proprie a rezultatelor cercetarii, conform cerintelor activitatii industriale sau comerciale desfasurate de contribuabil, cat si prin vanzarea rezultatelor cercetarii sau utilizarea acestora in prestarea de servicii ori executarea de lucrari, precum si prin exploatarea drepturilor de proprietate intelectuala rezultate.

In situatia in care activitatile de cercetare-dezvoltare sunt desfasurate de mai multi contribuabili prin colaborare/asociere/ acord, stimulentele fiscale se acorda fiecaruia dintre acestia, pe baza cheltuielilor eligibile efectuate. Cheltuielile eligibile efectuate de un contribuabil nu sunt luate in calcul la stabilirea stimulentelor fiscale acordate celorlalti contribuabili.

In situatia in care o parte dintre activitatile de cercetare-dezvoltare efectuate de un contribuabil sunt efectuate de un tert, la comanda sa, stimulentele fiscale se acorda acestuia, daca sunt indeplinite conditiile din prezentul ordin, iar contribuabilul beneficiar nu va lua la calculul propriului stimulent fiscal cheltuielile inregistrate din partea acestui tert.

Deducerile nu se recalculeaza in cazul nerealizarii obiectivelor proiectului de cercetare-dezvoltare.Cheltuielile eligibile luate in calcul la acordarea deducerii suplimentare la calculul rezultatului fiscal sunt urmatoarele:

-cheltuielile cu amortizarea sau cu inchirierea imobilizarilor corporale si necorporale sau o parte din aceste cheltuieli aferenta perioadei de utilizare a imobilizarilor corporale si necorporale la activitati de cercetare-dezvoltare;

-cheltuielile cu personalul care participa la activitati de cercetare-dezvoltare, inclusiv la activitati conexe in sprijinul acestora (documentare, efectuarea de studii, experimente, masuratori, incercari, schimb de experienta);

-cheltuielile cu intretinerea si reparatiile imobilizarilor corporale si necorporale prevazute la lit. a);

-cheltuielile de exploatare, inclusiv: cheltuieli cu serviciile executate de terti, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli cu materiile prime, piese, module, componente, cheltuieli privind animalele de experiment, precum si alte produse, procese sau servicii similare folosite la activitati de cercetare-dezvoltare;

-cheltuielile de regie, care pot fi alocate direct rezultatelor cercetarii sau proportional, prin utilizarea unei chei de repartizare; cheia de repartizare este cea folosita de contribuabili pentru repartizarea cheltuielilor comune:

1.in categoria cheltuielilor de regie alocate direct pot fi incluse costurile pentru: chiria locului unde se desfasoara activitatile de cercetare-dezvoltare, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale corespunzatoare suprafetei utilizate pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, precum si cheltuieli pentru consumabile si birotica, multiplicare si fotocopiere, servicii postale si de curierat, telefon, facsimile, internet, transport, depozitare, aferente activitatilor de cercetare-dezvoltare necesare pentru obtinerea rezultatelor cercetarii;

2.in categoria cheltuielilor de regie alocate prin cheie de repartizare pot fi incluse costurile pentru: servicii administrative si de contabilitate, servicii postale si telefonice, servicii pentru intretinerea echipamentelor si sistemelor IT, multiplicare si fotocopiere, consumabile si birotica, chiria locatiei unde se desfasoara activitatile proiectului, asigurarea utilitatilor, cum sunt: apa curenta, canalizare, salubritate, energie electrica si termica, gaze naturale, si alte cheltuieli necesare pentru implementarea proiectului.

In situatia in care cheltuielile prevazute la alin. (1) lit. a)-d) nu sunt inregistrate in totalitate pentru activitatile de cercetare-dezvoltare, acestea vor fi alocate prin utilizarea unei chei de repartizare stabilite de contribuabil.

In situatia in care cheltuielile de dezvoltare se capitalizeaza potrivit reglementarilor contabile aplicabile, deducerea fiscala se poate aplica in perioada fiscala in care acestea sunt inregistrate sau in perioada in care sunt transferate drept cheltuieli in contul de profit si pierdere.

Lasă un răspuns