Venituri in strainatate realizate in 2017 – D212

Declaratia unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice (Formularul 212), reglementata prin OpANAF nr. 888/2018 include si o sectiune cu date privind veniturile realizate din strainatate in anul 2017.

Este util de reamintit faptul ca D212 se completeaza pe surse si categorii de venit, de catre contribuabil sau de catre imputernicitul/curatorul fiscal al acestuia, desemnat potrivit dispozitiilor Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare, inscriind corect, complet si cu buna-credinta informatiile prevazute de formular, corespunzatoare situatiei fiscale a contribuabilului. 

Venituri din strainatate supuse impozitarii in Romania:

Sectiunea adusa in discutie se completeaza de catre persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania si de catre persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care realizeaza venituri din strainatate, supuse impozitarii in Romania, cum ar fi:

 • venituri din profesii liberale;
 • venituri din activitati de productie, comert, prestari servicii;
 • venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala;
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor;
 • venituri din activitati agricole, piscicultura, silvicultura;
 • venituri sub forma de dividende;
 • venituri sub forma de dobanzi;
 • venituri din premii, venituri din jocuri de noroc;
 • castiguri din transferul titlurilor de valoare si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si din transferul aurului financiar;
 • alte venituri din investitii;
 • venituri din pensii;
 • remuneratii/indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare, precum si alte venituri supuse impunerii potrivit titlului IV din Codul fiscal.

Sectiunea se completeaza si de catre persoanele fizice care au realizat venituri din pensii din strainatate, in vederea stabilirii contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru luna ianuarie 2017, datorata in Romania.

Sectiunea se completeaza de catre persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal care desfasoara activitate salariala in strainatate intr-un stat cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania (veniturile salariale reprezinta cheltuiala deductibila a unui sediu permanent in Romania), in urmatoarele situatii, dupa caz:

 • in cazul in care persoana fizica a fost prezenta in strainatate pentru o perioada mai mare decat perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri incheiata de Romania cu statul in care s-a desfasurat activitatea;
 • in cazul in care detasarea in strainatate a persoanei fizice a incetat inainte de perioada prevazuta in conventia de evitare a dublei impuneri, iar angajatorul nu mai poate efectua retinerea diferentelor de impozit, intrucat intre parti (angajat-angajator) nu mai exista relatii contractuale generatoare de venituri din salarii.

 Documente necesare – regularizare impozit pe venit:

 In vederea regularizarii de catre organul fiscal a impozitului pe salarii datorat in Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania, si persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal depun declaratia la organul fiscal competent, insotita de urmatoarele documente justificative:

 • documentul intocmit de angajatorul rezident in Romania ori de catre un sediu permanent in Romania care efectueaza plati de natura salariala, din care sa rezulte venitul baza de calcul al impozitului si impozitul retinut in Romania pentru salariul platit in strainatate;
 • contractul de detasare;
 • documente justificative privind incetarea raportului de munca, dupa caz;
 • certificatul de atestare a impozitului platit in strainatate de contribuabil, eliberat de autoritatea competenta a statului strain, sau orice alt document justificativ privind venitul realizat si impozitul platit in celalalt stat, eliberat de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul, precum si orice alte documente care pot sta la baza determinarii sumei impozitului platit in strainatate, pentru situatia in care dreptul de impunere a revenit statului strain.

Veniturile din activitati dependente desfasurate in strainatate si platite de un angajator nerezident nu sunt impozabile in Romania, potrivit prevederilor Codului fiscal, nu se declara si nu fac obiectul creditului fiscal extern.

Completarea sectiunii “Date privind veniturile realizate din strainatate in anul 2017”:

Se completeaza cate o sectiune pentru fiecare tara – sursa a veniturilor si pentru fiecare categorie de venit realizat. Veniturile realizate din strainatate se supun impozitarii prin aplicarea cotelor de impozit asupra bazei de calcul determinate dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia, potrivit Codului fiscal.

 Litera A. “Date privind activitatea desfasurata”:

 

Randul 1. Statul in care s-a realizat venitul – se completeaza denumirea tarii in care contribuabilul a realizat venitul declarat.

Randul 2 Categoria de venit – se bifeaza casuta corespunzatoare categoriei de venit realizat.

