Archives

Declaratia privind beneficiarii reali

Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC) a publicat, pe website-ul propriu, formularul pe care firmele trebuie sa il utilizeze pentru a indica beneficiarul real – “Declaratia privind beneficiarii reali”:

https://www.onrc.ro/templates/site/formulare/declaratie%20beneficiar%20real_v4.pdf

Modelul formularului mentionat mai sus va fi folosit pentru aplicarea obligatiilor stabilite in iulie de Legea nr.129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului […], obligatii care impun oricarei firme sa arate cine este beneficiarul real din spatele acesteia, adica cine beneficiaza de tranzactiile facute de firma respectiva.

Este foarte important de mentionat ca nerespectarea acestei obligatii atrage sanctiuni intre 5.000 si 10.000 de lei.

Precizam ca exista insa o perioada de tranzitie care va permite firmelor deja infiintate sa depuna formularul pana la 21 iulie 2020. Aceasta perioada de tranzitie se aplica doar firmelor care existau, deja, la momentul intrarii in vigoare a legii (iulie 2019).

Pentru cele inmatriculate dupa intrarea in vigoare a noii legi, nu va fi acceptata inmatricularea lor, fara furnizarea acestor informatii despre beneficiarii reali.

Potrivit Legii nr.129/2019, orice persoana juridica ce are „obligatia de inmatriculare in registrul comertului” trebuie sa furnizeze la ONRC informatiile relevante cu privire la beneficiarul real. Exceptie fac regiile autonome, companiile si societatile nationale.

In acest context, firmele se vor folosi de formularul mentionat mai sus si vor trebui sa dea detalii despre „persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect”.

Precizam faptul ca, potrivit art. 4, prin beneficiar real se intelege orice persoana fizica ce detine sau controleaza in cele din urma clientul si/sau persoana fizica in numele caruia/careia se realizeaza o tranzactie, o operatiune sau o activitate.

In cazul societatilor prevazute in Legea societatilor nr.31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, notiunea de beneficiar real include cel putin:

 1. persoana sau persoanele fizice care detin ori controleaza in cele din urma o persoana juridica prin exercitarea dreptului de proprietate, in mod direct sau indirect, asupra unui numar de actiuni sau de drepturi de vot suficient de mari pentru a-i asigura controlul ori prin participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice sau prin exercitarea controlului prin alte mijloace, persoana juridica detinuta sau controlata nefiind o persoana juridica inregistrata la registrul comertului ale carei actiuni sunt tranzactionate pe o piata reglementata si care este supusa unor cerinte de publicitate in acord cu cele reglementate de legislatia Uniunii Europene ori cu standarde fixate la nivel international. Acest criteriu este considerat a fi indeplinit in cazul detinerii a cel putin 25% din actiuni plus o actiune sau participatia in capitalurile proprii ale persoanei juridice intr-un procent de peste 25%;
 2. persoana sau persoanele fizice ce asigura conducerea persoanei juridice, in cazul in care, dupa epuizarea tuturor mijloacelor posibile si cu conditia sa nu existe motive de suspiciune, nu se identifica nicio persoana fizica in conformitate cu pct. 1 ori in cazul in care exista orice indoiala ca persoana identificata este beneficiarul real, caz in care entitatea raportoare este obligata sa pastreze si evidenta masurilor aplicate in scopul identificarii beneficiarului real in conformitate cu pct. 1 si prezentul punct;

Pe deasupra, daca nu poate fi identificat un beneficiar real conform criteriilor de mai sus, se vor da informatii legate de persoana sau persoanele fizice care asigura conducerea firmei.

Atentie! Acest lucru nu se aplica decat societatilor care nu sunt listate la bursa sau pe alte piete reglementate, unde exista cerinte de publicitate sporite.

