Acordarea microgranturilor din fonduri nerambursabile – Masura 1

In Monitorul Oficial (Partea I) nr.989 din data de 15 octombrie 2021 a fost publicat Ordinul MEAT nr.1642/2021 privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr.2 aferente masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite OUG nr.130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene

Obiectivul principal al schemei de ajutor de stat il constituie acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020 (POC), in contextul crizei provocate de COVID-19, pentru beneficiarii a caror activitate a fost afectata de raspandirea virusului SARS-CoV-2 sau a caror activitate a fost interzisa prin ordonante militare pe perioada starii de urgenta sau ingradite pe perioada starii de alerta.

Valabilitatea masurii este stabilita de Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19, aprobat de catre Comisia Europeana, iar platile in cadrul masurii vor fi efectuate pana la 31 decembrie 2023.

Beneficiarii de ajutor de stat in cadrul masurii:

Intreprinderea unica include toate intreprinderile intre care exista cel putin una dintre relatiile urmatoare:

 1. o intreprindere detine majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor unei alte intreprinderi;
 2. o intreprindere are dreptul de a numi sau revoca majoritatea membrilor organelor de administrare, de conducere sau de supraveghere ale unei alte intreprinderi;
 3. o intreprindere are dreptul de a exercita o influenta dominanta asupra altei intreprinderi in temeiul unui contract incheiat cu intreprinderea in cauza sau in temeiul unei prevederi din contractul de societate sau din statutul acesteia;
 4. o intreprindere care este actionar sau asociat al unei alte intreprinderi si care controleaza singura, in baza unui acord cu alti actionari sau asociati ai acelei intreprinderi, majoritatea drepturilor de vot ale actionarilor sau ale asociatilor intreprinderii respective.

Intreprinderile care intretin, cu una sau mai multe intreprinderi, relatiile la care se face referire la literele (a)-(d) sunt considerate intreprinderi unice.

Microgranturile se acorda pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat incheiat cu urmatoarele categorii de beneficiari:

 1. microintreprinderile, intreprinderile mici si intreprinderile mijlocii care fac dovada prin situatiile financiare depuse ca nu detin salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019;
 2. PFA/Intreprinderi individuale/Intreprinderi familiale, alti profesionisti, astfel cum sunt reglementati de art.3 alin.(2) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, care desfasoara profesii liberale reglementate prin acte cu putere de lege si Organizatii Non-Guvernamentale (ONG) cu activitate economica in unul din domeniile de activitate prevazute in anexa nr. 1 la OUG nr. 130/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentionam ca ONG-urile vor incarca in aplicatia electronica documentul care atesta activitatea economica pentru care solicita finantare.

Profesiile liberale vor incarca in aplicatia electronica documentul care atesta corespondenta activitatii profesiei cu codul CAEN conform clasificarii activitatilor din economia nationala aprobata prin Ordinul presedintelui Institutului National de Statistica nr. 337/2007.

 1. PFA/CMI, daca au fost implicate in transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea si tratamentul pacientilor diagnosticati cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat in baza Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor masuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a raspandirii coronavirusului COVID-19, pe perioada starii de urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 82/2020.

Precizam ca dovada implicarii in activitatile legate de COVID-19, dar si pentru neacordarea stimulentului medical se face prin completarea unei adeverinte-formular si incarcarea acesteia in aplicatia de inscriere, emisa de unitatea sanitara unde a prestat serviciul beneficiarul/directia de sanatate publica judeteana, dupa caz.

Verificarea incadrarii beneficiarilor in categoria IMM se realizeaza, pe baza de esantion de 1% de catre MEAT/AIMMAIPE, dupa depunerea cererii de finantare si incheierea contractelor de finantare, cu conditia recuperarii sprijinului din fonduri externe nerambursabile daca beneficiarul nu se incadreaza in categoria de IMM la data depunerii cererii de finantare, cu exceptia PFA si CMI. In conditiile in care rata de eroare este de peste 2% din esantion, se mareste esantionul cu 0,5% pana la un maxim de 2%.

Microgranturile se acorda, pe baza de contract de acordare a ajutorului de stat, beneficiarilor care indeplinesc urmatoarele conditii cumulative:

 1. au desfasurat activitate curenta/operationala inainte de data depunerii cererii de finantare, cel putin din anul 2019, cu exceptia PFA/CMI pentru care inceperea activitatii poate sa fi avut loc pana la data de 1 februarie 2020;
 2. respecta conditia de la art. 6, lit b) din Ordonanta de Urgenta nr. 130/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, cu exceptia beneficiarilor ajutorului de stat prevazuti la art. 3.2 alin (1), lit. b) si c) din prezenta procedura;
 3. isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant;
 4. nu erau in dificultate la 31 decembrie 2019;
 5. nu depasesc plafonul maxim impus de Cadrul temporar pentru masuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei in contextul actualei epidemii de COVID-19 aprobat de catre Comisia Europeana;

Important! Sunt eligibili in cadrul prezentei sesiuni si aplicantii care au participat la prima sesiune a masurii “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” si nu au fost platiti, precum si beneficiarii primei masuri care au fost platiti si au rambursat integral valoarea grantului pina la momentul semnarii acordului de finantare aferent prezentei sesiuni, daca rambursarea sumelor primite nu s-a efectuat ca urmare a unei nereguli/fraude.