 1. Persoanele fizice care, in anul de raportare, au realizat venituri din strainatate, supuse impunerii in Romania, din transferul dreptului de proprietate si al dezmembramintelor acestuia asupra constructiilor de orice fel si a terenurilor aferente acestora, precum si asupra terenurilor de orice fel fara constructii evidentiaza distinct, in declaratie, tranzactiile incheiate in perioada 1.01-31.01.2017, respectiv tranzactiile incheiate incepand cu data de 1.02.2017. Pentru tranzactiile incheiate in perioada 1.01-31.01.2017, persoanele fizice mentioneaza si perioada de detinere a proprietatii imobiliare care a fost instrainata, bifand, dupa caz, casuta “dobandite intr-un termen de pana la 3 ani inclusiv” sau casuta “dobandite intr-un termen mai mare de 3 ani” de la “Date privind activitatea desfasurata”, pct. 2 “Categoria de venit” din formular;
 2. Pentru transmiterea dreptului de proprietate si a dezmembramintelor acestuia cu titlu de mostenire, declaratia se depune de contribuabilii mostenitori in situatia in care succesiunea nu este dezbatuta si finalizata in termen de 2 ani de la data decesului autorului succesiunii, bifand, in acest caz, casuta “Cu titlu de mostenire”;
 3. Rubrica “Remuneratii/Indemnizatii ale membrilor consiliului de administratie/administratori/cenzori si alte venituri similare” – se bifeaza in cazul in care persoanele fizice obtin venituri din strainatate care au aceeasi natura ca veniturile (in bani sau in natura) asimilate salariilor, prevazute la art. 76 alin. (2) din Codul fiscal, dar care nu sunt obtinute din desfasurarea unei activitati dependente;
 4. Sunt considerate astfel de venituri obtinute din strainatate cele care sunt similare celor obtinute din Romania, ca:

 

 • sume primite de membrii directoratului, ai consiliului de supraveghere sau ai comisiei de cenzori;
 • remuneratii primite de directori in baza unui contract de mandat;
 • indemnizatia administratorilor, inclusiv indemnizatia asociatului unic;
 • sume din profitul net cuvenite administratorilor;
 • sume primite de reprezentanti in adunarea generala a actionarilor si in consiliile de administratie;
 • beneficiile in bani sau in natura obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere;
 • oricare alte sume similare obtinute in calitate de membru al consiliului de administratie/administrator/cenzor/fondator sau de membru al directoratului/consiliului de supraveghere.

Randurile 3-4. Data inceperii/incetarii activitatii – se completeaza de catre contribuabilii care incep/inceteaza activitatea in cursul anului fiscal de raportare.

Litera B “Date privind venitul/castigul net anual”:

 

 Randul 1. Venit brut – se inscrie suma (in lei) reprezentand venitul brut realizat din strainatate potrivit Codului fiscal, in anul fiscal de raportare.

Persoanele fizice care realizeaza venituri din jocuri de noroc completeaza cate o sectiune pentru fiecare venit brut primit de la un organizator sau platitor de venituri din jocuri de noroc, supuse impunerii in Romania, potrivit Codului fiscal.

Randul 2. Cheltuieli deductibile – se inscrie, dupa caz, suma (in lei) reprezentand cheltuielile efectuate in scopul realizarii veniturilor.

Randul 3. Venit net/Castig net anual – se inscrie, dupa caz, suma reprezentand diferenta dintre venitul brut (rd. 1) si cheltuielile aferente deductibile (rd. 2).

Se completeaza numai daca venitul brut este mai mare decat cheltuielile deductibile.

Baza de calcul al impozitului pe venit datorat se determina dupa regulile proprii fiecarei categorii de venit, in functie de natura acestuia.

In cazul salariului platit de angajatorul din Romania pentru activitatea desfasurata in strainatate, se inscrie venitul baza de calcul (in lei) aferent perioadei de detasare in strainatate, conform documentului mentionat la art. 81 alin. (2) din Codul fiscal, intocmit de angajator.

In cazul transferului de titluri de valoare, si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se inscrie castigul net anual reprezentand diferenta intre castigurile si pierderile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv.