Compensare facturi prin IMI

In conformitate cu art. 2 alin.(1) din Anexa 1 a HG 685/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenta ale contribuabililor, persoane juridice, in vederea diminuarii blocajului financiar si a pierderilor din economie, contribuabilii, persoane juridice, sunt obligati sa se conecteze prin INTERNET sau sa foloseasca suportul magnetic (dischete) pentru a transmite in baza de date a Institutului de Management si Informatica (IMI) numai datele privind platile restante mai vechi de 30 de zile, dar cu o valoare mai mare de 10.000 lei.

Pentru facturile care se incadreaza in aceste conditii se transmit următoarele informatii:

a) codul fiscal al persoanei juridice raportoare;

b) codul fiscal al persoanei juridice creditoare/debitoare faţă de care raportorul are de plătit/incasat;

c) numărul şi data emiterii facturii de către persoana juridica creditoare/debitoare;

d) valoarea facturii care urmează să fie incasată de persoana juridică raportoare de la persoana juridică beneficiara;

e)valoarea facturii care urmează să fie plătită de persoana juridică raportoare persoanei juridice furnizoare.

Site-ul pe care trebuie sa va conectati si sa obtineti parola de acces ca ulterior sa puteti sa incarcati datelel de mai sus este http://gama.imi.ro/. Parola de acces o obtineti trimitand un email la adresa: serviciulcompensare@yahoo.com impreuna cu copia certificatului de inregistrare pe care să se scrie textul “cf. cu originalul”, să fie semnată şi ştampilată de conducerea unităţii (numele in clar), să se scrie parola pe care o doriţi, max 10 caractere, litere majuscule. Veti primi raspuns dupa ce contul este functional.

Se incarca in platforma online facturile care se compenseaza. Acest lucru trebuie sa il faca fiecare dintre parteneri. Facturile incarcate doar de un partener se vor vedea colorate in rosu, si dupa ce le incarca si celalalt partener se confirma colorandu-se in verde. Fiecare partener are userul si parola lui. Confirmarea incarcarii facturilor se face dupa cui.

Partenerii trebuie se prezinta la sediul IMI cu urmatoarele documente: imputernicire pentru persoana desemnata, adeverinta de salariat, copie dupa act de identitate, ordin de compensare, decizia administratorului referitoare la plaja documentelor cu regim special emise pe anul in care se face compensarea (serie si numere).
Este obligatoriu ca cei doi reprezentanti ai firmelor sa fie prezenti si sa semneze procesul verbal de compensare. Fiecare listeaza din program ce a incarcat partenerul in sistem si va contra-semna ordinele de compensare.
Ordinele de compensare se pot completa la IMI. Daca sunt multe facturi de compensat nu se mai scrie pe verso ci se atasaza lista de la IMI.

Pentru mai multe informatii puteti intra pe siteul: http://gama.imi.ro

Constituire rezerva legala. Microintreprindere si societate platitoare de impozit pe profit

Repartizarea profitului este reglementata atat din punct de vedere juridic (Legea societatilor nr. 31/1990 cu modificarile ulterioare), contabil (Legea contabilitatii nr. 82/1991 cu modificarile ulterioare), cat si fiscal (Legea nr. 227//2015 cu modificarile ulterioare).

Potrivit reglementarilor art. 183, alin. (1) din Legea societatilor, constituirea rezervei legale se efectueaza la data de 31 decembrie a exercitiului financiar, prin preluarea din profitul societatii a cel putin 5% pana ce aceasta va atinge minimum a cincea parte din capitalul social.
Constituirea rezervei legale este obligatorie inclusiv pentru societatile care au statut fiscal de microintreprinderi. Neconstituirea rezervei legale este considerata infractiune conform prevederilor art. 272 pct.6 din Legea 31/1990, republicata, cu modificarile ulterioare.

Din punct de vedere contabil, conform prevederilor pct. 420 si urmatoarele din OMFP 1802/2014 , cu modificarile ulterioare, rezultatul definitiv al exercitiului financiar se stabileste la inchiderea acestuia si reprezinta soldul final al contului de profit si pierdere. Sumele reprezentand rezerve constituite din profitul exercitiului financiar curent, in baza unor prevederi legale, se inregistreaza prin articolul contabil 129 „Repartizarea profitului” = 106 „Rezerve”.

