Raportare nefinanciara

Companiile private care au, in medie, peste 500 de salariati in cursul exercitiului financiar au de depus, odata cu situatiile financiare anuale aferente anului 2019, si o raportare nefinanciara ce include informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita.

Aceasta raportare se face prima oara anul acesta de catre companiile private cu peste 500 de angajati, ea fiind obligatorie in trecut doar pentru cele de stat.

Reamintim faptul ca declaratia nefinanciara a fost introdusa de Ordinul MFP nr.3456/2018 privind modificarea si completarea unor reglementari contabile, publicat in Monitorul Oficial nr.942 din data de 7 noiembrie 2018, cu aplicabilitate de la 1 ianuarie 2019.

Prin acest document, MFP a extins in 2018 obligatia de a depune, odata cu situatiile financiare anuale, o declaratie nefinanciara la mai multe categorii de companii.

Precizam ca pana la aparitia Ordinului MFP nr.3456/2018,  obligatia depunerii declaratiei nefinanciare o aveau doar companiile de interes public care au, in medie, in cursul exercitiului financiar, peste 500 de salariati.

Incepand cu 2019 obligatia revine si firmelor private care indeplinesc criteriul numarului de salariati. Astfel, declaratia nefinanciara trebuie depusa prima oara in anul 2020 de catre aceste companii, odata cu bilanturile aferente anului 2019.

„Entitatile care, la data bilantului, depasesc criteriul de a avea un numar mediu de 500 de salariati in cursul exercitiului financiar includ in raportul administratorilor o declaratie nefinanciara care contine, in masura in care acestea sunt necesare pentru intelegerea dezvoltarii, performantei si pozitiei entitatii si a impactului activitatii sale, informatii privind cel putin aspectele de mediu, sociale si de personal, respectarea drepturilor omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, inclusiv”, potrivit precizarilor din ordin.

Conform pct.4921, alin.(1) din OMFP nr.1802/2014, cu modificarile si completarile ulterioare, declaratia nefinanciara include, de asemenea, si urmatoarele aspecte:

  • descriere succinta a modelului de afaceri al firmei;
  • descriere a politicilor adoptate de firma in legatura cu aspectele amintite in citat, inclusiv a procedurilor de diligenta necesara aplicate;
  • rezultatele politicilor respective;
  • principalele riscuri legate de aspectele din citat care decurg din operatiunile companiei, inclusiv, atunci cand este relevant si proportional, relatiile sale de afaceri, produsele sau serviciile sale care ar putea avea un impact negativ asupra domeniilor respective si modul in care entitatea gestioneaza riscurile respective;
  • indicatori-cheie de performanta nefinanciara relevanti pentru activitatea specifica a societatii.

In conditiile in care entitatea nu pune in aplicare politici in ceea ce priveste unul sau mai multe dintre aspectele mentionate anterior, declaratia nefinanciara ofera o explicatie clara si motivata cu privire la aceasta optiune.

Declaratia nefinanciara mentionata contine, dupa caz, trimiteri si explicatii suplimentare privind sumele raportate in situatiile financiare anuale individuale.

Informatiile referitoare la evolutiile iminente sau aspectele in curs de negociere pot fi omise in cazuri exceptionale in care, potrivit avizului justificat in mod corespunzator al membrilor organelor administrative, de conducere si de supraveghere, care actioneaza in limitele competentelor conferite de legislatia nationala si poarta o raspundere colectiva pentru avizul respectiv, prezentarea acestor informatii ar aduce prejudicii grave pozitiei comerciale a entitatii, cu conditia ca aceste omisiuni sa nu impiedice o intelegere corecta si echilibrata a dezvoltarii, performantei si pozitiei entitatii si a impactului activitatii sale.

Este util de mentionat faptul ca la solicitarea prezentarii informatiilor mentionate la pct.4921 alin. (1), entitatile se pot baza pe cadrele nationale, ale Uniunii sau internationale. In acest caz, entitatile specifica cadrele pe care s-au bazat.

Declaratia nefinanciara trebuie sa contina, in ceea ce priveste aspectele legate de mediu, detalii privind impactul actual si previzibil al operatiunilor entitatii asupra mediului si, dupa caz, asupra sanatatii si a sigurantei, utilizarea de energie regenerabila si neregenerabila, emisiile de gaze cu efect de sera, utilizarea apei si poluarea aerului.

Referitor la aspectele sociale si de personal, informatiile furnizate in declaratia nefinanciara se pot referi la actiunile intreprinse pentru a asigura egalitatea de gen, punerea in aplicare a conventiilor fundamentale ale Organizatiei Internationale a Muncii, conditiile de munca, dialogul social, respectarea dreptului lucratorilor de a fi informati si consultati, respectarea drepturilor sindicale, sanatatea si siguranta la locul de munca, dialogul cu comunitatile locale si/sau actiunile intreprinse pentru a asigura protectia si dezvoltarea acestor comunitati.

In ceea ce priveste drepturile omului, combaterea coruptiei si a darii de mita, declaratia nefinanciara poate include informatii privind prevenirea abuzurilor in materie de drepturile omului si/sau privind instrumentele instituite pentru combaterea coruptiei si a darii de mita.

Declaratia nefinanciara include, de asemenea, consecintele asupra schimbarii climatice pe care le au activitatea entitatii si utilizarea bunurilor si serviciilor pe care aceasta le produce, ca si asupra angajamentelor sale in favoarea dezvoltarii durabile, a luptei impotriva risipei alimentare si in favoarea luptei impotriva discriminarii si a promovarii diversitatii.

Atentie! Reglementarile contabile precizeaza ca informatiile solicitate potrivit prevederilor prezentului punct nu sunt limitative.

Declaratia nefinanciara trebuie inclusa de companiile private mari in raportul administratorilor.

Raportul administratorilor, care trebuie elaborat de consiliul de administratie pentru fiecare exercitiu financiar si care face parte din bilanturile anuale, este „o prezentare fidela a dezvoltarii si performantei activitatilor entitatii si a pozitiei sale, precum si o descriere a principalelor riscuri si incertitudini cu care aceasta se confrunta”, conform Ordinului MFP nr. 1.802/2014.