Modificari legate de amnistia fiscala

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.85 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fiscal si vamal a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr.594 din 17 iunie 2022

Avand in vedere dispozitiile recent publicate, enumeram cateva dintre premisele adoptarii acestei OUG:

 • din cauza pandemiei, operatorii economici se confrunta cu lipsa de lichiditati, fapt pentru care se impune continuarea masurilor de sprijin al acestora pentru a atenua efectele negative asupra economiei;
 • necesitatea prelungirii mecanismului de restructurare a datoriilor operatorilor economici, astfel incat statul sa se asigure ca acest mecanism ii permite sa recupereze creantele cu costuri cat mai reduse, iar operatorilor economici sa le permita sa se redreseze si sa isi mentina sau chiar sa genereze locuri de munca;
 • utilitatea dovedita a mecanismului de restructurare pentru stingerea obligatiile bugetare de catre operatorii economici;
 • este necesara instituirea unui cadru legal care sa permita sanctionarea faptelor asimilate infractiunii de contrabanda, lipsa unei reglementari ar putea afecta negativ relatiile sociale;
 • necesitatea prelungirii taxarii inverse pentru anumite categorii de livrari de bunuri/prestari de servicii, care expira la data de 30 iunie 2022;
 • se doreste evitarea declansarii unei proceduri de infringement, pentru asigurarea respectarii prevederilor art.13 alin. (3) din Directiva 92/83/CEE privind armonizarea structurilor accizelor la alcool si bauturi alcoolice, potrivit carora statele membre pot stabili un nivel redus al accizei pentru bauturile fermentate cu o concentratie alcoolica pe volum de sub 8,5% vol.

 

Modificari si completari la OG nr.6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale:

Conform noilor reglementari introduse prin OUG 85/2022, pot fi restructurate obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii (potrivit prevederilor anterioare puteau fi restructurate obligatiile in sold la 31,12,2020).

In scopul revitalizarii si evitarii deschiderii procedurii insolventei, debitorii, persoane juridice de drept public sau privat, cu exceptia institutiilor publice definite potrivit art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, si a unitatilor administrativ-teritoriale, aflati in dificultate financiara si pentru care exista riscul intrarii in insolventa, isi pot restructura obligatiile bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii.

Sunt obligatii bugetare principale restante la data de 31 decembrie 2021 si obligatiile bugetare declarate de debitor sau stabilite de organul fiscal competent prin decizie dupa data de 1 ianuarie 2022 aferente perioadelor fiscale de pana la data de 31 decembrie 2021.

Mentionam ca restructurarea obligatiilor bugetare se aplica si pentru obligatiile bugetare principale si accesorii stabilite de alte organe decat organele fiscale, precum si pentru amenzile de orice fel, transmise spre recuperare organelor fiscale centrale dupa data de 1 ianuarie 2022 pana la data eliberarii certificatului de atestare fiscala.

 

Potrivit OUG 85/2022, obligatiile bugetare care nu pot fi restructurate sunt:

 1. obligatiile bugetare care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, intra sub incidenta art. 167 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, denumita in continuare Codul de procedura fiscala, in limita sumei de rambursat/de restituit/de plata de la buget;
 2. obligatiile bugetare stabilite prin acte administrative care, la data eliberarii certificatului de atestare fiscala, sunt suspendate in conditiile art. 14 sau 15 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care suspendarea executarii actului administrativ inceteaza dupa data aprobarii planului de restructurare si comunicarea deciziei de inlesnire la plata, debitorul poate solicita includerea in inlesnirea la plata a obligatiilor bugetare ce au facut obiectul suspendarii sau luarea altor masuri de restructurare a obligatiilor bugetare. In acest scop, organul fiscal competent comunica debitorului o instiintare de plata privind obligatiile bugetare individualizate in acte administrative pentru care a incetat suspendarea executarii, precum si deciziile referitoare la obligatiile accesorii aferente;
 3. obligatiile bugetare principale si accesorii care reprezinta ajutor de stat de recuperat, acordat din surse sau resurse de stat ori gestionate de stat, cele care reprezinta fonduri europene sau fonduri publice nationale aferente fondurilor europene, precum si cele care reprezinta taxe vamale, accize si taxa pe valoarea adaugata pentru care administrarea, cu exceptia inspectiei fiscale si a executarii silite, revine Autoritatii Vamale Romane;
 4. obligatiile bugetare ramase de plata ca urmare a unei restructurari acordate in temeiul prezentei ordonante, pentru care a esuat planul de restructurare potrivit art. 13 alin. (1).

