Procedura anularii unor obligatii fiscale – amnistie diurne

Ordinul ANAF nr.1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art.I din Legea nr.72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative a fost publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 517 din 26 mai 2022.

Prin actul normativ mentionat se aproba:

 1. Procedura privind intocmirea si transmiterea de catre structura de inspectie fiscala a listei cu obligatiile fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, individualizate in decizii de impunere emise si comunicate contribuabilului in perioada cuprinsa intre 1 iulie 2015 si data intrarii in vigoare a legii, prevazuta in anexa nr.1;
 2. Procedura pentru emiterea deciziei de anulare a obligatiilor fiscale in baza prevederilor art. I din Legea nr.72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, prevazuta in anexa nr. 2;
 3. modelul formularului “Decizie de anulare a obligatiilor fiscale”, prevazut in anexa nr. 3.

Precizam ca perioada acoperita de Legea nr.72/2022 este 1 iulie 2015 si pana in data de 3 aprilie 2022, data de intrare in vigoare a legii, ocazie cu care se adopta noi proceduri privind impozitarea diurnei.

Este important de retinut faptul ca procedura de anulare a diferentelor de obligatii fiscale principale si/sau obligatiile fiscale accesorii, stabilite de organul fiscal prin decizie de impunere emisa si comunicata contribuabilului, ca urmare a calificarii ulterioare de catre organul fiscal a sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de aceeasi natura, se efectueaza din oficiu, dar si la solicitarea contribuabilului.

Astfel, in vederea intocmirii si transmiterii catre compartimentul cu atributii de evidenta pe platitori a listei cu obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii prevazute de Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative, cuprinse in decizii de impunere privind sumele stabilite suplimentar ca urmare a inspectiei fiscale, emise si comunicate contribuabilului, la nivelul structurii de inspectie fiscala emitente a actelor administrativ-fiscale se va proceda in felul urmator:

 • vor fi identificate rapoartele de inspectie fiscala si actele administrativ-fiscale incheiate si comunicate contribuabililor, in urma carora au fost stabilite diferente suplimentare de obligatii fiscale reprezentand impozite, taxe si contributii de natura celor ce intra sub incidenta Legii nr. 72/2022;
 • se va efectua o analiza a actelor identificate potrivit celor de mai sus, care va consta in verificarea constatarilor inscrise in acestea, in vederea stabilirii daca diferentele de obligatii fiscale stabilite suplimentar sunt de natura celor ce intra sub incidenta prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022;
 • in situatia in care in decizia de impunere se regasesc inscrise numai sume stabilite suplimentar de natura celor care intra sub incidenta prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, organul de inspectie fiscala va completa lista prin preluarea integrala a sumei ce face obiectul anularii din decizia de impunere (atat obligatia fiscala principala, cat si cea accesorie, dupa caz);
 • in situatia in care in totalul sumelor stabilite suplimentar prin decizia de impunere sunt cuprinse atat sume de natura celor ce intra sub incidenta prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022, cat si sume care nu intra sub incidenta actului normativ respectiv, organul de inspectie fiscala va proceda, pentru fiecare obligatie fiscala in parte, la refacerea calculelor aferente sumei stabilite suplimentar, atat pentru obligatia fiscala principala, cat si pentru obligatia fiscala accesorie, dupa caz. Acestea vor fi recalculate pentru aceeasi perioada pentru care au fost calculate initial in decizia de impunere, astfel incat sa se cuprinda in lista numai obligatiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anularii conform Legii nr. 72/2022;
 • lista va fi intocmita de persoana responsabila din cadrul organului de inspectie fiscala si avizata de seful de serviciu si de seful de administratie adjunct – inspectie fiscala, seful de administratie adjunct – inspectie fiscala contribuabili mijlocii sau directorul general adjunct – inspectie fiscala (Directia generala de administrare a marilor contribuabili – D.G.A.M.C.), dupa caz, urmand a fi comunicata compartimentului cu atributii de evidenta pe platitori din cadrul organului fiscal competent pentru administrarea contribuabilului. Nominalizarea persoanelor care vor duce la indeplinire cele de mai sus se va face prin decizie a conducatorului organului fiscal (directorul general al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili, sefii administratiilor judetene ale finantelor publice, sefii administratiilor finantelor publice sectoriale, seful Administratiei Finantelor Publice pentru Contribuabili Mijlocii);

Atentie! Precizam ca sumele din deciziile de impunere emise ca urmare a efectuarii inspectiei fiscale, necomunicate contribuabilului, nu vor face obiectul anularii, respectiv scaderii din evidenta fiscala si nu vor fi inscrise in lista prevazuta anterior, intrucat obligatiile fiscale inscrise in aceste decizii nu sunt inregistrate in evidenta fiscala.