Profitul contabil ramas dupa aceasta repartizare se preia la inceputul exercitiului financiar urmator celui pentru care se intocmesc situatiile financiare anuale in contul 117 „Rezultatul reportat”, de unde urmeaza sa fie repartizat pe celelalte destinatii hotarate de adunarea generala a asociatilor, cu respectarea prevederilor legale.

Pentru microintreprinderi, referitor la repartizarea profitului pentru constituirea rezervei, prevederea legala se refera la limita minima si nu impune nici o limita maxima, aceasta poate repartiza orice suma deoarece nu intervine conditia de deductibilitate prevazuta pentru societatile platitoare de impozit pe profit.
Pentru societatile platitoare de impozit pe profit, potrivit prevederilor art.26 din Codul Fiscal, cu modificarile ulterioare, suma reprezentand rezerva legala se deduce din baza impozabila a profitului, in limita cotei de 5% aplicate asupra profitului contabil (ct. 121) la care se adauga cheltuielile cu impozitul pe profit (rulaj ct. 691) pana ce aceasta va atinge a cincea parte din capitalul social subscris si varsat (ct. 1012).

Potrivit prevederilor pct. 19, alin. (1) din HG nr. 1/2016 privind normele metodologice emise pentru aplicarea Legii nr. 227/2015, rezerva legala se calculeaza cumulat de la inceputul anului si este deductibila la calculul rezultatului fiscal trimestrial sau anual, dupa caz. Rezervele astfel constituite se majoreaza sau se diminueaza in functie de nivelul profitului contabil din perioada de calcul. Majorarea sau diminuarea rezervelor astfel constituite se efectueaza si in functie de nivelul capitalului social subscris si varsat.
In cazul in care societatea incheie exercitiul financiar cu pierdere nu mai are obligatia de a majora rezerva legala anterior constituita deoarece sumele respective ar fi nedeductibile la calculul impozitului pe profit. Totodata nu ar fi respectata nici prevederea din Legea societatilor care face trimitere la profitul anului respectiv.

Situatii financiare 2018

In Monitorul Oficial (Partea I) nr. 35 din data de 14 ianuarie 2019 s-a publicat OMFP nr.10 din 3 ianuarie 2019 privind principalele aspecte legate de intocmirea si depunerea situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice si pentru reglementarea unor aspecte contabile.

Este util de mentionat faptul ca nu sunt elemente deosebite ca structura de fond.

Situatiile financiare sunt structurate in functie de ”marimea” entitatii raportoare, de modul de organizare a contabilitatii, si de sistemul de raportare: sistemul conform cu directiva europeana adoptat prin Ordinul MFP nr.1802/2014 (cu modificari ulterioare), sistemul de raportare financiara IFRS adoptat prin Ordinul MFP nr. 2844/2016 (cu modificari ulterioare).

Actul normativ adopta si criteriile prin care se stabileste ce entitati raportoare au obligatia auditarii situatiilor financiare anuale.

Se pastreaza situatia deja reglementata, cand se iau in calcul criteriile de marime existente la data de 31 decembrie 2018 si la 31 decembrie 2017, respectiv:

 • Total active = 16.000.000 lei;
 • Cifra de afaceri neta = 32.000.000 lei;
 • Numarul mediu de salariati in cursul exercitiului = 50.

Important! Auditul statutar este obligatoriu, cand aceste criterii se depasesc pe parcursul a doua exercitii consecutive.

Formatul situatiilor financiare anuale in functie de criteriile de marime a entitatii – microentitati, entitati mici, entitati mijlocii si entitati mari:

 1. Entitatile care la data bilantului nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime si anume:
 • totalul activelor: 1.500.000 lei;
 • cifra de afaceri neta: 3.000.000 lei;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 10, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant prescurtat (cod 10); cont prescurtat de profit si pierdere (cod 20).

