Ce este revisal? Ghid complet pentru angajatori in 2017

I. Ce este Revisal? Cine il completeaza?

ReviSal reprezinta denumirea prescurtata a “registrului general de evidenta a salariatilor”, care cuprinde toate contractele individuale de munca in desfasurare. In aceasta baza de date sunt inregistrate incheierea, modificarea, suspendarea sau incetarea contractelor de munca. Toti angajatorii au obligatia de a completa Revisal cu ajutorul aplicatiei informatice distrbuite gratuit de catre Inspectia Muncii sau prin intermediul aplicatiilor informatice proprii (care corespund criteriilor prevazute de lege). Codul Muncii prevede obligatia fiecarui angajator de a infiinta un registru general de evidenta a salariatilor. Incepad cu data de 1 ianuarie 2011, carnetul de munca a fost inlocuit in totalitate de registrul general de evidenta a salariatilor – Revisal, reglementat prin Hotararea de Guvern nr. 161/2006. Metodologia de intocmire si completare a REVISAL este reglementata de HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, modificata prin HG nr. 1.105/2011.

Sunt obligati sa infiinteze, sa completeze si sa transmita Revisal:

– angajatorii, persoane fizice sau juridice

– misiunile diplimatice si oficiile consulare ale altor state in Romania, pentru personalul angajat local, care are cetatenia romana sau resedinta permanenta in Romania.

 Angajatorii pot contracta serviciul de completare si transmitere a registrului prin incheierea de contracte de prestari servicii cu prestatori inregistrati la inspectoratele teritoriale de munca, cu obligtia de a informa, in scris, ITM, cu privire la incheierea acestui contract.

II. Intocmire, completare, inregistrare

Registrul este completat si transmis de catre una sau mai multe persoane nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator. Registrul se intocmeste in forma electronica. Acesta se completeaza in ordinea angajarii si cuprinde urmatoarele elemente:

a) elementele de identificare a tuturor salariatilor: numele, prenumele, codul numeric personal — CNP, cetatenia si tara de provenienta — Uniunea Europeana — UE, non-UE, Spatiul Economic European — SEE;
b) data angajarii;
c) perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea;
d) functia/ocupatia conform specificatiei Clasificarii Ocupatiilor din Romania (COR) sau altor acte normative;
e) tipul contractului individual de munca;
f) durata normala a timpului de munca si repartizarea acestuia;
g) salariul de baza lunar brut si sporurile, astfel cum sunt prevazute in contractul individual de munca;
h) perioada si cauzele de suspendare a contractului individual de munca, cu exceptia cazurilor de suspendare in baza certificatelor medicale;

i) data incetarii contractului individual de munca.

Completarea, respectiv inregistrarea in registru a elementelor prevazute mai sus, si transmiterea registrului se fac dupa cum urmeaza:
a) la angajarea fiecarui salariat, elementele prevazute la lit. a)—g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre salariatul in cauza;
b) elementul prevazut la lit. g) se completeaza si pentru contractele individuale de munca deja inregistrate, in termen de 90 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari;
c) elementele prevazute la lit. h) se inregistreaza in registru in termen de maximum 20 de zile lucratoare de la data suspendarii;
d) elementele prevazute la lit. i) se inregistreaza in registru la data incetarii contractului individual de munca/la data luarii la cunostinta a evenimentului ce a determinat, in conditiile legii, incetarea contractului individual de munca;
e) pentru salariatii detasati, angajatorul de baza completeaza perioada detasarii si denumirea angajatorului la care se face detasarea, anterior inceperii detasarii.

Orice modificare a elementelor prevazute la lit. a), c)—g) se inregistreaza in registru cel tarziu in ziua lucratoare anterioara implinirii termenului de 20 de zile lucratoare prevazut la art. 17 alin. (5) din Legea nr. 53/2003. 
Exceptie fac situatiile in care modificarile se produc ca urmare a unei hotarari judecatoresti sau ca efect al unui act normativ cind inregistrarea in registru se face in ziua in care angajatorul se prezuma, potrivit legii, ca a luat cunostinta de continutul acestora.
Orice corectie a erorilor survenite in completarea registrului se face la data la care angajatorul a luat cunostinta de acestea.