Randul 4. Pierdere fiscala/Pierdere neta anuala – se inscrie, dupa caz, suma (in lei) reprezentand pierderea fiscala realizata din activitatea desfasurata in strainatate in anul fiscal de raportare reprezentand diferenta dintre cheltuielile deductibile (rd. 2) si venitul brut (rd. 1).

Se completeaza numai daca cheltuielile deductibile sunt mai mari decat venitul brut.

In cazul transferului de titluri de valoare, si orice alte operatiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate, precum si transferul aurului financiar, definit potrivit legii, se inscrie pierderea neta anuala reprezentand diferenta intre pierderile si castigurile inregistrate in cursul anului fiscal respectiv.

Randul 5. Impozit pe venit platit in strainatate – se inscrie suma (in lei) reprezentand impozitul pe venit efectiv platit in strainatate.

Se completeaza de catre contribuabilii care, pentru acelasi venit si pentru aceeasi perioada impozabila, sunt supusi impozitului pe venit, atat pe teritoriul Romaniei, cat si in strainatate, in vederea calcularii si acordarii creditului fiscal extern de catre organul fiscal.

Creditul fiscal extern se acorda daca sunt indeplinite, cumulativ, urmatoarele conditii:

 • se aplica prevederile conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate intre Romania si statul strain in care s-a platit impozitul;
 • impozitul platit in strainatate, pentru venitul obtinut in strainatate, a fost efectiv platit in mod direct de persoana fizica sau de imputernicitul acesteia ori prin retinere la sursa de catre platitorul venitului. Plata impozitului in strainatate se dovedeste printr-un document justificativ, eliberat de autoritatea competenta a statului strain respectiv;
 • venitul pentru care se acorda credit fiscal face parte din una dintre categoriile de venituri prevazute la art. 61 din Codul fiscal.

Rubrica se completeaza si de contribuabilii care realizeaza un venit care, conform prevederilor conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu un alt stat si a legislatiei Uniunii Europene, este impus in celalalt stat si respectiva conventie prevede ca metoda de evitare a dublei impuneri “metoda scutirii”. Acest venit este scutit de impozit in Romania daca se anexeaza documentul justificativ eliberat de autoritatea competenta a statului strain, care atesta impozitul platit in strainatate.

Randul 6. Impozit pe veniturile din salarii, retinut de angajatorul rezident in Romania, pentru activitatea desfasurata in strainatate – se inscrie suma reprezentand impozit pe veniturile din salarii platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate, retinut de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania ori de un sediu permanent in Romania.

Rubrica de la rd. 6 se completeaza numai de catre persoanele fizice rezidente romane cu domiciliul in Romania sau de catre persoanele fizice care indeplinesc conditia mentionata la art. 59 alin. (2) din Codul fiscal, care desfasoara activitate salariala in strainatate si sunt platite pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate de catre sau in numele unui angajator care este rezident in Romania sau de un sediu permanent in Romania, in situatia in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

 • dreptul de impunere asupra veniturilor din salarii revine statului strain, potrivit Conventiei de evitare a dublei impuneri incheiate de Romania cu alt stat;
 • platitorul venitului din salarii din Romania nu mai exista sau acesta se afla in procedura insolventei, potrivit legii.
 • In aceasta situatie, declaratia reprezinta si cerere de restituire a impozitului pe veniturile din salarii, retinut de angajatorul rezident in Romania, pentru activitatea desfasurata in strainatate.

Contribuabilul anexeaza la declaratie documentele justificative privind venitul realizat si impozitul platit, eliberate de autoritatea competenta din tara in care s-a obtinut venitul si cu care Romania are incheiata conventie de evitare a dublei impuneri.

Baza legala:

 • OpANAF nr.888 din 27 martie 2018 pentru aprobarea modelului, continutului, modalitatii de depunere si de gestionare a formularului (212) “Declaratie unica privind impozitul pe venit si contributiile sociale datorate de persoanele fizice”;
 • Codul Fiscal (aprobat prin Legea nr.227/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.688 din data de 10 septembrie 2015), modificat prin OUG 25/2017;
 • Codul de Procedura Fiscala (aprobat prin Legea nr.207/2015, publicata in Monitorul Oficial nr.547 din 23 iulie 2015), cu modificarile si completarile ulterioare.

Lasă un răspuns