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

 1. Entitatile care la data bilantului nu se incadreaza in categoria microentitatilor si care nu depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime si anume:
 •  totalul activelor: 17.500.000 lei;
 •  cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50, intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant prescurtat (cod 10); cont de profit si pierdere (cod 20); note explicative la situatiile financiare anuale.

Optional, ele pot intocmi situatia modificarilor capitalului propriu si/sau situatia fluxurilor de trezorerie.

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40).

 1. Entitatile care la data bilantului depasesc limitele a cel putin doua dintre urmatoarele trei criterii de marime si anume:
 • totalul activelor: 17.500.000 lei;
 •  cifra de afaceri neta: 35.000.000 lei;
 • numarul mediu de salariati in cursul exercitiului financiar: 50, precum si entitatile de interes public intocmesc situatii financiare anuale care cuprind: bilant (cod 10);

– cont de profit si pierdere (cod 20);

– situatia modificarilor capitalului propriu;

– situatia fluxurilor de trezorerie;

– notele explicative la situatiile financiare anuale.

Acestea vor fi insotite de formularul „Date informative” (cod 30) si formularul „Situatia activelor imobilizate” (cod 40), respectiv o declaratie privind politicile contabile semnificative.

Termenele de depunere:

Termenele pentru depunerea situatiilor financiare anuale la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice sunt urmatoarele:

 • pentru societatile, societatile/companiile nationale, regiile autonome, institutele nationale de cercetare-dezvoltare, 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar (31 mai 2019);
 • pentru societatile fara scop patrimonial sau pentru cele aflate in lichidare inregistrata la Registrul Comertului, 120 de zile de la incheierea exercitiului financiar (2 mai 2019);
 • entitatile care nu au desfasurat activitate de la constituire pana la sfarsitul exercitiului financiar de raportare nu intocmesc situatii financiare anuale, urmand sa depuna in acest sens la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice o declaratie pe propria raspundere a persoanei care are obligatia gestionarii entitatii, in termen de 60 de zile de la incheierea exercitiului financiar (4 martie 2019).

Mentionam ca pe website-ul Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) a aparut formatul electronic al situatiilor financiare, in conformitate cu OMFP nr.10/2019 – versiunea 1.0.0. din 30 ianuarie 2019:

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/1014_15_2018.html

Noi reguli privind acordarea sponsorizarilor pentru platitorii de impozit pe profit

Entitatile platitoare de impozit pe profit vor deduce sponsorizarile efectuate doar daca beneficiarul sponsorizarii este inscris, la data incheierii contractului in Registrul entitatilor/unitatilor de cult pentru care se acorda deduceri fiscale. Acest registru  se organizeaza de A.N.A.F. , este public si se afiseaza pe site-ul acestei institutii. Inscrierea in acest registru se va efectua la solicitarea entitatii, daca sunt indeplinite anumite conditii prevazute de Legea 30/2019. Aceste prevederi se vor aplica de la 01 aprilie 2019.

«(41) Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se organizează de A.N.A.F., astfel cum se stabileşte prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. Registrul este public şi se afişează pe site-ul A.N.A.F. Înscrierea în Registrul entităţilor/unităţilor de cult pentru care se acordă deduceri fiscale se realizează pe baza solicitării entităţii, dacă sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiţii:

 1. a) desfăşoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declaraţiei pe propria răspundere;
 2. b) şi-a îndeplinit toate obligaţiile fiscale declarative prevăzute de lege;
 3. c) nu are obligaţii fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
 4. d) a depus situaţiile financiare anuale, prevăzute de lege;
 5. e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.»

Ajustarea TVA in cazul falimentului beneficiarului

Conform Legii 30/2019, baza de impozitare se ajusteaza în cazul în care contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate nu se poate încasa ca urmare a intrării în faliment a beneficiarului sau ca urmare a punerii în aplicare a unui plan de reorganizare admis şi confirmat printr-o sentinţă judecătorească, prin care creanţa creditorului este modificată sau eliminată.

