Rezidența fiscală în România

Conform Ordinul ministrului Finanţelor Publice nr. 74/2012 pentru reglementarea unor aspecte privind rezidenţa fiscală în România a persoanelor fizice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 73/30.01.2012 se iau in considerare pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România urmatoarele:

 • domiciliul în România;
 • locuinţa permanentă din România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne oricând la dispoziţia acestuia şi a familiei sale;
 • centrul intereselor vitale amplasat în România;
 • persoana fizică este prezentă în România pentru o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat.
 Obligativitatea stabilirii rezidenţei fiscale

Persoana fizică nerezidentă trebuie să înregistreze la autoritatea fiscală competentă formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, în 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezenţă în România.

 La formularul menţionat mai sus, persoana fizică nerezidentă va anexa:
 • copia paşaportului, valabil, iar cetăţenii Uniunii Europene vor anexa copia paşaportului sau a documentului naţional de identitate, valabil;
 • certificatul de rezidenţă fiscală eliberat de autoritatea competentă a statului străin cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale conform legislaţiei interne a acelui stat, în original sau în copie legalizată, însoţite de o traducere autorizată în limba român, certificat/document care este valabil pentru anul/anii pentru care este emis;
 • documente care atestă existenţa unei locuinţe în România a persoanei fizice, locuinţă care poate fi în proprietate sau închiriată, dar care rămâne disponibilă oricând pentru această persoana şi/sau familia sa.
 Autoritatea fiscală competentă va analiza îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată şi va stabili dacă persoana fizică nerezidentă păstrează rezidenţa fiscală a celuilalt stat potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri sau va fi persoană fizică rezidentă fiscal în România.
În termen de 30 de zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoana fizică dacă aceasta are obligaţie fiscală integrală în România sau va fi impusă numai pentru veniturile obţinute din România. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursa, atât din România, cât şi din afara României.
 În situaţia în care, pe baza documentaţiei prezentate de persoana fizică pentru stabilirea rezidenţei fiscale în România, intervin modificări faţă de datele înscrise în notificarea emisă de autoritate, aceasta va efectua o nouă notificare şi o va anula pe cea precedentă, pentru corectarea obligaţiei fiscale ce îi revine în România persoanei fizice respective, pe baza noilor informaţii.
Stabilirea rezidenţei fiscale la momentul plecării din România

În vederea scoaterii/menţinerii din/în evidenţă de către autoritatea fiscală, persoana fizică rezidentă în România şi persoana nerezidentă au obligaţia să înregistreze, cu 30 de zile înaintea plecării din România, formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” la autoritatea fiscală competentă unde a înregistrat formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”, dacă persoana în cauză nu a informat cu privire la schimbarea domiciliului/locuinţei permanente.

Autoritatea fiscală analizează îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă în funcţie de situaţia concretă a persoanei fizice, luând în considerare prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri sau prevederile Codului Fiscal, după caz, precum şi documentaţia prezentată, orice alte documente ce pot sta la baza determinării rezidentei persoanei fizice, precum şi certificatul de rezidenţă fiscală emis de autoritatea fiscală străină sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale şi stabileşte dacă persoana fizică rezidentă fiscal în România păstrează rezidenţa în ţara noastră potrivit convenţiei de evitare a dublei impuneri, respectiv Codului Fiscal, sau este persoană fizică nerezidentă în România.

În termen de 15 zile de la depunerea formularului, autoritatea fiscală va notifica persoanei fizice dacă aceasta are în continuare obligaţie fiscală integrală în România sau va fi scoasă/menţinută din/în evidenţele fiscale. În cazul obligaţiei fiscale integrale, persoana fizică rezidentă este supusă în continuare impozitului pe venit pentru veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României.

Dacă ulterior înregistrării formularului persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, dovedeşte schimbarea rezidenţei într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, aceasta va anexa la formularul mai sus menţionat certificatul de rezidentă fiscală emis de autoritatea competentă a statului care îl consideră rezident fiscal sau un alt document eliberat de către o altă autoritate decât cea fiscală, care are atribuţii în domeniul certificării rezidenţei fiscale, în vederea aplicării prevederilor convenţiei. Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, va continua să fie considerată rezidentă în România, având obligaţie fiscală integrală până la sfârşitul anului calendaristic în care a făcut dovada schimbării rezidenţei fiscale în alt stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.
Persoana fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, care pleacă într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri, completează formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” şi este obligată în continuare la plata impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă, atât din România, cât şi din afara României, pentru anul calendaristic în care persoana fizică părăseşte ţara noastră, precum şi în următorii 3 ani calendaristici.
Persoana fizică nerezidentă care a avut obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” şi a obţinut pe perioada şederii în România rezidenţa fiscală în România va completa la părăsirea teritoriului României numai formularul „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România” şi nu va mai face dovada schimbării rezidenţei fiscale într-un alt stat. Aceasta va fi considerată rezidentă fiscal în România până la sfârşitul anului calendaristic în care a intervenit schimbarea în urma căreia persoana fizică părăseşte România având şi pentru acest an obligaţie fiscală integrală în România.

