Spalarea banilor

Prin Decizia nr. 673/2008, publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 452 din 17 iunie 2008, Oficiul National de prevenire si combatere a spalarii banilor (ONPCSB) a aprobat Metodologia de lucru privind transmiterea rapoartelor de tranzactii cu numerar si a rapoartelor de transferuri externe

Astfel, conform Deciziei nr. 673/2008, entitatile prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor trebuie sa transmita rapoarte de tranzactii cu numerar si de transferuri externe, catre ONPCSB, in termen de 10 zile lucratoare de la efectuarea tranzactiei care face obiectul raportarii.

Rapoartele pot fi transmise zilnic sau cumulat, pentru cel mult 10 zile lucratoare si pot fi intocmite in format tiparit, pe suport hartie, sau in format electronic, pe suport magnetic ori optic.

Daca entitatile raportoare opteaza pentru transmiterea cumulata, pentru o perioada maxima de 10 zile, acestea trebuie transmita cate un raport din fiecare tip, care cuprinde toate operatiunile derulate in perioada aferenta raportarii.

Rapoartele pot fi transmise prin depunerea la registratura ONPSCB sau prin posta sau curierat, cu confirmare de primire.

Rapoartele in format electronic trebuie sa fie insotite de o adresa de inaintare, care va cuprinde, in mod obligatoriu, caracteristicile fisierului: denumirea, data si ora generarii si dimensiunea.

Entitatile raportoare

Persoanele fizice si juridice care au obligatia de a trimite rapoarte catre ONPCSB, conform articolului nr. 8 din Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea si sanctionarea spalarii banilor, precum si pentru instituirea unor masuri de prevenire si combatere a finantarii actelor de terorism, sunt urmatoarele:
a) institutiile de credit si sucursalele din Romania ale institutiilor de credit straine;
b) institutiile financiare, precum si sucursalele din Romania ale institutiilor financiare straine;
c) administratorii de fonduri de pensii private, in nume propriu si pentru fondurile de pensii private pe care le administreaza, agentii de marketing autorizati/avizati in sistemul pensiilor private;
d) cazinourile;
e) auditorii, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila;
f) notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale, in cazul in care acorda asistenta in intocmirea sau perfectarea de operatiuni pentru clientii lor privind cumpararea ori vanzarea de bunuri imobile, actiuni sau parti sociale ori elemente ale fondului de comert, administrarea instrumentelor financiare sau a altor bunuri ale clientilor, constituirea sau administrarea de conturi bancare, de economii ori de instrumente financiare, organizarea procesului de subscriere a aporturilor necesare constituirii, functionarii sau administrarii unei societati comerciale, constituirea, administrarea ori conducerea societatilor comerciale, organismelor de plasament colectiv in valori mobiliare sau a altor structuri similare ori desfasurarea, potrivit legii, a altor activitati fiduciare, precum si in cazul in care isi reprezinta clientii in orice operatiune cu caracter financiar ori vizand bunuri imobile;
g) furnizorii de servicii privind societati comerciale sau alte entitati, altii decat cei prevazuti la lit. e) sau f);
h) persoanele cu atributii in procesul de privatizare;
i) agentii imobiliari;
j) asociatiile si fundatiile;
k) alte persoane fizice sau juridice care comercializeaza bunuri si/sau servicii, numai in masura in care acestea au la baza operatiuni cu sume in numerar, in lei sau in valuta, a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15.000 euro, indiferent daca tranzactia se executa printr-o singura operatiune sau prin mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele.

Structurile de conducere vor face raportarile, in cazul profesiilor liberale

Ordonanta de urgenta nr. 53/2008 a modificat, la sfarsitul lunii aprilie, Legea nr. 656/2002. Printre noile reglementari se numara si cele referitoare la auditori, persoanele fizice si juridice care acorda consultanta fiscala sau contabila, notarii publici, avocatii si alte persoane care exercita profesii juridice liberale.

In cazul acestora, raportarile se vor face de catre persoanele desemnate de catre structurile de conducere ale profesiilor liberale, care au obligatia de a le transmite Oficiului in cel mult 3 zile de la primire.

Pragul de raportare: 15.000 de euro

OUG nr. 53/2008 a stabilit un prag de raportare de 15 mii de euro, obligatoriu pentru salariatii persoanelor juridice si pentru persoanele fizice, prevazute la art. 8 din Legea nr. 656/2002, fata de 10 mii de euro, cat era prevazut in reglementarea anterioara.

Acest prag se aplica in cazul efectuarii operatiunilor cu sume in numerar, in lei sau in valuta, indiferent daca tranzactia se realizeaza prin una sau mai multe operatiuni ce par a avea o legatura intre ele, care vor trebui raportate in cel mult 10 zile. Aceste prevederi se aplica si transferurilor externe in si din conturi pentru sume a caror limita minima reprezinta echivalentul in lei a 15 mii euro.

Prin operatiuni ce par avea legatura intre ele se intelege “operatiunile aferente unei singure tranzactii decurgand dintr-un singur contract comercial sau intelegere de orice natura intre aceleasi parti si a caror valoare este fragmentata in transe mai mici de 15.000 euro ori echivalentul in lei, atunci cand acestea sunt efectuate in cursul aceleiasi zile bancare.

Lasă un răspuns