Ajustarea este permisă începând cu data pronunţării hotărârii judecătoreşti de confirmare a planului de reorganizare, iar, în cazul falimentului beneficiarului, începând cu data sentinţei sau, după caz, a încheierii, prin care s-a decis intrarea în faliment, conform legislaţiei privind insolvenţa. Ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care s-a pronunţat hotărârea judecătorească de confirmare a planului de reorganizare, respectiv a celui în care s-a decis, prin sentinţă sau, după caz, prin încheiere, intrarea în faliment. în cazul în care intrarea în faliment a avut loc anterior datei de 1 ianuarie 2019 şi nu a fost pronunţată hotărârea judecătorească definitivă/definitivă şi irevocabilă de închidere a procedurii prevăzute de legislaţia insolvenţei până la această dată, ajustarea se efectuează în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie 2019. Ajustarea este permisă chiar dacă s-a ridicat rezerva verificării ulterioare, conform Codului de procedură fiscală.

Prin efectuarea ajustării se redeschide rezerva verificării ulterioare pentru perioada fiscală în care a intervenit exigibilitatea taxei pe valoarea adăugată pentru operaţiunea care face obiectul ajustării. în cazul în care, ulterior ajustării bazei de impozitare, sunt încasate sume aferente creanţelor respective, se anulează corespunzător ajustarea efectuată, corespunzător sumelor încasate, prin decontul perioadei fiscale în care acestea sunt încasate.

Plafoane fiscale actualizate 2019

Plafonul pentru incadrarea la microintreprinderi – cifra de afaceri sub 1.000.000 euro (cursul de schimb pentru determinarea echivalentului in EUR este cel valabil la inchiderea exercitiului financiar in care s-au inregistrat veniturile –  la 31.12.2018 a fost de 4.6639 lei/eur prin urmare plafonul este de 4.663.900 lei).

Declaratie: D700 (010);

Termen: 31 martie a anului urmator celui de incadrare in plafon (pentru 2018, termenul e 31.03.2019).

Trecerea la impozit pe profit: Depasirea plafonului de 1.000.000 euro genereaza obligatia societatilor de a trece la impozit pe profit. Plafonul se calculeaza utilizand cursul de inchidere, respectiv cel din data de 31.12.2018 – 4.663.900 lei.

Societatile au posibilitatea sa treaca la impozit pe profit prin optiune, daca au subscris un capital social de cel putin 45.000 lei si au cel putin 2 salariati.

Declaratie: D700 (010);

Termen: in termen de 15 zile de la data modificarii ulterioare a datelor declarate initial.

Trecerea la platitor de TVA: Plafonul pentru care o societate are obligatia sa se inregistreze in scopuri de TVA este reprezentat de o cifra de afaceri de peste 88.500 eur.

Concret, persoana impozabila stabilita in Romania a carei cifra de afaceri anuala, declarata sau realizata, este inferioara plafonului de 88.500 euro, al carui echivalent in lei se stabileste la cursul de schimb comunicat de Banca Nationala a Romaniei la data aderarii si se rotunjeste la urmatoarea mie, respectiv 300.000 lei, poate aplica scutirea de TVA (regim special de scutire).

Declaratie: D700 (010, 020, 070);

Termen: in termen de 10 zile de la sfarsitul lunii in care a atins sau a depasit acest plafon.

Facilitati fiscale pentru domeniu constructiilor

Ordonanta de urgenta (OUG) nr.114/2018 privind instituirea unor masuri in domeniul investitiilor publice si a unor masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene a fost publicata in Monitorul Oficial nr.1116 din 29 decembrie 2018.

Potrivit prevederilor art.71 din OUG nr.114, prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Codul muncii, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, pentru domeniul constructiilor, salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata se stabileste in bani, fara a include sporuri si alte adaosuri, la suma de 3.000 lei lunar, pentru un program normal de lucru in medie de 167,333 ore pe luna, reprezentand 17,928 lei/ora.