Sunt eligibili in cadrul prezentei sesiuni si aplicantii care au participat la finantare in cadrul masurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” si nu au fost platiti, precum si beneficiarii masurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” care au fost platiti si au rambursat integral valoarea grantului pina la momentul semnarii acordului de finantare aferent prezentei sesiuni, daca rambursarea sumelor primite nu s-a efectuat ca urmare a unei nereguli/fraude.

Beneficiarii care au primit finantare fara sa ramburseze valoarea grantului sau urmeaza sa primeasca finantare in cadrul primei sesiuni aferente masurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” nu sunt eligibili in cadrul celei de-a doua sesiuni.

Beneficiarii care au primit fara sa ramburseze valoarea grantului sau urmeaza sa primeasca finantare in cadrul masurii 2 “Granturi pentru capital de lucru” nu sunt eligibili in cadrul celei de-a doua sesiuni aferente masurii 1 “Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile”.

Tipurile de ajutor financiar:

 Prin intermediul Masurii se finanteaza, in ordinea depunerii cererii de finantare, un ajutor Financiar Nerambursabil sub forma forfetara – maxim 2000 euro/beneficiar, la cursul InforEuro valabil in luna septembrie 2020, respectiv 4,8395 lei / 1 euro, suma care poate reprezenta 100% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente masurii.

Obiectul finantarii trebuie sa se incadreze in una sau mai multe din urmatoarele categorii eligibile:

 1. cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 2. datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
 3. cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social / punctul / punctele de lucru unde se desfasoara activitatea;
 4. cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
 5. cheltuieli privind echipamentele de protectie medicala, inclusiv materiale de dezinfectie pentru protectia impotriva raspandirii virusului SARS-CoV- 2;
 6. cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
 7. cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
 8. cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului. (cheltuieli de tipul taxelor si impozitelor catre bugetul de stat, inclusiv contributii salariale, CAS, CASS, impozit pe dividente, impozit pe venitul microintreprinderilor, impozit pe profit, alte obligatii de plata la bugetul de stat. In privinta contributiilor datorate pentru PFA, II, IF, sunt eligibile si impozitele si taxele pe CNP). Nu sunt eligibile taxele si impozitele la bugetele locale si amenzile de orice fel.

Beneficiarii de microgranturi vor da o declaratie pe proprie raspundere in aplicatia de inscriere prin care isi vor asuma faptul ca utilizarea microgranturilor in alte scopuri decat cele prevazute de prezenta ordonanta de urgenta atrage dupa sine recuperarea ajutorului de stat acordat impreuna cu plata accesoriilor pentru recuperarea ajutorului de stat.

Nu sunt eligibile cheltuielile aferente salariilor nete, achizitiilor de bunuri second-hand, nu sunt permise achizitiile in sistem leasing, iar cheltuielile cu chiria activelor corporale nu sunt eligibile, cu exceptia cheltuielilor privind chiria pe baza de contract incheiat, pentru sediul social/punctele de lucru unde se desfasoara activitatea.

Cheltuiala cu taxa pe valoarea adaugata este eligibila daca este nerecuperabila.

Pentru decontarea datoriilor sunt eligibile si facturile emise anterior semnarii contractului, dar nu mai vechi de 1 februarie 2020, care vor fi achitate din micrograntul acordat in cadrul masurii, dupa data semnarii contractului de finantare.

Cheltuielile cu consultanta nu sunt eligibile in cadrul prezentei masuri.

Inscrierea in cadrul sesiunii 2 pentru microgranturi se va face in doua etape distincte:

Etapa 1 – preinscrierea, perioada 18 octombrie – 24 octombrie – creare profil, user si parola, unde aplicantii vor inregistra cu semnatura electronica, atat datele reprezentantului legal/imputernicit, cat si datele beneficiarului propriu-zis. Cei de la Ministerul Economiei vor anunta momentul de la care se pot face profilurile („Adresa de e-mail trebuie sa apartina beneficiarului si sa se regaseasca in toata documentatia, aceeasi adresa va fi folosita pentru toata corespondenta pe intreaga perioada de implementare si monitorizare a programului”, scrie in procedura). Practic, perioada de preinscrieri se adreseaza celor care nu aveau deja cont in aplicatia ministerului.

Preinscrierile se pot face accesand acest link:

https://granturi.imm.gov.ro/auth/login

Etapa 2 – inscrierea propriu-zisa, care incepe pe 25 octombrie si se termina pe 23 noiembrie – in care aplicantii, cu profilul, user, si parola generate in prima etapa, vor completa si transmite formularul de inscriere.

„Relansarea masurii 1 va avea loc pe data de 25 octombrie 2021, incepand cu ora 10:00, timp de 30 zile calendaristice de la demararea inscrierii, pana la ora 20:00 a ultimei zile de inscriere, cu posibilitatea de prelungire a termenului pana la epuizarea bugetului”, potrivit unui comunicat recent al Ministerului Economiei.

Aplicantii au obligatia de a urmari informatiile referitoare la masura de sprijin postate pe site-ul ministerului pe toata perioada de implementare (inscriere, verificare, clarificari, semnare contract, depunere documente raport de progres, incarcare documente cheltuieli, efectuare plati, monitorizare, raportare), precum si in contul creat la inscriere, denumit in continuare front office (FO).

Baza legala:

 • https://granturi.imm.gov.ro/
 • Ordinul MEAT 1642/2021 privind aprobarea Procedurii de implementare a sesiunii nr. 2 aferente masurii ”Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 130/2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19, precum si alte masuri in domeniul fondurilor europene.