In situatia in care decizia de impunere nu a fost comunicata contribuabilului si constatarile sunt exclusiv ca urmare a calificarii, potrivit art.I alin. (1) din Legea nr.72/2022, a sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de aceeasi natura, organul de inspectie fiscala va modifica in mod corespunzator constatarile aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii conform Legii nr.72/2022, inscrise in raportul de inspectie fiscala, si va emite decizie de nemodificare a bazei de impunere pentru aceste obligatii.

In conditiile in care decizia de impunere nu a fost comunicata contribuabilului si in raportul de inspectie fiscala sunt cuprinse atat constatari aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii conform Legii nr. 72/2022, cat si alte constatari care nu fac obiectul calificarii de catre organul de inspectie fiscala a sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de aceeasi natura, precum si constatari aferente altor obligatii fiscale, se va proceda astfel:

– pentru constatarile aferente obligatiilor fiscale care fac obiectul anularii, organul de inspectie fiscala va modifica raportul de inspectie fiscala, va face referire la prevederile Legii nr. 72/2022 si nu le va prelua in decizia de impunere;

– pentru constatarile care nu fac obiectul calificarii, potrivit art. I alin. (1) din Legea nr. 72/2022, a sumelor reprezentand indemnizatii sau orice alte sume de aceeasi natura, precum si constatarile aferente altor obligatii fiscale, organul de inspectie fiscala va proceda la modificarea raportului de inspectie fiscala, in sensul mentinerii constatarilor efectuate pentru aceste obligatii, si va emite decizie de impunere, potrivit legislatiei fiscale in vigoare.

Informatiile pe care lista cu obligatiile fiscale ce pot face obiectul anularii prevazute de art. I din Legea nr. 72/202 trebuie sa le contina sunt urmatoarele:

 1. denumirea contribuabilului;
 2. codul de identificare fiscala;
 3. numarul si data deciziei de impunere in care sunt cuprinse obligatiile fiscale de natura celor ce fac obiectul anularii;
 4. denumirea obligatiei fiscale;
 5. natura obligatiei fiscale, respectiv: debit si/sau, dupa caz, denumirea obligatiilor fiscale accesorii calculate prin decizia de impunere;
 6. (suma stabilita) sumele suplimentare stabilite, de natura celor ce fac obiectul anularii, respectiv obligatiile fiscale principale si, dupa caz, obligatiile fiscale accesorii;
 7. scadenta aferenta obligatiilor fiscale principale ce fac obiectul anularii;
 8. data pana la care au fost calculate obligatiile fiscale accesorii, dupa caz;
 9. alte informatii (contestatii in curs, sesizari penale etc.).

Cum se anuleaza obligatiile fiscale individualizate in deciziile de impunere comunicate contribuabilului:

Compartimentul de specialitate primeste lista cu obligatiile fiscale principale si, dupa caz, accesorii, ce fac obiectul anularii, individualizate in deciziile de impunere comunicate contribuabilului, verifica in evidenta fiscala obligatiile fiscale nestinse cuprinse in aceasta lista, pe care o va completa cu o noua coloana, in care va individualiza suma ramasa nestinsa.

Compartimentul de specialitate verifica in evidenta fiscala daca pentru obligatiile fiscale ce fac obiectul anularii au fost comunicate decizii referitoare la obligatii fiscale accesorii si va completa lista mentionata anterior cu noi coloane, in care va individualiza obligatiile fiscale accesorii nestinse care fac obiectul anularii.

Astfel, pentru anularea obligatiilor fiscale, compartimentul de specialitate intocmeste un referat de aprobare a anularii obligatiilor fiscale nestinse, la care va anexa lista prevazuta la alineatul anterior (cea completata), precum si decizia de anulare a obligatiilor fiscale, intocmita in mod corespunzator pentru fiecare contribuabil, conform modelului prevazut in anexa nr. 3 la ordin.

Dupa aprobarea referatului, lista se va completa cu informatii despre decizia de anulare a obligatiilor fiscale, respectiv numarul si data acesteia.

Precizam ca decizia de anulare a obligatiilor fiscale se intocmeste de catre compartimentul de specialitate in doua exemplare, se avizeaza de seful compartimentului si se aproba de conducatorul organului fiscal.

Decizia se comunica contribuabilului de catre organul fiscal competent, potrivit prevederilor art. 47 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, iar un exemplar se arhiveaza la dosarul fiscal al contribuabilului.

Baza legala:

 • Ordinul ANAF 1000/2022 privind aprobarea procedurilor de anulare a obligatiilor fiscale ce fac obiectul prevederilor art. I din Legea nr. 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative;
 • Codul de Procedura Fiscala din 2015 (Legea nr. 207/2015), cu modificarile si completarile ulgterioare;
 • Legea 72/2022 pentru anularea unor obligatii fiscale si pentru modificarea unor acte normative.