 

Subliniem faptul ca notificarea privind intentia de restructurare poate fi depusa pana la data de 31 ianuarie 2023. Termenul anterior a fost 31.12.2022.

Debitorul care doreste sa isi restructureze obligatiile bugetare, potrivit prezentului capitol, are obligatia de a notifica organul fiscal competent cu privire la intentia sa in perioada 8 august-31 octombrie 2019, in perioada 1 februarie- 30 septembrie 2020, in perioada 1 noiembrie 2020-30 septembrie 2021, precum si in perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sanctiunea decaderii din dreptul de a mai beneficia de restructurarea obligatiilor bugetare, si se adreseaza unui expert independent in vederea intocmirii unui plan de restructurare si a testului creditorului privat prudent. Debitorii care inregistreaza obligatii de natura celor prevazute la art. 1 alin. (21) depun notificarea in perioada 20 iunie 2022-31 ianuarie 2023 inclusiv, sub sanctiunea decaderii si cu respectarea cerintelor prevazute de prezentul alineat.

 

Solicitarea de restructurare se poate depune pana la data de 31 iulie 2023, sub sanctiunea decaderii. Termenul anterior a fost data de 31 iulie 2022.

Pot fi restructurate si obligatiile bugetare in cazul organelor fiscale locale.

Debitorii isi pot restructura obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate pana la data emiterii certificatului de atestare fiscala, precum si obligatiile bugetare accesorii, existente in evidenta organului fiscal local, in vederea recuperarii, in conditiile prezentului capitol. Procedura se aproba prin hotarare a autoritatilor deliberative existente la nivelul unitatilor administrativ-teritoriale.

In cazul debitorilor care au depus solicitari privind restructurarea obligatiilor bugetare potrivit art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscale, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, aflate in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, acestea se solutioneaza potrivit legislatiei in vigoare la data depunerii solicitarii sau debitorii pot opta, prin depunerea in termenul prevazut la art. 22 alin. (1) din aceeasi ordonanta a unei noi cereri adresate organului fiscal competent, pentru refacerea planului de restructurare cu obligatiile bugetare restante la 31 decembrie 2021, in conditiile respectivei ordonante, astfel cum a fost modificata de prezenta ordonanta de urgenta.

Dispozitiile art.8 din OG nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

In acest caz, in baza cererii, organul fiscal emite un nou certificat de atestare fiscala, care cuprinde obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate la data emiterii acestuia.

Pentru debitorii care au depus notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 3 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, si care nu au depus solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelasi act normativ, pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, organele fiscale emit, din oficiu, in termen de 10 zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, un nou certificat de atestare fiscala care cuprinde obligatiile bugetare restante la data de 31 decembrie 2021 si neachitate la data emiterii acestuia, in conditiile respectivei ordonante, astfel cum a fost modificata de prezenta ordonanta de urgenta, pe care il comunica debitorului.

Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr. 216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

Depunerea unei noi notificari, dupa intrarea in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, nu mai produce efecte. In situatia in care s-a inceput executarea silita, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.

In  cazul debitorilor care depun notificarea privind intentia de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art.3 din OG nr.6/2019, aprobata prin Legea nr.216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, dar nu depun solicitarea de restructurare a obligatiilor bugetare, potrivit art. 5 din acelasi act normativ in termen de 6 luni de la data depunerii notificarii, incepe sau continua, dupa caz, executarea silita. Dispozitiile art. 8 din Ordonanta Guvernului nr. 6/2019, aprobata prin Legea nr.216/2021, cu modificarile si completarile ulterioare, raman aplicabile.

Depunerea unei noi notificari in perioada de 6 luni sau dupa expirarea acestui termen nu mai produce efecte. In situatia in care solicitarea de restructurare este depusa dupa inceperea executarii silite, aceasta se suspenda de la data depunerii solicitarii de restructurare.

 

Baza legala:

 • Ordonanta de urgenta (OUG) 85/2022 privind modificarea si completarea unor acte normative din domeniul fiscal si vamal;
 • Ordonanta Guvernului (OG) 6/2019 privind instituirea unor facilitati fiscal.