Conform ordonantei, prevederile de mai sus se aplica exclusiv domeniilor de activitate prevazute la art. 66 pct. 1 din OUG nr.114/2018, dupa cum urmeaza:

 • angajatorii care desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind:

(i) activitatea de constructii definita la codul CAEN 41.42.43 – sectiunea F – Constructii;

(ii) domeniile de producere a materialelor de constructii, definite de urmatoarele coduri CAEN:

2312 – Prelucrarea si fasonarea sticlei plate;

2331 – Fabricarea placilor si dalelor din ceramic;

2332 – Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii din argila arsa;

2361 – Fabricarea produselor din beton pentru constructii;

2362 – Fabricarea produselor din ipsos pentru constructii;

2363 – Fabricarea betonului;

2364 – Fabricarea mortarului;

2369 – Fabricarea altor articole din beton, ciment si ipsos;

2370 – Taierea, fasonarea si finisarea pietrei;

2223 – Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;

1623 – Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii;

2512 – Fabricarea de usi si ferestre din metal;

2511 – Fabricarea de constructii metalice si parti componente ale structurilor metalice; 0811 – Extractia pietrei ornamentale si a pietrei pentru constructii, extractia pietrei calcaroase, ghipsului, cretei si a ardeziei; 0812 – Extractia pietrisului si nisipului;

711 – Activitati de arhitectura, inginerie si servicii de consultanta tehnica

 • angajatorii care realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea.

Prima facilitate se refera la eliminarea impozitului pe venitul din salarii. Prin urmare, sunt scutite de la plata impozitului pe venit persoanele fizice, pentru veniturile realizate din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), in perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2028 inclusiv, pentru care sunt indeplinite urmatoarele conditii:

 • angajatorii desfasoara activitati in sectorul constructii care cuprind codurile CAEN precizate mai sus;
 • angajatorii realizeaza cifra de afaceri din activitatile mentionate la lit. a) in limita a cel putin 80% din cifra de afaceri totala, calculata cumulat de la inceputul anului, inclusiv luna in care aplica scutirea;
 • veniturile brute lunare din salarii si asimilate salariilor prevazute la art. 76 alin. (1)-(3), realizate de persoanele fizice pentru care se aplica scutirea, sunt cuprinse intre 3.000 si 30.000 lei lunar inclusiv si sunt realizate in baza contractului individual de munca;
 • scutirea se aplica potrivit instructiunilor la ordinul comun al ministrului finantelor publice, al ministrului muncii, familiei, protectiei sociale si persoanelor varstnice si al ministrului sanatatii, prevazut la art. 147 alin. (17), iar Declaratia privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate reprezinta declaratie pe propria raspundere pentru indeplinirea conditiilor de aplicare a scutirii (a se vedea art.60 pct.5 din Codul fiscal modificat de OUG nr.114/2018).

In plus, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv, pentru persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, cota contributiei de asigurari sociale prevazuta la art. 138 lit. a) scade cu 3,75 puncte procentuale Astfel CAS va fi 21,25%.

O alta facilitate se refera la CAS datorat de angajatori pentru activitatile desfasurate in conditii deosebite, speciale sau in alte conditii de munca – 0%.

In ceea ce priveste CASS, sunt exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate persoanele fizice pentru veniturile din salarii si asimilate salariilor in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5, in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 inclusiv (a se vedea art.154 alin.(1) lit.r) din Codul fiscal modificat de OUG nr.114/2018).

In plus, cota contributiei asiguratorii pentru munca este de 2,25%.

Este important de precizat faptul ca persoanele fizice care isi desfasoara activitatea in baza contractelor individuale de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Codul fiscal sunt asigurate in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 in sistemul asigurarilor sociale de sanatate fara plata contributiei.

Aceste persoane beneficiaza in perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2028 de drepturile acordate din sistemul asigurarilor pentru accidente de munca si boli profesionale, sistemul asigurarilor pentru somaj, conform legislatiei in vigoare, inclusiv de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, fara plata de catre angajatori a contributiei asiguratorii pentru munca prevazuta de Codul fiscal.