Persoana fizică nerezidentă care pe perioada şederii în România şi-a dovedit rezidenţa într-un stat cu care România are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri şi care a avut obligaţia completării formularului „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România” va completa, la părăsirea teritoriului României, „Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”.

 • Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”. Se completează de persoanele fizice care sosesc în România şi au o şedere în statul român o perioadă sau mai multe perioade ce depăşesc în total 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul calendaristic vizat. Nu au obligaţia completării formularului cetăţenii străini cu statut diplomatic sau consular în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari ori angajaţi ai unui organism internaţional şi interguvernamental înregistrat în România, cetăţenii străini care sunt funcţionari sau angajaţi ai unui stat străin în România, membrii familiilor acestora, cu respectarea regulilor generale ale dreptului internaţional sau a prevederilor acordurilor speciale la care România este parte.
 • Chestionar pentru stabilirea rezidenţei fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”. Se completează de persoanele fizice rezidente în România, precum şi persoanele fizice nerezidente care au avut obligaţia completării formularului prevăzut mai sus, care pleacă din ţara noastră şi care vor avea o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile într-un an calendaristic. Nu au obligaţia completării acestui formular cetăţenii români care lucrează în străinătate ca funcţionari sau angajaţi ai României într-un stat străin.
 • Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi 40 alin. (2)-(6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi …, de către persoanele fizice care sosesc în România şi care au o şedere mai mare de 183 de zile”.
 • Notificare privind îndeplinirea condiţiilor de rezidenţă fiscală potrivit prevederilor art. 7 şi 40 alin. (2)-(7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, sau ale Convenţiei de evitare a dublei impuneri, încheiată între România şi …, de către persoanele fizice care pleacă din România şi care au o şedere în străinătate mai mare de 183 de zile”.
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane juridice române (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and …  for Romanian legal persons. Se utilizează la solicitarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea convenţiei/acordului de evitare a dublei impuneri pentru persoane juridice române. Se întocmeşte într-un exemplar de persoana juridică rezidentă solicitantă.
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and … for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat, potrivit legii.
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane fizice rezidente în România care desfăşoară activitate independentă (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement  for the avoidance of double taxation between Romania and …  for individuals resident in Romania. Cererea se depune la organul fiscal competent în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al persoanei fizice care desfăşoară activitate independentă.
 • Cerere pentru eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală privind aplicarea Convenţiei / Acordului de evitare a dublei impuneri dintre România şi … pentru persoane rezidente în România (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate of tax residence in order to apply the Convention/Agreement for the avoidance of double taxation between Romania and … for persons resident in Romania. Fiecare contribuabil, partener al asocierii fără personalitate juridică, va solicita organului fiscal în a cărui evidenţă este înregistrat, eliberarea certificatului de rezidenţă fiscală.
 • Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane juridice străine (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by foreign legal persons . Pentru a se elibera certificatul, se anexează la cerere copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana juridică străină, solicitate de organele fiscale (de exemplu: facturi, contracte, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele juridice străine), iar în situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri se va anexa şi copia certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei juridice străine, tradus şi legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea este depusă de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa şi împuternicirea dată acesteia de către persoana juridică străină.
 • Cerere pentru eliberarea certificatului privind atestarea impozitului plătit în România de persoane fizice nerezidente (OMFP 724/2011) Application for the issuance of the certificate attesting the tax paid in Romania by non-resident individuals Cererea se depune la organul fiscal în a cărui evidenţă contribuabilul este înregistrat sau la organul fiscal unde este înregistrat plătitorul de venit în cazul impozitelor reţinute prin stopaj la sursă, respectiv la organul fiscal în a cărui rază teritorială se află situat sediul permanent, după caz. Se anexează copii ale documentelor prin care se face dovada realizării venitului şi a plăţii impozitului datorat de persoana fizică nerezidentă (de exemplu: facturi, contracte, dispoziţii de plată valutare externe, ordine de plată a impozitelor, state de plată şi alte documente care pot fi utile organului fiscal pentru atestarea impozitului plătit în România de persoanele fizice nerezidente), iar în situaţia în care s-au aplicat prevederile convenţiei de evitare a dublei impuneri se va anexa şi copia certificatului de rezidenţă fiscală al persoanei fizice nerezidente, tradus şi legalizat de organul autorizat din România. Dacă cererea este depusă de către plătitorul de venit, persoană juridică română, se va anexa şi împuternicirea dată acesteia de către persoana fizică nerezidentă.
Formularele,  însoţite de documentaţie,  se pot depune în format hârtie direct la registratura  unitatii fiscale competente pentru administrarea contribuabilului sau se pot trimite prin oficiul poştal, prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire.
 

Sursa: ANAF

 

Lasă un răspuns