Ce NU cuprinde Revisal? Atentie, angajatori! Nu veti inregistra in Revisal urmatoarele elemente:

– atributiile postului
– criterile de evaluare
– concediul de odihna
– concediile medicale pentru incapacitate temporara de munca
– data la care se plateste salariul
– perioada de proba
– perioada de preaviz

Este demn de mentionat ca Inspectia Muncii pune la dispozitia angajatorilor o versiune actualizata a aplicatiei Revisal pentru transmiterea registrului de evidenta a salariatilor in format electronic. Aceasta respecta prevederile HG nr. 500/2011 cu modificarile si completarile ulterioare. Vorbim de varianta 6.0.6 a aplicatiei REVISAL, care a fost pusa la dispozitie de la data de 25 noiembrie 2016.

IMPORTANT: ce trebuie sa stie utilizatorii! Exista anumite conditii pentru a instala aceasta versiune. In acest context, angajatorii trebuie sa stie ca versiunea 6.0.6 a aplicatiei Revisal poate fi instalata numai daca exista deja versiunea 6.0.4 sau 6.0.5. De asemenenea, este posibila instalarea acesteia si daca nu a fost instalata nicio alta versiune de Revisal, in prealabil.

OBLIGATORIU: potrivit informatiilor regasite pe site-ul celor de la Inspectia Muncii, cei care au instalata versiunea 5.0.8 a aplicatiei isi vor instala mai intai versiunea 6.0.5, dupa care vor putea instala versiunea 6.0.6.

Registrul se transmite la inspectoratul teritorial de munca in format electronic, prin utilizarea uneia dintre urmatoarele modalitati:

a) prin completarea on-line a bazei de date existente pe portalul Inspectiei Muncii; Transmiterea online se face prin accesarea portalului Reges, la adresa reges.inspectiamuncii.ro. Pentru a transmite registrul on-line, angajatorul solicita si obtine un nume de utilizator si o parola, la sediul inspectoratului teritorial de a munca in raza caruia isi are sediul.

b) prin e-mail, pe baza de semnatura electronica; Pentru a transmite registrul prin e-mail, este necesara detinerea unei semnaturi electronice extinse, bazate pe un certificat calificat. Registrul se va depune la adresa de e-mail pusa la dispozitie de Inspectia Muncii.

Consultati instructiunile detaliate privind completarea si transmiterea Revisal in 2017>>>

c) prin depunerea la sediul inspectoratului teritorial de munca in format electronic, insotit de o adresa de inaintare semnata de angajator.

Pentru depunerea la sediu, este necesara stocarea registrului pe suport CD sau USB. Acesta va fi insotit de o adresa de inaintare, semnata si stampilata de catre reprezentantul legal.

Atentie! Pentru prima depunere a Registrului la sediul ITM, adresa de insotire v fi insotita si de o copie a cetificatului de inmatriculare la registrul comertului, o copie a certificatului de inregistrare fiscala si o copie a actului de identitate.

Evidenta registrelor, respectiv a datelor cuprinse in acestea, transmise de angajatori/prestatori de servicii, se tine intr-o baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii. Procedura privind transmiterea registrului in format electronic se stabileste prin ordin al ministrului muncii, familiei si protectiei sociale, dupa adoptarea solutiei tehnice a registrului in format electronic si in functie de aceasta. Angajatorii sau, dupa caz, prestatorii de servicii au obligatia de a completa si transmite registrul la inspectoratul teritorial de munca in a carui raza teritoriala isi au angajatorii sediul sau domiciliul, dupa caz, cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre primul salariat, cu obligatia completarii acestuia. Registrul se pastreaza in forma electronica la sediul angajatorului si, dupa caz, la sediul sucursalei, agentiei, reprezentantei sau al altor asemenea unitati fara personalitate juridica, care au delegata competenta infiintarii registrului.

