Acordarea tichetelor sociale

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.63 privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia a fost publicata in Monitorul Oficial (Partea I) nr. 468 din data de 10 mai 2022.

Astfel, actul normativ reglementeaza acordarea de tichete sociale pe suport electronic, cu valoare nominala de 250 lei, pentru anumite categorii de persoane.

Documentul are drept scop instituirea unor masuri temporare, in perioada 1 iunie – 31 decembrie 2022, pentru sprijinul material al unor categorii de populatie vulnerabile.

Sprijinul material, acordat o data la doua luni, va compensa o parte din categoriile de cheltuieli cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichetele sociale pe suport electronic, pentru achizitionarea de produse alimentare de baza si/sau pentru asigurarea de mese calde.

Conform noilor dispozitii (art.3), beneficiaza de sprijin material sub forma de tichete sociale emise pe suport electronic urmatoarele categorii de persoane si familii, denumite in continuare beneficiari:

 1. pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflati in evidenta caselor de pensii sectoriale si beneficiarii de drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, platite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale caror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 2. persoanele – copii si adulti -, incadrate in grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale caror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 3. familiile cu cel putin 2 copii in intretinere ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 4. familiile monoparentale ale caror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 5. familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social in conditiile Legii nr.416/2001, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. persoanele fara adapost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale in vigoare.

In aceste sume de mai sus nu intra insa alocatiile pentru copii, pentru sustinerea familiei, alocatia de plasament, ajutoarele pentru incalzire, indemnizatiile pentru persoanele cu handicap, diverse alte indemnizatii sociale, stimulentul de insertie si indemnizatiile de crestere a copilului, precum si orice alte sume cu caracter social acordate de stat anumitor categorii de persoane.

Persoanele care se incadreaza in mai multe categorii dintre cele prevazute mai sus beneficiaza de sprijinul aferent unei singure categorii din care fac parte la data acordarii acestuia.

Sunt exceptate de la acordarea sprijinului material persoanele care la data acordarii sprijinului nu au domiciliul in Romania sau care nu fac dovada ca locuiesc in Romania, potrivit legii, precum si persoanele care executa pedepse privative de libertate ori beneficiaza de servicii sociale in regim rezidential, publice sau private.

In sensul art.4 din OUG 63/2022, prin venituri, in cazul persoanelor prevazute la art.3 lit.a)-d) de mai sus, se inteleg:

 1. venituri din pensii acordate in sistemul public de pensii;
 2. venituri din pensii acordate in sistemele neintegrate sistemului public de pensii;
 3. venituri din drepturi acordate in baza legilor cu caracter special, platite de casele teritoriale de pensii si casele de pensii sectoriale;
 4. venituri din indemnizatia sociala pentru pensionari acordata in baza OUG nr.6/2009 privind instituirea indemnizatiei sociale pentru pensionari, aprobata prin Legea nr.196/2009, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. venituri din salarii si asimilate salariilor, definite conform art.76 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. indemnizatia de acomodare acordata in baza Legii nr.273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. indemnizatia pentru ingrijirea copilului cu dizabilitate cu varsta cuprinsa intre 3 si 7 ani, acordata in baza OUG nr.111/2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr.132/2011, cu modificarile si completarile ulterioare;
 8. veniturile neimpozabile prevazute la art. 62 lit. b), c), n), q) si r) din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. venituri din cedarea folosintei bunurilor, definite conform art. 83 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. venituri din investitii, definite conform art. 91 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 11. venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura, definite conform art. 103 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 12. venituri din transferul proprietatilor imobiliare, definite conform art.111 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare;
 13. venituri din alte surse, definite conform art.114 si 117 din Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Important!

Veniturile prevazute la lit. a)-h) sunt, dupa caz, cele din luna anterioara celei in care se efectueaza plata sprijinului sau pentru care s-a efectuat plata impozitelor si contributiilor prevazute de Legea nr.227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in luna anterioara celei in care se efectueaza plata sprijinului.

Veniturile prevazute la lit. i)-m) sunt cele realizate in anul 2021.

 

Valoarea nominala a sprijinului material:

Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominala de 250 lei si se acorda o data la doua luni categoriilor de beneficiari prevazute mai sus.

Sumele acordate pot fi utilizate in termen de 12 luni de la data fiecarei alimentari.

Tichetul social pe suport electronic este asimilat biletelor de valoare si este emis de catre unitatile emitente definite la art. 5 din Legea nr.165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificarile si completarile ulterioare, conform prevederilor legale in vigoare.

Mentionam ca tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde emise nu permit efectuarea de operatiuni de retragere de numerar sau de preschimbare in numerar.

Un alt aspect important este faptul ca tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de valabilitate si numai pentru achizitionarea de produse alimentare si de mese calde pentru care au fost emise.

Se interzice unitatilor afiliate acordarea unui rest de bani la tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde se alimenteaza o data la doua luni cu 250 lei.

Tichetele sociale pe suport electronic pentru produse alimentare si mese calde pot fi utilizate numai la unitatile afiliate care au incheiat cu unitatea emitenta selectata de catre Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene contracte de prestari servicii/ protocoale/ conventii/ acorduri sau orice alt document care reglementeaza drepturile si obligatiile partilor.

Baza legala:

 • OUG 63/2022 privind unele masuri temporare pentru acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate in situatii de risc de deprivare materiala si/sau risc de saracie extrema, suportate partial din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri de distribuire a acestuia;
 • OUG 28/1999 privind obligatia operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale *) – Republicare, cu modificarile si completarile ulterioare.