Perioadele lucrate in sectorul constructiilor de catre persoanele prevazute mai sus constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizatie de somaj si indemnizatie pentru incapacitate temporara de munca acordate in conformitate cu legislatia in vigoare (a se vedea art.68 din OUG nr.114/2018).

Taxa anuala pentru organizatorii de jocuri de noroc

Incepand cu 01.01.2019 organizatorii de jocuri de noroc prevazuti in Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, au obligatia de a plati o taxa anuala reprezentand 3% din totalul taxelor de participare incasate in anul precedent, cu exceptia organizatorilor de jocuri de noroc la distanta sau jocuri de noroc on line care au obligatia de a plati o taxa anuala de 5% din totalul taxelor de participare incasate in anul precedent.

Organizatorii de joc mentionati mai sus, personal sau prin reprezentantul sau autorizat definit potrivit OUG nr.77/2009, calculeaza, declara si platesc  taxa la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii februarie a anului fiscal urmator celui in care s-a incasat taxa de participare.

Organizatorul de jocuri de noroc care se infiinteaza in cursul anului are obligatia de a plati o taxa lunara reprezentand 3% din totalul taxelor de participare incasate in luna precedenta, cu exceptia organizatorilor de jocuri de noroc la distanta sau jocuri de noroc on line care au obligatia de a plati o taxa lunara de 5% din totalul taxelor de participare incasate in luna precedenta. Taxa se calculeaza, se declara si se plateste  la bugetul de stat pana la data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-au incasat taxele de participare. In aceasta situatie taxa anuala nu se va mai datora in anul urmator celui de infiintare.

Radiere din oficiu a PFA-urilor cu mai mult de 5 clase de activitati

Potrivit legislatiei aflate in vigoare, mai multe persoane fizice autorizate (PFA) risca sa fie radiate automat in primavara anului 2019, daca nu-si vor modifica obiectul de activitate pana la mijlocul lunii ianuarie 2019, conform legislatiei in vigoare.

Situatia PFA-urilor care nu si-au indeplinit aceasta obligatie a fost publicata recent de Oficiul National al Registrului Comertului (ONRC):

Concret, PFA-urile care nu-si vor modifica obiectul de activitate pana la data de 17 ianuarie 2019 vor risca sa fie radiate din oficiu de catre ONRC. Conform acestei institutii, in prezent exista peste 30.000 de PFA-uri care nu s-au conformat unei limitari introduse in legislatie acum aproape doi ani.

In Bucuresti, de exemplu, sunt 1.827 de PFA-uri care risca sa fie radiate in primavara, insa sunt si alte judete care au un numar ridicat de antreprenori independenti care trebuie sa faca un drum pana la ONRC luna asta si luna viitoare.

Situatia PFA-urilor care nu si-au schimbat inca obiectul de activitate poate fi gasita aici pentru toate judetele tarii si pentru Bucuresti:

https://www.onrc.ro/index.php/ro/legea-182-2016

Reamintim faptul ca, la inceputul anului 2017, Legea nr. 182/2016 a introdus o limitare la numarul de clase de activitati. Astfel, persoanele autorizate pot avea maximum cinci clase de activitati prevazute de Clasificarea activitatilor din economia nationala (CAEN), in conditiile in care, pana la acel moment, o asemenea limitare nu exista.

In conditiile in care PFA-urile au mai mult de cinci activitati, actul normativ respectiv prevede ca PFA-urile au doi ani in care trebuie sa-si modifice obiectul de activitate, astfel incat sa aiba maximum cinci activitati. Acest termen-limita este 17 ianuarie 2019.

In situatia in care PFA-urile nu-si modifica obiectul de activitate in termenul amintit, Legea nr. 182/2016 prevede ca, in 60 de zile de la implinirea acestuia, ONRC le va radia din oficiu.

Potrivit unui anunt recent al ONRC, radierile vor fi facute incepand cu data de 19 martie 2019. Adica din prima zi de dupa implinirea termenului de 60 de zile.

Aceeasi lege a introdus o limitare de zece clase de activitati CAEN pentru intreprinderile individuale.