III. Revisal si dosarul personal al angajatului

Angajatorul are obligatia de a intocmi un dosar personal pentru fiecare dintre salariati, de a-l pastra in bune conditii la sediu, precum si de a-l prezenta inspectorilor de munca, la solicitarea acestora. Dosarul personal al salariatului cuprinde cel putin urmatoarele documente: actele necesare angajarii, contractul individual de munca, actele aditionale si celelalte acte referitoare la modificarea, suspendarea si incetarea contractelor individuale de munca, acte de studii/certificate de calificare, precum si orice alte documente care certifica legalitatea si corectitudinea completarii in registru.
La solicitarea scrisa a salariatului sau a unui fost salariat angajatorul este obligat sa ii elibereze acestuia:
a) copii ale documentelor existente in dosarul personal;
b) copii ale paginilor din registrul electronic care cuprind inscrierile referitoare la persoana sa si/sau un document care sa ateste activitatea desfasurata de acesta, durata activitatii, salariul, vechimea in munca, in meserie si in specialitate, astfel cum rezulta din registrul general de evidenta si din dosarul personal, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

Documentele sunt eliberate in copie certificata de reprezentantul legal al angajatorului sau de persoana imputernicita de angajator pentru conformitate cu originalul.
Registrul electronic si dosarele personale ale fiecarui salariat se vor pastra in conditii care sa asigure securitatea datelor, precum si pastrarea lor indelungata si corespunzatoare, cu respectarea prevederilor Legii nr. 677/2001.
Angajatorul raspunde pentru asigurarea acestor conditii, precum si pentru orice prejudiciu produs salariatului, sau oricarei alte persoane fizice sau juridice, prin incalcarea acestor obligatii.
In masura in care, din motive obiective, angajatorul se afla in imposibilitatea de a elibera documentele prevazute mai sus, salariatul sau fostul salariat poate solicita inspectoratului teritorial de munca din raza caruia angajatorul isi desfasoara activitatea eliberarea unei adeverinte din care sa rezulte elementele continute in registru, astfel cum a fost intocmit si transmis de catre angajator. Inspectoratul teritorial de munca in cauza elibereaza documentul, in baza registrului electronic transmis de angajator, in termen de cel mult 15 zile de la data solicitarii.

IV. Contraventii privind completarea si transmiterea Revisal

Nerespectarea de catre angajator a obligatiilor stabilite de lege privind completarea si transmiterea Revisal constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenzi.

Asadar, atentie la urmatoarele situatii:

– netransmiterea registrului completat cu elementele contractului de munca cel tarziu in ziua lucratoare anterioara inceperii activitatii de catre un angajat. Angajatorul risca o amenda de 10.000 de lei pentru fiecare persoana primita la munca fara transmiterea la timp a registrului completat cu toate elmentele contractului de munca.

– refuzul de a pune la dispozitia inspectorului de munca registrul in format electronic si dosarul personal al salariatilor.

Angajatorul risca o amenda de la 5.000 pana la 8.000 de lei

– necompletarea registrului cu toate informatiile prevazute de lege, in intervalul corect de timp

Se sanctioneaza cu amenda de la 5.000 la 8.000 de lei

– completarea cu date eronate sau incomplete: amenda de pana la 5.000 de lei

– completarea Revisal de catre alte persoane decat cele nominalizate prin decizie scrisa de catre angajator: amenda de pana la 5.000 de lei

– alterarea sau stergerea datelor din registru, precum si interventia neautorizata asupra aplicatiei informatice a registrului Revisal

– nerespectarea prevederilor privind instiintarea ITM in legatura cu prestatorii de servicii: amenda de pana la 5.000 de lei.

– refuzul angajatorului de a elibera, la solicitarea scrisa a salariatului, a urmatoarelor tipuri de documente: copii ale documentelor existente in dosarul personal, copii ale paginilor din Revisal referitoare la persoana angajatului, documente care atesta vechimea in munca, salariul, etc. In acest caz, angajatorul risca o amenda de pana la 1000 de lei.

– nerespectarea obligatiei de a pastra REVISAL in format electronic la sediul angajatorului: amenda intre 3.000 si 10.000 de lei.

Inspectorii de munca au autoritatea de a constata contraventiile si de a aplica sanctiunile corespunzatoare.

Angajatorul sanctionat poate achita in cel mult 48 de ore jumatate din minimul amenzii contraventionale prevazute la lit. b-e.

Sursa: www.portal-resurseumane.ro

Citeste si Audit, Payroll & HR
Citeste si  DeBeizz Magazin Unica revista de business romano-germana din Romania

Teaha Management Consulting – audit financiar, contabilitate, consultanta financiar fiscala, evaluari financiare, preturi de transfer, nerezidenti UE, Audit, Payroll &HR

Lasă un răspuns